slideslideslideslide

Novinky

Viete, že na hodinách techniky nemusia žiaci dostať známku, ale hodnotí sa ich portfólio?

18.6.2019

Roman Stadtrucker je aktívnym učiteľom techniky na Základnej škole M. Bela Funtíka v Očovej. Kolegom-učiteľom techniky po celom Slovensku v minulosti uľahčil život vypracovaním bezplatnej elektronickej publikácie o grafickej komunikácii. V druhej polovici minulého roka predstavil dve novinky – a Eductech bol pri tom.

Grafická komunikácia v technike

V roku 2017 očovskému učiteľovi Romanovi Stadtruckerovi vyšla bezplatná elektronická publikácia Grafická komunikácia v technike, ktorej vydanie podporila naša nezisková organizácia Eductech a ktorú si stiahlo už viac ako 250 učiteľov techniky na Slovensku.

                „S problematikou grafickej komunikácie sa žiaci stretávajú v šiestom a siedmom ročníku základnej školy, pričom využívajú osvojené vedomosti z matematiky (geometrie) z piateho ročníka. Žiaci spoznávajú základy technického kreslenia, učia sa čítať i tvoriť jednoduché technické výkresy, pochopiť princípy pravouhlého premietania i význam piktogramov v praktickom živote. Pri niektorých činnostiach žiaci zmysluplne využívajú softvérové aplikácie určené pre podporu technického kreslenia,“ vysvetľuje R. Stadtrucker. „Rozvoj priestorovej predstavivosti a priestorového vnímania žiaka je totiž významnou súčasťou technickej gramotnosti a jej uplatňovanie vo výučbe znamená spravidla aj úspešné zvládnutie praktickej činnosti žiakov, napr. pri výrobe jednoduchého výrobku z dreva.“

Priestorové vnímanie je súčasťou technickej gramotnosti. 

                Podľa R. Stadtruckera nie je význam predmetu technika na ústupe, práve naopak – dokazujú to aj čoraz vyššie čísla účastníkov technickej olympiády, ktorá je najmladším súrodencom vo veľkej rodine etablovanejších olympiád, napríklad matematickej či fyzikálnej. „Obsah technického vzdelávania tak, ako je v súčasnosti formulovaný vo vzdelávacích štandardoch vyučovacieho predmetu technika, kladie väčší dôraz na rozvoj praktických zručností žiakov pri práci s tradičnými materiálmi – drevo, kovy, plasty a to vo vzťahu k remeslám a manuálnym zručnostiam.“ Podľa Stadtruckera je potrebné vo väčšej miere žiakov orientovať aj na informačné technológie (ako technickú aplikáciu informatiky), progresívne technológie, elektroniku, obnoviteľné zdroje energie, robotiku, schopnosť žiaka orientovať sa na trhu práce a pod. „Dôraz by mal byť kladený aj na prierezové témy – environmentálnu výchovu, finančnú i čitateľskú gramotnosť alebo realizáciu projektov.“

Stroje a technické zariadenia vo vyučovaní fyziky a techniky

                Povzbudený úspechom predošlých publikácií vydal Roman Stadtrucker vlani ďalšiu. Taktiež s podporou Eductechu. Pripravil pre žiakov úlohy, ktoré majú pomôcť najmä precvičovaniu si vedomostí z viacerých predmetov naraz. V e-knihe Stroje a technické zariadenia vo vyučovaní fyziky a techniky nájdete však aj zadania pre nadaných žiakov. Tí náročnejší sa tak dostanú aj k hydraulickému lisu či tepelným strojom. Žiaci realizujú výpočty, kreslia, nazývajú predmety a určujú ich funkcie, ale môžu si vyhľadávať informácie aj na internete. Práca s e-knihou sa tak stáva oveľa interaktívnejšou. Ako všetko vo fyzike, tak aj táto publikácia „končí“ elektrinou a elektromagnetizmom.  

                Autor sa zaoberá aj tým ako vôbec učiť predmety matematika, technika či fyzika. Na Slovensku sú stále akoby ešte izolované od seba, spomína však prístupy, ktoré tieto predmety buď integrujú alebo napríklad ponúkajú bádateľsky orientovanú výučbu. R. Stadtrucker však pripomína, že rozhodujúcim prvkom pri akýchkoľvek zmenách sú učitelia.

  • Vedeli ste, že základné jednoduché stroje sú klin, koleso, naklonená rovina, kladka, kladkostroj a skrutka?

  • Vedeli ste, že vodné koleso je predchodcom vodnej turbíny, kým veterné koleso predbehlo plynové turbíny?

  • Vedeli ste, že James Watt nevynašiel parný stroj, „iba“ ho zdokonalil a vylepšil? Toto vylepšenie ale spustilo priemyselnú revolúciu.

stroj

Žiacke portfólio              

                Učiteľ Roman Stadtrucker sa vo svojej naposledy vydanej publikácii zameral na žiacke portfólio. Vedeli ste totiž, že učitelia techniky nemusia len známkovať žiaka, prípadne dať mu priestor na sebahodnotenie alebo ohodnotenie rovesníkom, ale že existuje aj žiacke portfólio? Je to v našich končinách neznámy a inovatívny spôsob „klasifikácie“, no aj Stadtrucker uznáva, že ide o časovo náročný a odbornosť vyžadujúci spôsob.

                Čo je to vlastne žiacke portfólio? Ako to už z jeho názvu vyplýva – a ako to definuje aj odborná literatúra – ide o usporiadaný súbor prác, produktov alebo rôznych materiálov vyrobených žiakmi za určité časové obdobie. Zaraďuje sa medzi formatívne (nie sumatívne) formy hodnotenia žiakov. Ak nám ide len o to, aby sme zozbierali „to najlepšie“, čo žiak vytvoril, je to výberové portfólio. Avšak existuje aj pracovné (alebo procesné či zberné) portfólio, ktoré ukazuje ako sa žiak učí a či sa časom zlepšuje. Jedným z benefitov žiackeho portfólia je to, že viac zapája žiakov aj rodičov do vyučovacieho procesu, žiaka hodnotí komplexnejšie a súčasne minimalizuje subjektívnosť učiteľa – keďže hodnotiace kritériá a ciele sú vopred dané.

Žiacke portfólio je usporiadaný súbor prác, produktov alebo rôznych materiálov vyrobených žiakmi za určité časové obdobie.

                V elektronickej odborno-metodickej príručke Žiacke portfólio a jeho využitie v škole autor Roman Stadtrucker prízvukuje, že ak sa učiteľ rozhodne použiť ako alternatívu ku klasifikácii práve žiacke portfólio, potrebuje podporu zo strany vedenia školy. A určite aj zo strany rodičov či ostatných kolegov. Práve pri výučbe techniky sa však žiacke portfólio dá využiť mimoriadne kreatívne. Aj preto, že riešené situácie a učebné úlohy by mali predovšetkým pochádzať z reálneho praktického života.

Ak by ste radi dostávali novinky zo sveta techniky a technického vzdelávania, napíšte nám na eductech(zavináč)eductech.sk. Ďakujeme!