slideslideslideslide

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania,

ďalej projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu dlhodobého aj krátkodobého charakteru, ktoré majú za hlavný cieľ zmeniť vnímanie a postavenie slovenskej vedy a techniky v spoločnosti, prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k hlavnej cieľovej skupine - mládeži.

Pozrieť Projekty  
Projekt

Modernizácia didaktického prostredia odbornej učebne technológií ručného spracovania technických materiálov (2021)

 
Projekt

Skvalitnenie prístrojového vybavenia pre praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov

Zameranie projektu: Katedra techniky a informačných technológií pripravuje budúcich učiteľov pre predmet technika na základných školách. Táto príprava sa uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov a praktických cvičení v povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch. V rámci praktických cvičení predmetov zameraných na technické materiály sú študenti oboznamovaní s ich vlastnosťami. Ide hlavne o technické materiály ako drevo, kovy,...

Zameranie projektu:

Katedra techniky a informačných technológií pripravuje budúcich učiteľov pre predmet technika na základných školách. Táto príprava sa uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov a praktických cvičení v povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch. V rámci praktických cvičení predmetov zameraných na technické materiály sú študenti oboznamovaní s ich vlastnosťami. Ide hlavne o technické materiály ako drevo, kovy, plasty, kompozitné materiály a pod. Projekt si kladie za cieľ skvalitniť prípravu budúcich učiteľov technických predmetov doplnením prístrojového vybavenia. Pre dosiahnutie cieľa projektu  plánujeme zakúpiť nasledovné prístroje:

Rockwelov tvrdomer

Ide o prístroj, pomocou ktorého sa určuje tvrdosť podľa Rockwela, ako mechanická vlastnosť u vybraných technických materiálov. Študenti pri práci s týmto prístrojov získajú praktické zručnosti z merania tejto vlastnosti a spracovania nameraných hodnôt do protokolov. Tvrdomer bude využívaný na predmete Materiály a technológie I, Materiály a technológie II.

Požadovaný počet 1 ks.

Digitálny mikroskop

Pomocou mikroskopu je možno pozorovať mikroskopickú štruktúru drevených materiálov, ktoré študenti poznávajú na predmete Materiály a technológie I. Pozorovanie preparátov umožní študentom získať praktické zručnosti z práce s mikroskopom, zároveň budú realizovať  zaznamenávanie pozorovanej štruktúry a jej vyhodnocovanie.

Požadovaný počet 2 ks.

Mikrometer

Mikrometer je meradlo, ktoré sa používa na meranie dĺžky s presnosťou do 0,001 mm. Merajú sa ním priemery drôtov, vodičov, prípadne iných rozmerov technických zariadení, napríklad kalibrov. Prístroj sa bude používať na predmetoch Materiály a technológie I, Materiály a technológie II, Elektrotechnika a Časti strojov a stroje. Prácou s prístrojom študenti získajú zručnosti na meranie dĺžkových rozmerov technických materiálov napríklad pri určovaní ich hustoty, elektrickej vodivosti, kontrole rozmerov súčiastok a pod.

Požadovaný počet 4 ks

Vlhkomer

Je určený na meranie vlhkosti stavebných materiálov a dreva. Prostredníctvom tohto prístroja študenti budú určovať vlhkosť technických materiálov ako sú drevo, sadrokartón a iné stavebné materiály. Prístroj sa bude používať na predmetoch Technické praktiká I, Technické praktiká II, Materiály technológie I.

Požadovaný počet 1 ks

Silomery

Silomery sú určené na meranie veľkosti pôsobiacej sily prostredníctvom predĺženia pružiny. Silomermi budú určovať študenti veľkosť šmykovej trecej sily, pôsobiacej proti pohybu telesa. Využitie zariadenia bude na cvičeniach predmetu Časti strojov a stroje, Technická mechanika II.

Požadovaný počet 3 ks

Projekt

Bádateľský orientovaný model vzdelávania vo vybraných technických oblastiach v predmete technika

Východiská a zameranie projektu V súčasnosti sa výučba predmetu technika v nižšom strednom vzdelávaní realizuje v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a po obsahovej stránke podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu pre daný predmet. I napriek cielenej pregraduálnej príprave budúcich učiteľov predmetu technika na fakultách pripravujúcich učiteľov, sa učiteľom v pedagogickej praxi nedarí v požadovanom rozsahu napĺňať stanovené ciele...

