slideslideslideslide

Novinky

PROJEKT: Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky

29.2.2016

Nezisková organizácia Eductech každoročne vyhlasuje výzvu na zaujímavé projekty. Vlani sme sa rozhodli podporiť ZŠ Sačurov, ktorá sa rozhodla učiť žiakov matematiku zaujímavo a hravo. Ich projekt sa realizuje až do konca tohto školského roka.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do výzvy neziskovej organizácie Eductech?
Oslovila nás výzva Eductechu na edukatívny program Inovatívne metódy výučby matematiky a techniky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ.
Keďže koordinátorky nášho projektu RNDr. Marta Megyesiová a PaedDr. Jana Humeníková absolvovali kurz vyučovania matematiky Hejného metódou pre pokročilých a získali certifikát na vyučovanie žiakov základnej školy pomocou tejto metódy, rozhodli sme sa postupne zaviesť v našej škole vyučovanie matematiky touto metódou.

S akým projektom ste uspeli?
Prihlásili sme sa s projektom „Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky“, do ktorého sme zapojili štyri cieľové skupiny – 1. žiaci primárneho vzdelávania, 2. žiaci nižšieho stredného vzdelávania, 3. učitelia primárneho vzdelávania a 4. učitelia nižšieho stredného vzdelávania.

Čo je obsahom projektu?
Týmto projektom chceme sprístupniť žiakom 2. – 5. ročníka učivo matematiky pomocou Hejného vyučovacej metódy. Zaviazali sme sa, že počas trvania projektu vytvoríme štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou s názvom Štvrtky s profesorom Hejným a súbor pracovných listov pre žiakov. Projekt realizujeme v tomto školskom roku 2015/2016 – od 1.9.2015 do 30.6.2016.

V čom vám projekt reálne pomohol?
Vďaka finančnému grantu od n.o. Eductech sme zakúpili učebnice a metodické príručky Hejného matematiky pre žiakov 2. – 5. ročníka, dva notebooky pre učiteľov vyučujúcich matematiku Hejného metódou a kancelárske potreby, ktoré využívame na tlač pracovných listov a pomocných materiálov pre žiakov na samostatnú, aj skupinovú prácu.

Čo by vám pomohlo do budúcna, aké zlepšenia si viete v spolupráci predstaviť?
Naša škola každoročne organizuje pre žiakov primárneho, aj nižšieho stredného vzdelávania, školskú technickú olympiádu, na ktorej žiaci primárneho vzdelávania programujú robotické včielky Bee Bot a žiaci nižšieho stredného vzdelávania konštruujú, programujú a predvádzajú roboty vytvorené zo stavebnice Lego Mindstorms. Pri vzájomnom stretnutí s pani riaditeľkou PaedDr. Silviou Manduľákovou sme sa rozprávali o možnostiach našej ďalšej spolupráce inovatívneho vyučovania techniky pri vytvorení nových dielní, ktoré nám v škole chýbajú.

Akým spôsobom sa do projektu zapojili učitelia a žiaci? Baví ich to?
Zámerom nášho projektu bolo zmeniť spôsob vyučovania matematiky, učiť tento predmet tvorivo a netradične, s uplatnením heuristickej metódy (žiaci objavujú zákonitosti matematiky), zlepšiť pracovnú atmosféru v triedach (podporiť tímového ducha) a vytvoriť netradičné úlohy z preberaného učiva matematiky.V minulom školskom roku vystúpili na školskej konferencii TEDx ZŠ Sačurov žiaci 2. ročníka, ktorí s radosťou sprostredkovali spolužiakom a učiteľom svoje prvé dojmy zo stretnutia s matematikou a prostrediami profesora Hejného. Učitelia, ktorí vyučujú pomocou Hejného metódy sa stretávajú na pracovných workshopoch, na ktorých si navzájom vymieňajú skúsenosti z práce so žiakmi v daných ročníkoch. V rámci projektu vytvárame interaktívnu cvičebnicu, vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou a pracovné listy pre žiakov, ktoré poskytneme všetkým záujemcom. Prínosom tohto projektu je aj to, že sa 12 našich učiteľov prihlásilo na certifikované vzdelávanie vyučovania matematiky Hejného metódou pre začiatočníkov. Žiaci, ktorí sú vzdelávaní touto metódou, pristupujú k matematickým problémom viditeľne iným spôsobom riešenia úloh, ako žiaci vyučovaní klasicky. V tomto školskom roku sme u žiakov 3. ročníka, ktorí sú 2. rok vzdelávaní Hejného metódou, zaznamenali na školskom kole Pytagoriády výrazný posun k lepším výsledkom.

PaedDr. Jana Humeníková, koordinátor pre primárne vzdelávanie
RNDr. Marta Megyesiová, koordinátor pre nižšie stredné vzdelávanie