slideslideslideslide

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania,

ďalej projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu dlhodobého aj krátkodobého charakteru, ktoré majú za hlavný cieľ zmeniť vnímanie a postavenie slovenskej vedy a techniky v spoločnosti, prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k hlavnej cieľovej skupine - mládeži.

Žiadatelia môžu projekty prihlasovať pomocou tohto, resp. tohto formulára.

Pozrieť Projekty  
Projekt

Barbie domček (ZŠ Dolný Smokovec, 2019)

Nezisková organizácia Eductech podporila projekt na ZŠ s MŠ Dolný Smokovec, ktorý spočíval v práci v dielňach, s materiálmi a na výrobe vlastného domčeka pre Barbie.   “Celkový výsledok našej práce na domčeku pre Barbie stojí zato. Aspoň čo sa týka žiarivých očí obdarených detí a reakcií rodičov,” povedala...
Nezisková organizácia Eductech podporila projekt na ZŠ s MŠ Dolný Smokovec, ktorý spočíval v práci v dielňach, s materiálmi a na výrobe vlastného domčeka pre Barbie.
 
“Celkový výsledok našej práce na domčeku pre Barbie stojí zato. Aspoň čo sa týka žiarivých očí obdarených detí a reakcií rodičov,” povedala nám pani učiteľka Lenka Potanková.

Čo deťom dala výroba Barbie domu?

“Vďaka tomuto projektu si žiaci na hodinách techniky prehĺbili zručnosti a skúsenosti v opracovaní dreva – pílení, brúsení, vŕtaní, lepení dreva a iných zručností, napríklad v tkaní kobercov, šití, maľovaní, strihaní, modelovaní z tvrdnúcej hmoty, výrobe lustrov. Na hodinách vládla deľba práce, spolupráca so spolužiakmi, príjemná tvorivá atmosféra, realizovanie vlastných myšlienok. Do tajov techniky 3D tlačiarne nás zasvätila pani učiteľka Nemcová. Na 3D tlačiarni sme vyrábali plastové doplnky a zariadenia pre Barbie ako televíziu, práčku, radiátor, riady do kuchyne, atď. Žiakov to nesmierne zaujalo,” hovorí Lenka Potanková.
 
 “Veríme, že domček urobí deťom radosť a spríjemni im poludňajšie chvíle v školskom klube. Za krásne odvedenú prácu patrí mojim deťom veľká vďaka, som na nich nesmierne hrdá! Týmto chcem poďakovať Eductechu za spoluprácu, za získané vybavenie do našej dielne a zaželať veľa zdaru do ďalšej práce,” uzatvára učiteľka Lenka Potanková z Dolného Smokovca.
Projekt

Mladý remeselník (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou)

Nezisková organizácia podporila projekt Mladý remeselník na Základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou. Zastrešuje ho tajomojšia pani učiteľka Iveta Filičková. “So spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech som nadmieru spokojná, odporučila som som ju už inej škole a budem odporúčať ďalej.” Projekt Mladý remeselník vo Vranove  Do projektu sa...
Nezisková organizácia podporila projekt Mladý remeselník na Základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou. Zastrešuje ho tajomojšia pani učiteľka Iveta Filičková. “So spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech som nadmieru spokojná, odporučila som som ju už inej škole a budem odporúčať ďalej.”

Projekt Mladý remeselník vo Vranove 

Do projektu sa zapojilo 15 žiakov piateho ročníka. Spoznajú prácu remeselníkov, budú vedieť, aké náradie a materiál používajú. Nebudú sa to učiť teoreticky, ale prakticky, a tak z každého žiaka bude chvíľu drotár, hrnčiar, košikár, ale aj výrobca sviečok z vosku či kraslíc. “Žiaci sa zúčastnili aj na Dni remesiel S0ŠD vo Vranove,” približuje I. Filičková, ktorá so žiakmi prichystá aj prezentácie k remeslám a výstavu výrobkov v priestoroch ZŠ. 
 
