slideslideslideslide

Novinky

Projekt sa realizuje na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Eductech rád podporil skvalitnenie prístrojového vybavenia pre tých, ktorí raz budú techniku učiť.  Zameranie projektu: Katedra techniky a informačných technológií pripravuje budúcich učiteľov pre predmet technika na základných školách. Táto príprava sa uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov a praktických cvičení v povinných,...
Čítať viac 
Projekt sa realizuje na Katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici. Prinášame vám jeho podrobnosti.  Východiská a zameranie projektu V súčasnosti sa výučba predmetu technika v nižšom strednom vzdelávaní realizuje v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a po obsahovej stránke podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu pre daný predmet. I napriek cielenej pregraduálnej príprave budúcich učiteľov predmetu technika na fakultách...
Čítať viac 
Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami. Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k...
Čítať viac 
Na trhu práce by sa uplatnili, no na strednej škole s daným odborom neštudujú. Je ich nedostatok. Viete o akých študijných odboroch a profesiách hovoríme? Možno vás to prekvapí, no nejde len o obuvníkov či železničiarov, ale napríklad aj o všeobecné sestry. Sú to odbory, ktoré budú chýbať. Prečítajte si ich zoznam.  Bratislavský samosprávny...
Čítať viac 
Fujara a píšťalky sú tradičnými slovenskými hudobnými nástrojmi. Ako vlastne vzniká tón v dychových nástrojoch? Ako sa píšťaly ladia a prečo tradičné píšťaly majú najčastejšie tri alebo šesť dierok? Prednáška je doplnená o množstvo praktických ukážok (fujara, trojdierkové píšťaly, Pannova flauta, didgeridoo, …)  
Čítať viac