slideslideslideslide

Výzvy

Eductech, n.o. spracúva každoročne výzvy pre podporu projektov z oblasti školstva a vzdelávania.

Na základe týchto výziev očakáva vypracovanie projektov od žiadateľov pomoci a na základe spracovania projektu, jeho aktuálnosti, kreativity, naliehavosti a splnení udaných podmienok, vybrané projekty následne podporí finančne, materiálne, vedomostne, alebo ich dokonca pomáha realizovať.

Pozrieť Výzvy  
Uzavretá výzva

Inovatívne metódy výučby techniky

Kód výzvy: 1-2016/10-12/T

Názov edukatívneho programu:        Inovatívne metódy výučby techniky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ. 

Zdôvodnenie edukatívneho programu: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti technického vzdelávania, vyžaduje komplexnú podporu prostredníctvom ponúkaného inovačného vzdelávania. Nezisková organizácia Eductech s regionálnou pôsobnosťou podporuje inovatívne vzdelávacie programy na základných školách. o

Ciele a špecifické ciele programu: 

Hlavný cieľ: Rozvíjať kompetencie učiteľov techniky, didakticky spracovať inovovaný obsah technického vzdelávania a uplatňovať moderné vyučovacie metódy na báze aktívneho poznávania žiakov, konceptuálneho chápania a tvorivého myslenia s podporou modernej didaktickej techniky.

Špecifické ciele:

 1. Podpora moderných metód vo výučbe techniky a aplikovanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní.
 2. Rozvíjanie kľúčových kompetencií a pozitívneho vzťahu žiakov k technickému vzdelávaniu.
 3. Finančná pomoc pri zakúpení inovatívnych učebných materiálov umožňujúcich aplikovanie moderných vyučovacích postupov vo vybranom vzdelávacom obsahu.

Obsah programu:

 • Význam kľúčových kompetencií z pohľadu kvality vzdelávacieho procesu.
 • Analýza vybraných moderných metód vyučovania.
 • Technické vzdelávanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií.
 • Vyučovacie metódy a rozvoj kľúčových kompetencií.
 • Voľba vyučovacej metódy a výber vzdelávacieho obsahu.
 • Vzorové ukážky vzdelávacích aktivít aktívneho poznávania.
 • Aplikácia technických poznatkov v praxi. 

Oprávnení žiadatelia:  Základné školy v SR.

ŠVP:                               ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie  ( 5.- 8. roč.)

Vzdelávacia oblasť:     Človek a svet práce      Predmet: Technika

Výška finančného príspevku poskytnutého neziskovou organizáciou Eductech:

Minimálna výška príspevku na vzdelávaciu oblasť:     1.500,- EUR

Maximálna výška príspevku na vzdelávaciu oblasť:     2.300,- EUR 

Trvanie projektu:             november 2016 – jún 2017  

Kritéria pre výber projektov

Vypracovanie rámcového projektu / max. 5 listov A4 /, v ktorom budú uvedené:

 1.       Sídlo a adresa školy.
 2.       Meno koordinátora projektu.
 3.       Opis inovatívnej metódy – edukatívny cieľ, zámer a prínos projektu.
 4.      Odhadovaný rozpočet projektu.
 5.       Zaradenie podľa tém v ŠkVP a ŠVP pre predmet technika. 

Spôsob predloženia projektov:

V tlačenej podobe doručiť na uvedenú adresu:

Eductech, n.o.   (k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou

Dátum zverejnenia výzvy:     14.11.2016          

Projekt je potrebné doručiť do  16.12.2016 na adresu neziskovej organizácie Eductech, n.o.  

Aby ste nezabudli na deadline, pripomeňte si ho vo Vašom Google Plus.

Uzavretá výzva

Inovatívne metódy výučby matematiky a techniky

Kód výzvy: 1-2014/11-12/M,T

Názov edukatívneho programu:

Inovatívne metódy výučby matematiky a techniky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Zdôvodnenie edukatívneho programu:

Rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti matematického a technického vzdelávania, vyžaduje komplexnú podporu prostredníctvom ponúkaného inovačného vzdelávania. Nezisková organizácia
Eductech s regionálnou pôsobnosťou podporuje inovatívne vzdelávacie programy na základných školách.

 

Ciele a špecifické ciele programu:

HLAVNÝ CIEĽ:
Rozvíjať kompetencie učiteľov matematiky a techniky, didakticky spracovať inovovaný obsah matematického a technického vzdelávania a uplatňovať moderné vyučovacie metódy na báze aktívneho poznávania žiakov, konceptuálneho chápania a tvorivého myslenia s podporou modernej didaktickej techniky.