Čo dal projekt samotnej učiteľke, ktorého ho prihlásila? “Ja osobne som sa realizáciou projektu naučila veľa nového, od prípravy až po realizáciu projektu. Novinkou pre mňa bolo materiálové zabezpečenie, objednávanie a nákup pomôcok. Sama som sa musela bližšie oboznámiť s jednotlivými remeslami, vybrať vhodné  výrobky, ktoré žiaci zvládnu vyrobiť, využívať IKT vo vyučovaní. Zároveň je to veľmi vhodný spôsob, ako motivovať žiakov. vzbudzovať záujem o techniku, praktické činnosti a zručnosti, vážiť si prácu iných. Tým, že sa jednotlivé výrobky vystavujú priebežne v priestoroch školských dielní, vzbudzujú  záujem aj u ostatných žiakov v jednotlivých ročníkoch, ktorí si chcú jednotlivé činnosti vyskúšať.  Do budúcna sa uvažuje o krúžkoch a tvorivých dielňach.” 

Ako lepšie vyučovať techniku

S projektom Mladý remeselník začala škola už v roku 2018, keď si podali žiadosť na našu neziskovú organizáciu a koncom roka aj dostali finančné prostriedky. Realizácia sa začala v januári 2019 a škola predpokladá, že Mladého remeselníka ukončí v júni 2019 – spolu s koncom školského roka. “O grant sme sa začali uchádzať z finančných dôvodov. Kedže predmet technika sa začala vyučovať s novým iŠVP  s podstatne rozšíreným obsahom, je veľa tematických celkov, ktoré nemáme pokryté pomôckami, ani materiálovo,” vraví pedagogička Iveta Filičková z vranovskej základnej školy. 
 
Ako lepšie vyučovať technické vzdelávanie? Máte nápady? “Určite by bolo vhodné rozšíriť časovú dotáciu z jednej hodiny na dve hodiny týždenne. Tematické celky týkajúce sa finančnej gramotnosti preradiť do vyučovania matematiky. Vhodnejšie zadeliť tematické celky do ročníkov. Zriadiť materiálové strediská, ktoré by pripravovali materiál (polovýrobky) a technickú dokumentáciu k výrobkom pre jednotlivé ročníky (drevo, plasty, kov),” navrhuje I. Filičková, podľa ktorej predmet technika všestranne rozvíja celkovú osobnosť žiaka, vedomosti, zručnosti, návyky, schopnosti, ale aj vzťah k práci.
 
 
Projekt

Mladý človek vo svete techniky (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou, 2019)

Na Základnej škole Bernolákova vo Vranove nad Topľou pôsobí učiteľka Alena Mihóková, ktorá má už 30-ročnú pedagogickú prax. Za ten čas si všimla, ako sa podhodnotilo technické vzdelávanie, ktoré ale nedokáže nič iné nahradiť. Na škole realizujú projekt Mladý človek vo svete techniky vďaka neziskovej organizácii Eductech. Z grantu...

Na Základnej škole Bernolákova vo Vranove nad Topľou pôsobí učiteľka Alena Mihóková, ktorá má už 30-ročnú pedagogickú prax. Za ten čas si všimla, ako sa podhodnotilo technické vzdelávanie, ktoré ale nedokáže nič iné nahradiť. Na škole realizujú projekt Mladý človek vo svete techniky vďaka neziskovej organizácii Eductech. Z grantu nakúpili 3D tlačiareň a rozličné stavebnice, budú sa učiť fyziku aj programovať. Výstupom projektu má byť mladý človek, ktorý sa vie orientovať vo svete techniky, má získať základné zručnosti, návyky a postoje k technike, informatike a fyzike, prichádza s novými nápadmi, vie pracovať v skupine i samostatne.