Východiská a zameranie projektu

V súčasnosti sa výučba predmetu technika v nižšom strednom vzdelávaní realizuje v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a po obsahovej stránke podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu pre daný predmet. I napriek cielenej pregraduálnej príprave budúcich učiteľov predmetu technika na fakultách pripravujúcich učiteľov, sa učiteľom v pedagogickej praxi nedarí v požadovanom rozsahu napĺňať stanovené ciele v predmete technika. Dôvodom je najmä:

 • stále prevažujúci transmisívny spôsob výučby a dominantné sumatívne hodnotenie žiakov,
 • nedostatočné MTZ pre predmet technika v základných školách,
 • absentujúca experimentálna činnosť žiakov s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami,
 • uplatňovanie tvorivosti žiakov a vlastných nápadov pri pracovnej a experimentálnej činnosti a iné dôvody ovplyvňujúce kvalitu vzdelávania v danom predmete v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

S cieľom skvalitniť pregraduálnu prípravu v akreditovanom študijnom programe Učiteľstvo techniky, navrhujeme realizovať projekt na Katedre techniky a technológií, pre  budúcich učiteľov predmetu technika, ktorý bude  zameraný na návrh a realizáciu aktivít v povinných predmetoch (Vybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Vybrané kapitoly z materiálov a technológií – kovy, nekovy), ktoré budú súčasťou bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika.

Vybraný obsah učiva povinných technicky zameraných predmetov študijného programu, učitelia v predmete technika preberajú so žiakmi v tematickom celku Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania, ktorý je v inovovanom Vzdelávacom štandarde predmetu technika zaradený do 6. a 7. ročníka ZŠ.

Súčasťou bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania bude i osvojenie si postupov ako uplatňovať zážitkové učenie sa žiakov, uplatňovať formatívne hodnotenie žiakov, rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov a  zručnosti 21. storočia (kreativita a inovácie, tvorivé a kritické myslenie, riešenie problémov a pod.)  

Cieľová skupina

 • študenti pregraduálneho štúdia v ŠP Učiteľstvo techniky (bakalárske a magisterke štúdium),
 • učitelia predmetu technika zaradení do rozširujúceho štúdia predmetu technika,
 • kvalifikovaní učitelia vyučujúci predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní.

Výstupy riešenia projektu

 • návrh a tvorba pracovných listov (metodické spracovanie navrhnutých bádateľských aktivít-experimentov vo vybranom obsahu učiva s uplatnením formatívneho hodnotenia žiakov so zameraním na porozumenie a špecifický transfer učiva v kognitívnej oblasti),
 • tvorba fotodokumentácie resp. videozáznamu realizovaného experimentu (v závislosti od technických možností katedry),
 • publikovanie parciálnych výsledkov z riešenia projektu na konferenciách doma i zahraničí (ČR, Poľsko) a v renomovaných časopisoch doma resp. v zahraničí,
 • uplatnenie bádateľských aktivít v rámci povinných predmetov (Vybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Vybrané kapitoly z materiálov a technológií – kovy, nekovy) v akreditovaný študijných programoch,
 • uplatnenie metodického spracovania navrhnutých bádateľských aktivít-experimentov vo vybranom obsahu učiva s uplatnením formatívneho hodnotenia žiakov so zameraním na porozumenie a špecifický transfer učiva v kognitívnej oblasti v rámci povinného predmetu Teória a prax didaktiky techniky v akreditovaných študijných programoch,
 • vytvorenie informačného listu povinne voliteľného predmetu so zameraním na aktivity experimentálneho charakteru pre oblasť technológia a spracovanie materiálov, ktorý bude súčasťou budúceho akreditovaného študijného programu Učiteľstvo techniky,
 • v rámci celoživotného vzdelávania organizovanie metodických dní, resp. odborných seminárov a workshopov pre učiteľov premetu technika v ZŠ.

Rozpočet projektu – návrh

 • nákup spotrebného materiálu a drobného materiálu na podporu experimentov,
 • rozmnožovanie experimentov a pracovných listov,
 • nákup stavebníc na podporu technického vzdelávania v rámci pregraduálneho štúdia budúcich učiteľov premetu technika,
 • preklad odborného textu do anglického jazyka,
 • poplatok za účasť na domácich a zahraničných konferenciách,
 • odmena vedúcemu projektu (členom riešiteľského kolektívu).
Projekt

Barbie domček (ZŠ Dolný Smokovec, 2019)

Nezisková organizácia Eductech podporila projekt na ZŠ s MŠ Dolný Smokovec, ktorý spočíval v práci v dielňach, s materiálmi a na výrobe vlastného domčeka pre Barbie.   “Celkový výsledok našej práce na domčeku pre Barbie stojí zato. Aspoň čo sa týka žiarivých očí obdarených detí a reakcií rodičov,” povedala...
Nezisková organizácia Eductech podporila projekt na ZŠ s MŠ Dolný Smokovec, ktorý spočíval v práci v dielňach, s materiálmi a na výrobe vlastného domčeka pre Barbie.
 
“Celkový výsledok našej práce na domčeku pre Barbie stojí zato. Aspoň čo sa týka žiarivých očí obdarených detí a reakcií rodičov,” povedala nám pani učiteľka Lenka Potanková.

Čo deťom dala výroba Barbie domu?

