slideslideslideslide

Novinky

VĎAKA ORGANIZÁCII EDUCTECH TECHNICI VZDELÁVAJÚ KVALITNEJŠIE

18.1.2024

Kvalita technického vzdelávania je veľmi závislá na permanentnej modernizácii didaktického prostredia. K modernizácii odborných učební oddelenia techniky Katedry fyziky, matematiky a techniky (KFMT) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v rokoch 2021 a 2023 výrazne napomohla nezisková organizácia EDUCTECH.

Štúdium študijného programu (ŠP)  učiteľstvo techniky v kombinácii patrí do skupiny ŠP, ktorých kvalita je priamo úmerne závislá aj od dostatočného, kvalitného a aktuálneho materiálno-technického zabezpečenia (MTZ) odborných učební a laboratórií. Proces modernizácie na oddelení techniky v období rokov 2015 – 2020 sa členom oddelenia pod vedením prof. Pavelku darilo realizovať prostredníctvom dvoch grantových projektov KEGA a získania celkovej finančnej dotácie vo výške 31 919,68 eur. Výsledkom projektov bola reorganizácia 2 odborných učební katedry, v ktorých je od roku 201 7 etablované plne funkčné Centrum edukácie a popularizácie techniky (CEPT).

Cieľom zriadenia CEPT bolo vytvorenie takých  priestorových a najmä materiálnych podmienok pre vzdelávanie a popularizáciu techniky, ktoré v netradičnom didaktickom prostredí umožnia žiakom ZŠ, SOŠ, študentom VŠ i učiteľom techniky v rámci bežného i celoživotného vzdelávania  poznávať svet a princípy techniky prostredníctvom bezprostrednej manipulácie s technikou a zážitkovým učením sa. Doterajšia činnosť  CEPT bola zameraná na realizáciu  nasledujúcich aktivít: vzdelávanie študentov ŠP učiteľstvo techniky v kombinácii (Bc. a Mgr. stupeň štúdia), výučbová, exkurzná a popularizačná činnosť pre žiakov základných a stredných škôl, vzdelávacie aktivity pre učiteľov učebného predmetu technika, pôsobiacich v ZŠ a v rámci aktivít celoživotného vzdelávania a realizácie rozširujúceho štúdia techniky, realizácia metodických dní pre učiteľov techniky z vybraných okresov, periodické aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky a Dňa otvorených dverí na PU, exkurzná činnosť pre uchádzačov o získanie 1. a 2. atestácie učiteľstva techniky, výučbová  činnosť študentov učiteľstva techniky v rámci konania povinných pedagogických praxí, popularizácia techniky a metodická podpora učiteľom techniky prostredníctvom  web stránky CEPT a exkurzná a popularizačná činnosť pre žiakov ZŠ a učiteľov techniky v rámci každoročného konania Krajských kôl technickej olympiády. Podrobnejšie  informácie o doterajšej činnosti a o vzdelávacích a popularizačných aktivitách tohto jedinečného pracoviska sú dostupné z internetovej stránky CEPT.

Postupné zmeny v štátnej školskej legislatíve, zmeny vyplývajúce z požiadaviek stanovených vzdelávacím štandardom učebného predmetu technika v základných školách a reformný, t. j. nový Štátny vzdelávací program pre ZŠ platný od šk. r. 2023/2024, vyžadujú skorú reakciu a pokračovanie v ďalšej modernizácii didaktického prostredia oddelenia techniky. Keďže finančné  zdroje FHPV PU na rozvoj MTZ nášho pracoviska nejestvujú, naše snaženie sme orientovali na získavanie finančných prostriedkov z iných zdrojov. Vysoko pozitívne hodnotíme našu už viac ako 10 ročnú spoluprácu s EDUCTECH n. o. z Vranova nad Topľou. Eductech n. o. je nezisková organizácia, ktorá sa od svojho vzniku v r. 2011 zameriava na vzdelávanie, výchovu a tvorbu hodnôt a najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania. Eductech n. o. si uvedomuje potrebu kvalitného vzdelávania a vzťah vzdelania ku kvalite života jednotlivca i celej spoločnosti. V súčasnosti sa však pre neľahkú spoločenskú situáciu mnohokrát táto skutočnosť dostáva do pozadia. Eductech n. o. sa preto rozhodla podporovať rozvoj vzdelávania, predovšetkým sa zameriava na technické vzdelávanie, na podporu technicky zameraných vzdelávacích programov a na podporu talentovaných detí aj v iných oblastiach. Spája techniku, vzdelávanie a inovácie.

