slideslideslideslide

Novinky

Ako odborný a organizačný garant medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorá je organizovaná na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici viac ako 30 rokov, má dlhoročnú tradíciu a jej hlavným poslaním je podpora technického vzdelávania nielen na stredných  a vysokých školách, ale predovšetkým v základných školách na Slovensku....
Čítať viac 
Najprv sa venoval lesníctvu, neskôr vodárenstvu, potom aj výrobe papiera. Pracoval na vysokej škole, ale odtiaľ sa presunul do komerčného prostredia a riadil stredne veľkú firmu. Momentálne je opäť v akademickom prostredí, kde sa mu podaril na slovenské pomery nevšedný úspech – vymyslieť a obhájiť patent. Inšpiratívny a svetaskúsený, no pritom stále skromný a...
Čítať viac 
Realizácia praktických činností žiakov si vyžaduje aplikáciu učiva do praxe. Konkrétne tematických celkov Človek a technika (človek – tvorca techniky, vznik výrobku, cesta – myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie), Technické materiály (štruktúra, vlastnosti a využitie dreva, základné vlastnosti plastov a ich použitie) a Komunikácia v technike (základy technického zobrazovania). Uvedieme preto stručný pracovný postup zhotovenia...
Čítať viac 
Nezisková organizácia Eductech sa už viac ako jedenásť rokov usiluje pozdvihnúť vyučovanie predmetu technika na základných školách. Našou snahou je nielen prekonať predsudky o „nudnom“ predmete, ale aj všeobecné podceňovanie zo strany spoločnosti. Navyše, pomocou rôznych projektov pomáhame uchovať tradície a remeslá a žiakom tak umožňujeme, aby si takpovediac „ohmatali“ vedu a techniku vlastnými...
Čítať viac 
Napísali o nás: “Žiaci našej školy, ktorí navštevujú zaujímavý počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Mareka Hermanovského, v týchto dňoch uviedli do prevádzky počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne sa oboznámiť s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a...
Čítať viac 
“Vďaka podpore neziskovej organizácie #Eductech sa nám podarilo zakúpiť nové 3D tlačiarne. Naši žiaci sa nimi technicky vzdelávajú, napredujú a precvičujú svoju priestorovú orientáciu. Tento moderný spôsob výučby umožňuje žiakom vytvárať skutočné predmety, ktoré si najskôr sami navrhli vo virtuálnom prostredí. Vycibrená priestorová orientácia im pomáha aj medzipredmetovo, napríklad na geometrii, kde počítajú objemy...
Čítať viac