slideslideslideslide

Novinky

ROMAN STADTRUCKER: Do technickej gramotnosti patrí aj priestorová predstavivosť

18.12.2017

ROMAN STADTRUCKERRok 2017 priniesol mnoho zaujímavých – a úspešne zrealizovaných – projektov. Jedným z nich bolo aj vydanie pracovných listov pre šiestakov a siedmakov na tému Grafická komunikácia v technike, s ktorým prišiel učiteľ z Očovej Roman Stadtrucker. Sme radi, že sme mohli podporiť túto elektronickú publikáciu, ktorú si stiahlo už viac ako 250 učiteľov techniky na Slovensku.

Čo Vás motivovalo pripraviť bezplatnú elektronickú publikáciu Grafická komunikácia v technike?

Od 1. septembra 2015 sa v podmienkach základných škôl uplatňuje Inovovaný Štátny vzdelávací program, ktorý presne definuje vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu TECHNIKA. Rámcový učebný plán stanovuje týždennú hodinovú dotáciu pre tento predmet, a to pre všetky ročníky druhého stupňa základnej školy. Žiaľ, k dnešnému dňu nemáme my učitelia, a najmä žiaci, základný učebný zdroj – aktuálnu učebnicu pre predmet technika. Argument, že technika má rozvíjať predovšetkým manuálne zručnosti žiakov formou praktickej činnosti je síce prijateľný, na druhej strane je žiaduce v predmete technika rozvíjať aj kognitívnu oblasť a teoretickú prípravu žiakov. Existencia komerčne dostupných pracovných zošitov tento problém nerieši.

Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku.

Čo je to vlastne “grafická komunikácia” a aké má miesto v technickom vzdelávaní?
S problematikou grafickej komunikácie sa žiaci stretávajú v šiestom a siedmom ročníku základnej školy, pričom využívajú osvojené vedomosti z matematiky (geometrie) z 5. ročníka. Žiaci spoznávajú základy technického kreslenia, učia sa čítať i tvoriť jednoduché technické výkresy, pochopiť princípy pravouhlého premietania i význam piktogramov v praktickom živote. Pri niektorých činnostiach žiaci zmysluplne využívajú softvérové aplikácie určené pre podporu technického kreslenia. Rozvoj priestorovej predstavivosti a priestorového vnímania žiaka je totiž významnou súčasťou technickej gramotnosti a jej uplatňovanie vo výučbe znamená spravidla aj úspešné zvládnutie praktickej činnosti žiakov, napr. pri výrobe jednoduchého výrobku z dreva.
ROMAN STADTRUCKER
Aké máte ohlasy na vydanie publikácie? Ocenili ju učitelia techniky?

Elektronickú publikáciu si doteraz vyžiadalo viac ako 250 učiteľov techniky z celého Slovenska, pričom ohlasy učiteľov sú veľmi pozitívne. Dostávam podnetné a povzbudivé e-maily, v ktorých mi učitelia želajú veľa ďalšej energie do tvorby podobných publikácií. Už dnes ich môžem ubezpečiť, že začiatkom budúceho kalendárneho roka máme pre nich pripravené elektronické publikácie z ďalších oblastí a tém vyučovania techniky i fyziky v základnej škole.

Ako Vám pomohla neziskovka Eductech?

Spolupráca s Eductechom začala v máji 2017 na celoštátnom kole Technickej olympiády v Košiciach, na ktorom žiaci našej základnej školy obsadili prvé miesto, pričom hodnotné ceny pre žiakov venovala práve nezisková organizácia Eductech. Organizácia Eductech nám poskytla finančný príspevok na tvorbu a overovanie, recenzné posudzovanie a vydanie elektronickej publikácie, čím sa mohla publikácia dostať do rúk učiteľom bezplatne, čo v súčasnom finančne poddimenzovanom školstve nie je zanedbateľná skutočnosť.

ROMAN STADTRUCKERPrečo je podľa Vás dôležité podporovať vzdelávanie a výučbu v technike?

Význam techniky a technológií v dnešnom svete, a to predovšetkým digitálnych, asi netreba zdôrazňovať. Obsah technického vzdelávania tak, ako je v súčasnosti formulovaný vo vzdelávacích štandardoch vyučovacieho predmetu technika, kladie väčší dôraz na rozvoj praktických zručností žiakov pri práci s tradičnými materiálmi – drevo, kovy, plasty, a to vo vzťahu k remeslám a manuálnym zručnostiam. Podľa môjho názoru je potrebné vo väčšej miere žiakov orientovať aj na informačné technológie (ako technickú aplikáciu informatiky), progresívne technológie, elektroniku, obnoviteľné zdroje energie, robotiku, schopnosť žiaka orientovať sa na trhu práce a pod. Dôraz by mal byť kladený aj na prierezové témy – environmentálnu výchovu, finančnú i čitateľskú gramotnosť, alebo realizáciu projektov.

Majú deti záujem o techniku, remeslá, či manuálne zručnosti? Ako je to so záujmom zo strany rodičov?

Záujem o techniku zo strany žiakov je, a to najmä o moderné digitálne technológie, ktoré deti denne využívajú. Deti, ktoré „pracujú“ s rodičmi, vidia u nich vzor a títo ich cielene vedú aj k manuálnej činnosti, majú veľmi pozitívny vzťah nielen k osvojovaniu si teoretických vedomostí o technike, ale aj k samotným praktickým činnostiam. Tieto deti sú úspešné aj v Technickej olympiáde. Je však stále veľa rodičov, ktorí považujú vyučovací predmet technika za doplnkový.

Čo sú na Slovensku najväčšie prekážky, pre ktoré je výučba techniky na ústupe?

Nemyslím si, že je výučba techniky na ústupe. Svedčí o tom napríklad aj každoročné zvyšovanie počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých kôl Technickej olympiády, a sú často medzi nimi aj dievčatá. Na Slovensku chýba vypracovaná komplexná stratégia rozvoja školstva ako celku. Vidíme, že dielčie reformy neposúvajú kvalitu vzdelávania na úroveň ostatných členských štátov Európskej únie. Ale to je už otázka pre politikov, nielen pre odborníkov a učiteľov.

Foto: Archív R. Stadtruckera