Ako prebieha projekt Mladý človek vo svete techniky?
Samotná myšlienka zvýšiť technické povedomie a záujem o technické a prírodovedné predmety je u nás už niekoľko rokov realizovaná prostredníctvom krúžkovej činnosti žiakov a projektového vyučovania. Pomenovanie projektu Mladý človek vo svete techniky a samotný začiatok môžeme datovať od začiatku novembra 2018, kedy sme aj po rozhovore s PaedDr. Silviou Manduľákovou v krátkom čase obdržali finančnú pomoc vo výške 3 000 € na kúpu pomôcok, ktoré nám v súčasnosti spestrujú vyučovanie predmetov technického zamerania. Trvanie projektu závisí od záujmu žiakov, zanietenosti učiteľov a finančných možností obnovovať stavebnice ktoré inšpirujú a sú lákadlom pre žiakov.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant?
Pomôcky a stavebnice ktoré máme, sú zastaralé a neúplné, nové sú finančne náročné. Na našej škole máme veľa talentovaných žiakov aj manuálne zručných, u ktorých je veľký potenciál orientovať sa na školy s technickým zameraním. Na Slovensku rastie automobilový priemysel, ktorý si takýchto ľudí vyžaduje. Dôležité je aj uplatnenie mladých ľudí v živote, možnosti zamestnanosti. Uchádzať o grant sme sa rozhodli, aby sme podporili prácu detí s 3D tlačiarňou a stavebnicami pre prácu na predmete technika. Z finančných prostriedkov sa zakúpila 3D tlačiareň, stavebnice Merkur, elektromagnetická stavebnica a niekoľko stavebníc Mladý konštruktér – rôzne stroje a mechanizmy.

INFORMATIKA, KRÚŽOK INFORMATIKY, ROBOTIKA – počas projektu sme sa učili pracovať s 3D tlačiarňou a s programom Blender. Do projektu sa zapojilo 24 žiakov. S tlačiarňou pracovalo 10 žiakov.
TECHNIKA – do projektu zapojená i skupina triedy 8.A a žiaci technického krúžku. Spolu 24 žiakov.
FYZIKA – počítame tam s elektromagnetickou stavebnicou. Keďže nám prišla len pred dvoma týždňami a učivo z fyziky nám už neumožňuje ju využiť, počítame s jej prácou až na konci školského roka pri projektovom vyučovaní.

Škola spolupracuje s materskými školami v našom meste. V rámci spolupráce robíme ukážky prác našich žiakov s možnosťou zapojenia sa, čím sa zvyšuje aj ich záujem. Ukážky robotiky, 3D tlačiarne a výrobky zo stavebníc využívame pri zápise žiakov, ako aj v týždni netradičného vyučovania v aktivite Spoznaj v sebe kúsok vedca.

Výstupom projektu má byť mladý človek, ktorý sa vie orientovať vo svete techniky, má získať základné zručnosti, návyky a postoje k technike, informatike a fyzike, prichádza s novými nápadmi, vie pracovať v skupine i samostatne.

Aký prínos má projekt pre nás, pre žiakov a školu?
Nadšenie, pozitívne ohlasy, záujem a zanietenosť počas práce. Pre školu: nové kvalitné moderné pomôcky, možnosť prezentovať školu na verejnosti prostredníctvom záujmovej činnosti, orientácia žiakov na tech.zameranie v budúcnosti.
Kým v minulosti bola škola viac zameraná na výkon žiaka ako vedomosti, v súčasnosti, myslím si, je vzdelávanie orientované na osobný rozvoj žiaka a v mojom prípade technické zručnosť a praktické skúsenosti žiaka ako v predmete informatika a technika. Preto je potrebné mať pomôcky ako je 3D tlačiareň ale aj dobra technika(notebook) pre prácu s programom na modelovanie v 3D.

Prečo je dôležité technické vzdelávanie na školách?
Ja som učiteľka s 30-ročnou praxou a vidím, ako sa mení vyučovanie techniky za ten čas. Myslím, že za čas, keď sa podhodnotil tento predmet, sa veľa stratilo. Žiaci prestali byť manuálne zruční, neprichádzajú s novými myšlienkami, sú menej kreatívni a nápadití. Na jednom stretnutí učiteľov techniky nás informatik išiel presvedčiť o tom, že nepotrebujeme vyučovať vtedy ešte technické práce, pracovné vyučovanie, ale sa orientovať na počítače. Opýtala som sa ho, že kto nám vymení žiarovku, opraví kohútik, urobí plot. Počítač? Ten to určite nespraví. Tieto predmety v súčasnosti ale neskutočne kooperujú, a vzájomne sa ovplyvňujú a dopĺňajú. 