“Vďaka tomuto projektu si žiaci na hodinách techniky prehĺbili zručnosti a skúsenosti v opracovaní dreva – pílení, brúsení, vŕtaní, lepení dreva a iných zručností, napríklad v tkaní kobercov, šití, maľovaní, strihaní, modelovaní z tvrdnúcej hmoty, výrobe lustrov. Na hodinách vládla deľba práce, spolupráca so spolužiakmi, príjemná tvorivá atmosféra, realizovanie vlastných myšlienok. Do tajov techniky 3D tlačiarne nás zasvätila pani učiteľka Nemcová. Na 3D tlačiarni sme vyrábali plastové doplnky a zariadenia pre Barbie ako televíziu, práčku, radiátor, riady do kuchyne, atď. Žiakov to nesmierne zaujalo,” hovorí Lenka Potanková.
 
 “Veríme, že domček urobí deťom radosť a spríjemni im poludňajšie chvíle v školskom klube. Za krásne odvedenú prácu patrí mojim deťom veľká vďaka, som na nich nesmierne hrdá! Týmto chcem poďakovať Eductechu za spoluprácu, za získané vybavenie do našej dielne a zaželať veľa zdaru do ďalšej práce,” uzatvára učiteľka Lenka Potanková z Dolného Smokovca.
Projekt

Mladý remeselník (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou)

Nezisková organizácia podporila projekt Mladý remeselník na Základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou. Zastrešuje ho tajomojšia pani učiteľka Iveta Filičková. “So spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech som nadmieru spokojná, odporučila som som ju už inej škole a budem odporúčať ďalej.” Projekt Mladý remeselník vo Vranove  Do projektu sa...
Nezisková organizácia podporila projekt Mladý remeselník na Základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou. Zastrešuje ho tajomojšia pani učiteľka Iveta Filičková. “So spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech som nadmieru spokojná, odporučila som som ju už inej škole a budem odporúčať ďalej.”

Projekt Mladý remeselník vo Vranove 

Do projektu sa zapojilo 15 žiakov piateho ročníka. Spoznajú prácu remeselníkov, budú vedieť, aké náradie a materiál používajú. Nebudú sa to učiť teoreticky, ale prakticky, a tak z každého žiaka bude chvíľu drotár, hrnčiar, košikár, ale aj výrobca sviečok z vosku či kraslíc. “Žiaci sa zúčastnili aj na Dni remesiel S0ŠD vo Vranove,” približuje I. Filičková, ktorá so žiakmi prichystá aj prezentácie k remeslám a výstavu výrobkov v priestoroch ZŠ. 
 
Čo dal projekt samotnej učiteľke, ktorého ho prihlásila? “Ja osobne som sa realizáciou projektu naučila veľa nového, od prípravy až po realizáciu projektu. Novinkou pre mňa bolo materiálové zabezpečenie, objednávanie a nákup pomôcok. Sama som sa musela bližšie oboznámiť s jednotlivými remeslami, vybrať vhodné  výrobky, ktoré žiaci zvládnu vyrobiť, využívať IKT vo vyučovaní. Zároveň je to veľmi vhodný spôsob, ako motivovať žiakov. vzbudzovať záujem o techniku, praktické činnosti a zručnosti, vážiť si prácu iných. Tým, že sa jednotlivé výrobky vystavujú priebežne v priestoroch školských dielní, vzbudzujú  záujem aj u ostatných žiakov v jednotlivých ročníkoch, ktorí si chcú jednotlivé činnosti vyskúšať.  Do budúcna sa uvažuje o krúžkoch a tvorivých dielňach.” 

Ako lepšie vyučovať techniku

S projektom Mladý remeselník začala škola už v roku 2018, keď si podali žiadosť na našu neziskovú organizáciu a koncom roka aj dostali finančné prostriedky. Realizácia sa začala v januári 2019 a škola predpokladá, že Mladého remeselníka ukončí v júni 2019 – spolu s koncom školského roka. “O grant sme sa začali uchádzať z finančných dôvodov. Kedže predmet technika sa začala vyučovať s novým iŠVP  s podstatne rozšíreným obsahom, je veľa tematických celkov, ktoré nemáme pokryté pomôckami, ani materiálovo,” vraví pedagogička Iveta Filičková z vranovskej základnej školy. 
 
Ako lepšie vyučovať technické vzdelávanie? Máte nápady? “Určite by bolo vhodné rozšíriť časovú dotáciu z jednej hodiny na dve hodiny týždenne. Tematické celky týkajúce sa finančnej gramotnosti preradiť do vyučovania matematiky. Vhodnejšie zadeliť tematické celky do ročníkov. Zriadiť materiálové strediská, ktoré by pripravovali materiál (polovýrobky) a technickú dokumentáciu k výrobkom pre jednotlivé ročníky (drevo, plasty, kov),” navrhuje I. Filičková, podľa ktorej predmet technika všestranne rozvíja celkovú osobnosť žiaka, vedomosti, zručnosti, návyky, schopnosti, ale aj vzťah k práci.