ŠPECIFICKÉ CIELE:

 1. Podpora moderných metód vo výučbe matematiky a techniky a aplikovanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní.
 2. Rozvíjanie kľúčových kompetencií a pozitívneho vzťahu žiakov k matematickému a technickému vzdelávaniu.
 3. Finančná pomoc pri zakúpení inovatívnych učebných materiálov umožňujúcich aplikovanie moderných vyučovacích postupov vo vybranom vzdelávacom obsahu.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Význam kľúčových kompetencií z pohľadu kvality vzdelávacieho procesu.
 • Analýza vybraných moderných metód vyučovania.
 • Matematické a technické vzdelávanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií.
 • Vyučovacie metódy a rozvoj kľúčových kompetencií.
 • Voľba vyučovacej metódy a výber vzdelávacieho obsahu.
 • Vzorové ukážky vzdelávacích aktivít aktívneho poznávania.
 • Aplikácie matematických a technických poznatkov v praxi.

 

Ciele a špecifické ciele programu:

Základné školy v SR.

Štátny vzdelávací program: ISCED1 – primárne vzdelávanie (2.- 4. roč.)
ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (5.- 8. roč.)
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Predmet: Technika

 

Výška finančného príspevku poskytnutého neziskovou organizáciou Eductech:

Minimálna výška príspevku na vzdelávaciu oblasť: 1.500,- EUR
Maximálna výška príspevku na vzdelávaciu oblasť: 2.500,- EUR

 

Trvanie projektu:

november 2014 – jún 2015

 

Kritéria pre výber projektov:

Vypracovanie rámcového projektu / max. 5 listov A4 /, v ktorom budú uvedené:

 1. Sídlo a adresa školy.
 2. Meno koordinátora projektu.
 3. Opis inovatívnej metódy – edukatívny cieľ, zámer a prínos projektu.
 4. Odhadovaný rozpočet projektu.

 

Spôsob predloženia projektov:

V tlačenej podobe doručiť na uvedenú adresu.
Eductech, n.o.
(k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou

Dátum zverejnenia výzvy: 13.11.2014

Projekt je potrebné doručiť do 16.12.2014 na adresu neziskovej organizácie Eductech, n.o.

Správna rada neziskovej organizácie:
Ing. Dušan Manduľák, PhD., predseda správnej rady
Ing. Rastislav Tkáč, člen správnej rady
Ing. Alexander Pella, PhD., člen správnej rady

Uzavretá výzva

Inovatívne metódy výučby matematiky

Kód výzvy: 1-2013/10/12-M

Názov edukatívneho programu:

Inovatívne metódy výučby matematiky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

 

Zdôvodnenie edukatívneho programu:

Rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti matematického vzdelávania, vyžaduje komplexnú podporu prostredníctvom ponúkaného inovačného vzdelávania. Nezisková organizácia Eductech s regionálnou pôsobnosťou podporuje inovatívne vzdelávacie programy na základných školách.

 

Ciele a špecifické ciele programu:

HLAVNÝ CIEĽ:
Rozvíjať kompetencie učiteľov matematiky, didakticky spracovať inovovaný obsah matematického vzdelávania a uplatňovať moderné vyučovacie metódy na báze aktívneho poznávania žiakov,konceptuálneho chápania a tvorivého myslenia s podporou modernej didaktickej techniky.

ŠPECIFICKÉ CIELE:

 1. Podpora moderných metód vo výučbe matematiky a aplikovanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní.
 2. Rozvíjanie kľúčových kompetencíí a pozitívneho vzťahu žiakov k matematickému vzdelávaniu.
 3. Finančná pomoc pri zakúpení inovatívnych učebných materiálov umožňujúcich aplikovanie moderných vyučovacích postupov vo vybranom vzdelávacom obsahu.

 

Obsah programu:

 • Význam kľúčových kompetencií z pohľadu kvality vzdelávacieho procesu.
 • Analýza vybraných moderných metód vyučovania.
 • Matematické a technické vzdelávanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií.
 • Vyučovacie metódy a rozvoj kľúčových kompetencií.
 • Voľba vyučovacej metódy a výber vzdelávacieho obsahu.
 • Vzorové ukážky vzdelávacích aktivít aktívneho poznávania.
 • Využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní.
 • Moderná didaktická technika.
 • Aplikácie matematických a technických poznatkov v praxi.

 

Oprávnení žiadatelia:

Základné školy v Slovenskej republike v okrese Vranov nad Topľou.

Štátny vzdelávací program: ISCED1 – primárne vzdelávanie (2.- 4. roč.)
ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (5.- 8. roč.)
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

 

Výška finančného príspevku poskytnutého neziskovou organizáciou Eductech:

Maximálna výška finančného príspevku poskytnuté neziskovou organizáciou Eductech: 1.300,- EUR

 

Trvanie projektu:

február 2014 – jún 2014

 

Kritéria pre výber projektov:

Vypracovanie rámcového projektu / max. 5 listov A4 /.

 

Spôsob predloženia projektov:

V tlačenej podobe doručiť na uvedenú adresu.
Eductech, n.o.
(k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou

Projekt je potrebné doručiť do 30.10.2013 na adresu neziskovej organizácie Eductech, n.o.

Správna rada neziskovej organizácie:
Ing. Dušan Manduľák, PhD., predseda správnej rady
Ing. Rastislav Tkáč, člen správnej rady
Ing. Alexander Pella, PhD., člen správnej rady