Ako hodnotíte spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech? Odporučili by ste túto spoluprácu aj inej škole?
Spoluprácu hodnotím na veľmi dobrej úrovni, nielen čo sa týka finančnej pomoci, ale aj o prejavený záujem, ako zvýšiť úroveň technických predmetov a v snahe riešiť problémy. Určite odporúčam spoluprácu.

Projekt

Inovatívne metódy výučby techniky: Ako to dopadlo v Lemešanoch

Človek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách  pri bežných každodenných činnostiach. Rozvoj technického myslenia ako základu pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností, poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, sa stáva pre človeka nevyhnutnosťou. Preto...

eductech projekt ZŠ LemešanyČlovek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách  pri bežných každodenných činnostiach. Rozvoj technického myslenia ako základu pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností, poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, sa stáva pre človeka nevyhnutnosťou.

Preto si myslíme, že technické vzdelanie by malo byť jednou zo základných zložiek vzdelávania na základnej škole a sme radi,  že jeho význam v posledných rokoch získava potrebnú podporu.

Projekt Inovatívne metódy výučby techniky, ktorý sme realizovali  na našej škole, bol zameraný na modernizáciu výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód. Moderné učebné pomôcky, ktoré boli využívané v rámci výučby v predmete technika nám umožňovali uplatňovať vo vyučovaní inovatívne vyučovacie metódy a postupy, ktoré sú pre žiakov motivujúce a vychádzajú v ústrety ich individuálnym učebným štýlom.

Keďže predmet technika je koncipovaný tak, aby žiaci popri nadobúdaní teoretických poznatkov mali možnosť získavať aj zručnosti v praktických činnostiach, naším cieľom, a zároveň očakávaným výsledkom je aplikáciou moderných učebných pomôcok simulovať konkrétne životné situácie, v ktorých prichádza človek do priameho kontaktu s technikou v jej rôznych podobách a v nadväznosti na to rôznymi problémovými a praktickými úlohami stimulovať aktívne poznávanie a tvorivé myslenie žiakov, čo sa nám veríme podarilo dosiahnuť.

Učebné pomôcky, ktoré sme mali možnosť využívať, výrazne prispeli k lepšej názornosti prezentovaného učiva a umožnili jeho rýchlejšie, komplexnejšie a dokonalejšie osvojenie. Prostredníctvom nich bolo vyučovanie dynamickejšie, atraktívnejšie a hlavne prinieslo možnosť prepojenia teoretických poznatkov s praxou. Okrem toho sa žiaci veľkou mierou podieľali aj na montáži a konštrukcii dodaných učebných pomôcok, keďže boli dodané v rozobratom stave, čím sa zdokonaľovali aj v manuálnych a konštrukčných činnostiach, či v práci podľa pracovného postupu. Cieľovou skupinou v rámci projektu boli prioritne žiaci 5. – 8. ročníka našej školy, ktorí absolvovali výučbu predmetu technika.

Vyučovací predmet technika poskytuje žiakom priestor rozvíjať svoj talent, tvorivé schopnosti i manuálne zručnosti v rôznych aktivitách, prináša nielen im, ale aj ich okoliu radosť, potešenie a dobrý pocit v podobe rôznych produktov, ktoré vytvárajú.

Okrem toho žiaci, vďaka podpore n.o. Eductech mali možnosť realizovať rôzne aktivity a činnosti s využitím technického vybavenia, ktoré nie je bežne dostupné v ich domácom prostredí. Zásadný prínos z pohľadu školy preto vidíme v zabezpečení materiálno-technického vybavenia školy modernými učebnými pomôckami, ktoré boli nevyhnutné pre realizáciu našich zámerov v rámci predmetného projektu, ale aj pre ich široké možnosti uplatnenia v rámci vyučovania. Sme presvedčení, že vplyvom pozitívneho prežívania aktivít v rámci projektu sme nemalou čiastkou prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a vzbudenie záujmu žiakov o technické vzdelávanie. Významným signálom je pre nás záujem detí o takýto druh aktivít, o čom sme sa mohli presvedčiť v priebehu projektu.

