slideslideslideslide

Novinky

Máme spoločný projekt s UMB: Bádateľský orientovaný model vzdelávania vo vybraných technických oblastiach v predmete technika

18.10.2021

Projekt sa realizuje na Katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici. Prinášame vám jeho podrobnosti. 

Východiská a zameranie projektu

V súčasnosti sa výučba predmetu technika v nižšom strednom vzdelávaní realizuje v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a po obsahovej stránke podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu pre daný predmet. I napriek cielenej pregraduálnej príprave budúcich učiteľov predmetu technika na fakultách pripravujúcich učiteľov, sa učiteľom v pedagogickej praxi nedarí v požadovanom rozsahu napĺňať stanovené ciele v predmete technika. Dôvodom je najmä:

 • stále prevažujúci transmisívny spôsob výučby a dominantné sumatívne hodnotenie žiakov,
 • nedostatočné MTZ pre predmet technika v základných školách,
 • absentujúca experimentálna činnosť žiakov s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami,
 • uplatňovanie tvorivosti žiakov a vlastných nápadov pri pracovnej a experimentálnej činnosti a iné dôvody ovplyvňujúce kvalitu vzdelávania v danom predmete v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

S cieľom skvalitniť pregraduálnu prípravu v akreditovanom študijnom programe učiteľstvo techniky navrhujeme realizovať projekt na katedre techniky a technológií pre  budúcich učiteľov predmetu technika, ktorý bude  zameraný na návrh a realizáciu aktivít v povinných predmetoch (Vybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Vybrané kapitoly z materiálov a technológií – kovy, nekovy), ktoré budú súčasťou bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika.

Vybraný obsah učiva povinných technicky zameraných predmetov študijného programu, učitelia v predmete technika preberajú so žiakmi v tematickom celku Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania, ktorý je v inovovanom Vzdelávacom štandarde predmetu technika zaradený do 6. a 7. ročníka ZŠ.

Súčasťou bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania bude i osvojenie si postupov ako uplatňovať zážitkové učenie sa žiakov, uplatňovať formatívne hodnotenie žiakov, rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov a  zručnosti 21. storočia (kreativita a inovácie, tvorivé a kritické myslenie, riešenie problémov a pod.)  

Cieľová skupina

 • študenti pregraduálneho štúdia v ŠP Učiteľstvo techniky (bakalárske a magisterke štúdium),
 • učitelia predmetu technika zaradení do rozširujúceho štúdia predmetu technika,
 • kvalifikovaní učitelia vyučujúci predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní.

Výstupy riešenia projektu

 • návrh a tvorba pracovných listov (metodické spracovanie navrhnutých bádateľských aktivít-experimentov vo vybranom obsahu učiva s uplatnením formatívneho hodnotenia žiakov so zameraním na porozumenie a špecifický transfer učiva v kognitívnej oblasti),
 • tvorba fotodokumentácie resp. videozáznamu realizovaného experimentu (v závislosti od technických možností katedry),
 • publikovanie parciálnych výsledkov z riešenia projektu na konferenciách doma i zahraničí (ČR, Poľsko) a v renomovaných časopisoch doma resp. v zahraničí,
 • uplatnenie bádateľských aktivít v rámci povinných predmetov (Vybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Vybrané kapitoly z materiálov a technológií – kovy, nekovy) v akreditovaný študijných programoch,
 • uplatnenie metodického spracovania navrhnutých bádateľských aktivít-experimentov vo vybranom obsahu učiva s uplatnením formatívneho hodnotenia žiakov so zameraním na porozumenie a špecifický transfer učiva v kognitívnej oblasti v rámci povinného predmetu Teória a prax didaktiky techniky v akreditovaných študijných programoch,
 • vytvorenie informačného listu povinne voliteľného predmetu so zameraním na aktivity experimentálneho charakteru pre oblasť technológia a spracovanie materiálov, ktorý bude súčasťou budúceho akreditovaného študijného programu Učiteľstvo techniky,
 • v rámci celoživotného vzdelávania organizovanie metodických dní, resp. odborných seminárov a workshopov pre učiteľov premetu technika v ZŠ.