Eductech n. o. prispieva k pozdvihnutiu rozvoja vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeže, verejnoprospešných projektov v školstve, ako aj vedeckých projektov. Eductech n. o. je činná najmä v nasledujúcich oblastiach: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba  a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

K hlavným činnostiam v oblasti vzdelávania patria: vytváranie projektov na podporu inovatívnych  možností vzdelávania, projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu, spracovanie každoročných výziev na podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania, organizovanie a spoluorganizovanie súťaží s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené hlavne žiakom základných škôl.

Kolektív pedagógov oddelenia techniky potešila informácia, že pani Dr. Silvii Manduľákovej bolo dňa 23. júna 2023 v bratislavskej Redute udelené ocenenie Absolútna Slovenka roka 2023 za prvenstvo v prestížnej ankete v kategórii Podpora mladých talentov a za zvýšenie kvality technického vzdelávania v základných školách  na Slovensku. K získaniu tohto ocenenia pani riaditeľke Eductech n. o. srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia a ďalších úspechov. Pridávame zároveň naše poďakovanie pani riaditeľke aj Eductech n. o. za podporu, prijatie a schválenie dvoch rozvojových projektov, ktoré riešitelia projektov v zložení prof. J. Pavelka, Dr. J. Šoltés a Dr. J. Litecká vypracovali a zabezpečili ich komplexnú realizáciu. Prvý projekt  s názvom Modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne technológií ručného spracovania technických materiálov – 1. etapa bol realizovaný počas roka 2021.

Projekt umožnil uskutočniť 1. etapu modernizácie didaktického prostredia špecializovanej učebne č. 510 prostredníctvom darovaných  finančných prostriedkov vo výške 2 033,99 eur. Druhý projekt s rovnakým názvom (2. etapa) umožnil v priebehu roka 2023 uskutočniť 2. etapu modernizácie didaktického prostredia špecializovanej učebne č. 510 prostredníctvom darovaných  finančných prostriedkov vo výške 2 000 eur.

Vďaka uvedenej podpore a vysokej miere aktivity riešiteľov projektu je  v súčasnosti vytvorené didaktické prostredie špecializovanej učebne z kvantitatívneho aj kvalitatívneho  hľadiska na takej úrovni, aká prináleží pracovisku, ktoré vzdeláva učiteľov pre 21. storočie. Potrebné je v uvedenej súvislosti poďakovať sa aj pánovi Ing. M. Ganajovi, vedúcemu CVT FHPV PU. Ing. Ganaj  v rámci možností CVT FHPV PU napomohol učebňu č. 510 vybaviť prostriedkami IKT a internetovým pripojením, ktoré umožňujú pedagógom v rámci výučby sprístupniť študentom aktuálne informácie z oblasti technológií spracovania technických materiálov. Veríme, že nové prostredie ocenia nielen študenti techniky, ale aj žiaci zo ZŠ, ktorí sa v mesiaci február 2024  v našich učebných priestoroch opätovne zúčastnia ďalšieho ročníka Krajského kola technickej olympiády. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu  s Eductech n. o.

Jozef PAVELKA

 

Publikované:

In NA PULZE časopis Prešovskej univerzity v Prešove. ISSN 1339-3448, 2023, roč. 16, č.4, s.32-33.

Foto: archív autora