V Lemešanoch  29.6.2018                                               Vypracoval: Mgr. Tomáš Suslo, PhD.

Projekt

Podporili sme ZŠ Lemešany. Aby stimulovali tvorivé myslenie

Eductech v školskom roku 2017/2018 podporil inovatívny projekt na ZŠ Lemešany. Predstavujeme ho spolu s tamojším pedagógom Tomášom Suslom, PhD., ktorý je triednym učiteľom 6.A a vedie tvorivý ateliér. O čom je váš projekt, podporený Eductechom? Hlavným zámerom projektu je modernizácia výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód....

Eductech v školskom roku 2017/2018 podporil inovatívny projekt na ZŠ Lemešany. Predstavujeme ho spolu s tamojším pedagógom Tomášom Suslom, PhD., ktorý je triednym učiteľom 6.A a vedie tvorivý ateliér.

O čom je váš projekt, podporený Eductechom?

Hlavným zámerom projektu je modernizácia výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód. Neziskovka Eductech podporila našu školu finančnou dotáciou na nákup učebných pomôcok, ktoré využívame v rámci výučby v predmete technika a ktoré zároveň umožňujú uplatňovať vo vyučovaní inovatívne vyučovacie metódy a postupy.

Koho všetkého zapájate do tohto projektu?

Cieľovou skupinou v rámci projektu sú prioritne žiaci 5. – 8. ročníka našej školy, ktorí absolvujú výučbu predmetu technika.


Aké výsledky od tohto projektu si sľubujete?

Keďže predmet technika je koncipovaný tak, aby žiaci popri nadobúdaní teoretických poznatkov mali možnosť získavať aj zručnosti v praktických činnostiach, naším cieľom, a zároveň očakávaným výsledkom, je aplikáciou moderných učebných pomôcok simulovať konkrétne životné situácie, v ktorých prichádza človek do priameho kontaktu s technikou v jej rôznych podobách a v nadväznosti na to rôznymi problémovými a praktickými úlohami stimulovať aktívne poznávanie a tvorivé myslenie žiakov. Keďže učebné pomôcky boli dodané v rozobratom stave, žiaci sa podieľali veľkou mierou aj k ich konštruovaniu do požadovaného finálneho stavu, čím sa zdokonaľovali aj v manuálnych a konštrukčných činnostiach, či v práci podľa pracovného postupu.

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“

Prečo je potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Človek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách pri bežných každodenných činnostiach. Poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, základných technických  materiálov, nástrojov, náradia a zariadení, ovládanie jednoduchých pracovných operácií, nadobudnutie rôznych pracovných návykov, vedomosti z pracovného trhu, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, to je len časť toho, čo technické vzdelávanie ponúka. Preto si myslíme, že technické vzdelanie by malo byť jednou zo základných zložiek vzdelávania na základnej škole a sme radi, že jeho význam v posledných rokoch získava potrebnú podporu.

Čo vás motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?

Opodstatnením realizovať projekty a uchádzať sa o granty je predovšetkým obmedzená možnosť našej školy na investíciu finančných prostriedkov pre vytvorenie priaznivého prostredia s ohľadom na náš zámer zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu na našej škole využitím moderných učebných pomôcok. Okrem iného predmet technika ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoj talent, tvorivé schopnosti i manuálne zručnosti v aktivitách, ktoré nielen im, ale aj ich okoliu prinášajú radosť, potešenie a dobrý pocit v podobe rôznych produktov, ktoré vytvárajú. To všetko je dostatočnou motiváciou venovať svoj čas žiakom, ktorých technika zaujíma a robiť veci, niekedy aj na úkor svojho voľného času. Veď ako hovorí A. P. Čechov: „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“