slideslideslideslide

Súťaže

Prehľad súťaží vypisovaných spoločnosťou Eductech, n.o., Ministerstvom školstva a inými organizáciami.

Eductech, n.o. je organizátorom či spoluorganizátorom súťaží s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené hlavne žiakom základných škôl.

Pozrieť Súťaže  
Uzavretá súťaž

Svetové slovenské deti – druhý ročník – vyhodnotenie súťaže

Cieľom už druhého ročníka súťaže Svetové slovenské deti bolo odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

Víťazmi druhého ročníka súťaže Svetové slovenské deti 2017 sú:

1. Vladimír Stračiak – ZŠ 17.novembra 31, Sabinov – 1. miesto Technická olympiáda – celoštátne kolo

2. Katarína Vosovičová – ZŠ Dr. Daniela Fishera 2, Kežmarok
– obvodné kolo – fyzikálna olympiáda – 1.miesto
– obvodné kolo – chemická olympiáda – 2.miesto
– krajské kolo – chemická olympiáda – 7.miesto

3. Paulína Dujavová – ZŠ šrobárova 20, Prešov
– celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky – PIKOFYZ – 3.miesto a 4. miesto (letná a zimná časť)
– fyzikálna olympiáda – obvodné kolo – 5.miesto

Víťazom gratulujeme! Neváhajte sa prihlásiť aj do ďalšieho ročníka – zúčastnite sa olympiády, dosiahnite dobrý výsledok a prihláste sa. Možno odmeníme práve vás!

Uzavretá súťaž

Svetové slovenské deti – druhý ročník

Ciele súťaže:  Cieľom tejto súťaže je odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

Ako sa súťaže zúčastniť?
Účastníci súťaže:  Súťaž je určená žiakom 5.- 9. ročníka 2. stupňa základných škôl Prešovského kraja.  Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.
Podmienky účasti: Podmienkou je úspešná účasť žiakov v školskom roku 2015/2016 na obvodných, krajských, celoslovenských a celosvetových olympiádach a súťažiach. Do súťaže môžu žiaci poslať ocenenia z nasledujúcich predmetov:
Vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy:

Človek a príroda: predmet Fyzika
predmet Chémia
Človek a svet práce: predmet Technika

Úspešný žiak zašle na adresu neziskovej organizácie:

  1.  fotokópie diplomov a ocenení z olympiád a zároveň v prílohe uvedie nasledujúce údaje:
  2.  meno, dátum narodenia a adresu,
  3.  názov, adresu školy a triedu, ktorú navštevuje,
  4.  zoznam priložených ocenení.

 

Termín súťaže: Súťaž sa koná v termíne 24.októbra 2016 do 31. januára 2017

Ceny:

1. miesto: Hvezdársky ďalekohľad v hodnote 175,00 eur
2. miesto: Inteligentné hodinky v hodnote 105,00 eur
3. miesto: Digitálny mikroskop v hodnote 70,00 eur
Každý výherca dostane k cene aj digitálny zápisník.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu sutaz(zavináč)eductech.sk.

Adresa n.o.: EDUCTECH,n.o. (k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838,093 02 Vranov n./T.

 

Uzavretá súťaž

SÚŤAŽ: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky – vyhodnotenie súťaže

Súťaž o najkrajšiu prezentáciu technickej pamiatky, ktorú zorganizovala organizácia Eductech, pozná svojich víťazov.

1. Súkromné bilingválne gymnázium: Vodná elektráreň v Ľubochni

2. ZŠ Sačurov – za najviac prihlásených príspevkov žiakov

3. súrodenci Bachárovci – prezentácia mlynu v Jelke a barokového mosta v Kráľovej pri Senci

Výhercom gratulujeme!

Hydroelektráreň v ĽubochniA máme tu aj súťažné video zo Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberka, kde sa prihlásili študenti 1.A ročníka triednej pani učiteľky Haluškovej. Prezentácii nechýba šťava, reálne zábery, dokonca preklad do angličtiny, no ani selfie tyč 🙂

#eductech #sutaz #technickapamiatka

Posted by EDUCTECH,n.o. on Thursday, June 2, 2016

Na prvej priečke sa umiestnili študenti zo Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku, ktorí pod vedením pedagogičky Kristíny Haluškovej pripravili video o historickej technickej pamiatke v Ľubochni. „Konkrétne ide o hydroelektráreň, ktorá bola postavená v rokoch 1903-1904. Táto pamiatka nás zaujala najmä kvôli tomu, že v tej dobe sa energia získaná touto elektrárňou používala na elektrifikovanie lesnej železnice, čo predstavovalo unikát v stredoeurópskom meradle.“ Hodnotiaca komisia ocenila nielen výber pamiatky či jej zaujímavé spracovanie vo forme videa, ale aj to, že ju pripravili aj v anglickom jazyku. Prvá cena putuje do Ružomberka!

Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Sačurov, pretože jej žiaci prihlásili najviac príspevkov, ktoré pripravili na hodinách informatiky. Ďakujeme teda za iniciatívu nielen im, ale taktiež pedagogickému vedeniu. Školákom sa páčila hvezdáreň v Hurbanove, Trenčianska elektrická železnica, mlyny v Holíči či Jelke, solivar v Prešove, Dubnické opálové bane alebo cukrovar v Sládkovičove.

