slideslideslideslide

Novinky

Aktivity a spolupráca banskobystrickej Katedry techniky a technológií s organizáciou Eductech

6.3.2023

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.Ako odborný a organizačný garant medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorá je organizovaná na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici viac ako 30 rokov, má dlhoročnú tradíciu a jej hlavným poslaním je podpora technického vzdelávania nielen na stredných  a vysokých školách, ale predovšetkým v základných školách na Slovensku. Úspešnosť daného poslania bola každoročná podpora aj zahraničnými účastníkmi a účastníkmi zo Slovenska.

V období rokov 2017- 2019 vrátane bola konferencia podporená (nielen finančne) aj organizáciou Eductech, n.o. so sídlom Vranov nad Topľou, ktorá v daných rokoch  bola zároveň aj spoluorganizátorom tejto konferencie. Eductech, n.o. na konferenciách prezentovala nielen svoje aktivity zamerané na podporu technického vzdelávania na ZŠ v SR, ale aktívne sa podieľala na organizácii rôznych workshopov, súčasťou ktorých boli učitelia vyučujúci predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní. V roku 2018 sa osobne  konferencie zúčastnila aj PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., riaditeľka organizácie. Úspešným učiteľom predmetu technika zúčastneným na workshopoch, pani riaditeľka osobne odovzdala rôzne učebné pomôcky, vrátane rôznych  stavebníc, pracovných zošitov, ktoré učitelia využívajú vo vyučovacom procese v predmete technika v ZŠ a tak u žiakov podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie na danom type školy.

V roku 2021 bola vzájomná spolupráca rozšírená o riešenie spoločného katedrového projektu pod názvom Bádateľský orientovaný model vzdelávania vo vybraných technických oblastiach v predmete technika (01.09. 2021 – 30.09. 2022). Eductech, n.o. finančne podporila daný projekt a významnou mierou prispela k jeho úspešnému riešeniu. Významné výsledky z riešenia projektu boli Eductech, n.o. zaslané dňa 23.06. 2022. Išlo o návrh a realizáciu experimentov (fotodokumentácia a videosekvencie experimentov), ktoré sú didakticko-metodicky spracované a sú vhodné na uplatnenie vo výučbe  pre žiakov 6. ročníka ZŠ. 

Cielenou skupinou daného projektu sú:

  • kvalifikovaní učitelia vyučujúci predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní,
  • učitelia predmetu technika, zaradení do rozširujúceho štúdia predmetu technika,
  • študenti pregraduálneho štúdia v ŠP Učiteľstvo techniky (bakalárske i magisterské štúdium).

Veríme, že aj v ďalšom období budú spolupráca a spoločné aktivity medzi Katedrou techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici a organizáciou Eductech, n.o. so sídlom Vranov nad Topľou, pokračovať v prospech nielen podpory, ale i rozvíjania technického vzdelávania žiakov v nižšom strednom vzdelávaní.

 

                        prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

                                                                                           garant konferencie a akreditovaných študijných programov na KTT

 

Podporíte nás vašimi 2% z daní? Ďakujeme!