Ako tretí zvíťazili súrodenci Bachárovci. Šiestačka Nina rada súťaží: na matematickej a dejepisnej olympiáde sa tento rok umiestnila ako druhá najlepšia v okrese Senec. Okrem toho navštevuje ZUŠ – rovnako 6. ročník. Rada číta, maľuje, zaujíma ju aj programovanie počítačových hier. Neprekvapuje, že rada číta časopis ABC, v ktorom sú vystrihovačky papierových modelov – sama totiž nielenže pripravila prezentáciu kolového mlynu v Jelke, kde sa chodia kúpavať, ale okrem neho vymyslela aj papierovú vystrihovačku s originálnym návodom. Skvelé, kreatívne, krásne! Našej súťaže sa zúčastnil aj Ninin brat Alexander, ktorý prihlásil barokový most v Kráľovej pri Senci, na ktorom sa rád bicykluje. Oceňujeme, že si súrodenci všimli technické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v ich okolí a sú späté aj s ich rodinným životom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, želáme im veľa ďalších úspechov – a môžete sa už teraz tešiť na ďalšie súťaže, nápady a projekty, ktoré Eductech pripravuje!

 

Uzavretá súťaž

SÚŤAŽ: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky

Prihláste sa do súťaže o najkrajšiu prezentáciu technickej pamiatky a získajte finančnú odmenu a knihu.

Výhercovia získajú:
1. miesto: 200 eur + kniha
2. miesto: 150 eur + kniha
3. miesto: 100 eur + kniha

Téma: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky
Zaujíma nás, ako svojimi očami vidíte technické pamiatky – vyberte si jednu z nich a odprezentujte ju! Technické pamiatky sú funkčné, účelové stavby a projekty. Slúžia ľudstvu a majú svoju technickú hodnotu. Sú to napríklad mlyny, hámre, banské pamiatky, mosty, hvezdárne, pivovary, papierne, elektrárne, jazdiarne či sýpky. Ale nielen to.

Čo prihlasujete?
Prezentáciu technickej pamiatky. Tá môže mať rozličné formy:

– séria fotografií
– reportáž (text + foto)
– interview (text + foto)
– umelecká fotografia
– video
– powerpointová prezentácia
– Prezi
– webová stránka
– mobilná aplikácia

Podmienkou je prihlásenie originálnej práce – výsledok vlastnej tvorivej činnosti. Prihlasovateľ súčasne v plnom rozsahu a bezodplatne umožňuje neziskovej organizácii Eductech zverejniť a propagovať prihlásenú súťažnú prácu prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a akýchkoľvek iných komunikačných prostriedkov.

Kto sa môže prihlásiť?
– žiaci ZŠ (individuálne)
– študenti SŠ (individuálne)
– základné a stredné školy, triedy, krúžky

Súťaž prebieha v dňoch 4.4.-15.5.2016. Vyhlásenie výsledkov prebehne v máji 2016. Súťažné príspevky je nutné prihlásiť pomocou tohto formulára najneskôr do 30.4.2016. Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované. Príspevky prihlásené do súťaže budú zverejnené aj na webových stránkach Eductech a iných informačných kanáloch neziskovej organizácie.

O vyhodnotení súťaže budú výhercovia informovaní mailom. Výsledky budú tiež zverejnené prostredníctvom eductech.sk a sociálnych sietí.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese sutaz(zav.)eductech(bodka)sk.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

Uzavretá súťaž

Svetové slovenské deti – vyhodnotenie súťaže

Dňa 31.januára 2014 sme ukončili súťaž „Svetové slovenské deti“, do ktorej sa mohlizapojiť žiaci ZŠ, ktorí v minulom školskom roku 2012/13 úspešne reprezentovali svoje školy na obvodných, krajských, celoslovenských či celosvetových súťažiach a olympiádach z prírodovedných a technických predmetov.

Z 13 nadaných a výnimočných súťažiacih / žiakov ZŠ sme vyhodnotili najúspešnejších, ktorí získavajú atraktívne ceny.
Štvorčlenná porota vybrala a oceňuje týchto výhercov:
1.miesto: Štefan Senderák, ZŠ Sídlisko 2, Vranov n./T.
cena: darčekový poukaz vo vodnom svete pod Tatrami
v hodnote 300,- EUR /platný v roku 2014/
2.miesto: Rudolf Hrubovský, ZŠ Sídlisko 2, Vranov n./T.
cena: fotoaparát – Samsung
3.miesto: Martin Demčák, ZŠ Juh, Vranov n./T.
Ján Kačur, ZŠ Hrnčiarska, Humenné
cena: tablet Lenovo

(Obaja výhercovia na treťom mieste mali v hodnotení zhodný počet bodov, preto ich nezisková organizácia EDUCTECH odmení rovnako.)

Zároveň všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže venujeme malú pozornosť. Výhercom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov aj v tomto školskom roku! V krátkej dobe ich budeme kontaktovať a odovzdáme im získané ceny.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ostaňte nám verní, aj do budúcna chystáme ďalšie zaujímavé súťaže.

fotka 7 fotka 6 fotka 5

fotka 3 fotka 4 fotka 2 fotka 1