slideslideslideslide

Novinky

Technické vzdelávanie patrí k základnému všeobecnému vzdelaniu populácie

28.11.2016

PaedDr. Ivana PlacháJe technicky zručná – takže aj pravdepodobne preto učí techniku na základnej škole. Tento predmet je podľa nej vhodný do dnešnej doby – tým, že prepája školu s reálnym životom. Napriek tomu, že dnešná doba je plná nových technológií, práve predmet technika môže pomôcť žiakovi zorientovať sa a vedieť ich správne využívať, tvrdí PaedDr. Ivana Plachá, PhD., členka predmetovej komisie Človek a svet práce a pedagogička na ZŠ M. Nešpora v Bystričanoch.

Prečo Vás zlákalo učiť techniku?

Už ako dieťa som bola technicky zručná a rada som pracovala s materiálmi na pracovnom vyučovaní aj na výtvarnej výchove, naučila som sa rýchlo aj rôzne „ženské“ ručné práce. Pri rozhodovaní o voľbe aprobačných predmetov nebola síce technika mojou prioritou, ale pri vtedajšom obmedzenom počte ponúkaných aprobácií bola nakoniec fyzika a technika prakticky jedinou, ktorá ma zaujala. Neľutujem.

Je nutné a potrebné učiť deti techniku? Čo im dáva?

Obsah školského vzdelávania je horúcou témou týchto dní, kedy sme svedkami diskusií odborníkov aj laikov o tom, čo a ako učiť v školách. Technika a technické vzdelávanie rozhodne patria k základnému všeobecnému vzdelaniu populácie. Nevnímajme ju len zúženú na manuálne práce v školskej dielni, ale ako základ pre fungovanie v praktickom živote a zvládanie reálnych životných situácií. Pri tomto pohľade je technika predmetom, ktorý úplne vyhovuje požiadavkám na moderné vzdelávanie – prepojenie reálneho života s aktuálnym obsahom vzdelávania. 

Rozvíja predmet technika najmä manuálnu zručnosť, alebo podporuje aj iné schopnosti?

Tak, ako každý vyučovací predmet, má aj technika potenciál rozvíjať okrem očakávaných  – najmä manuálnych zručností –  aj schopnosti osobnostné a kreatívne, podporuje kooperatívne a etické správanie. Nerobí to však prvoplánovo, ale vďaka rôznym metódam práce sa žiaci učia spolupracovať, byť zodpovední za výsledky práce, vnímať ekologický, ekonomický a estetický rozmer techniky. Rozvoj sociálnych zručností je veľkým, aj keď zatiaľ skrytým potenciálom predmetu technika, ktorý nie vždy správne dokážeme oceniť. 

Môžu učiť techniku takí učitelia, ktorí sami nie sú zruční, alebo k technike nemajú vzťah? Je nejaká rada, ako prekonať prípadný strach, či nezručnosť?

Učiť samozrejme môžu, otázny je však výsledok. U kvalifikovaných učiteľov sa predpokladá zručnosť aj vnútorný záujem o predmet, ich počet je však alarmujúco nízky. Medzi vysokým počtom nekvalifikovaných učiteľov určite nájdeme aj nadšencov, ktorí učia techniku dobre, zaujímavo a robia predmetu dobrú službu. Učiteľ, pre ktorého je technika iba doplnením úväzku a východiskom z núdze, je slabým miestom v systéme výučby, a ak sa k tomu pripojí aj technická negramotnosť, je technika odsúdená na živorenie. Takýto učiteľ trápi seba i žiakov. To je však už otázka na vedenie škôl a jeho stratégie pri tvorbe školského vzdelávacieho  programu, vrátane riešenia personálnych záležitostí. Ako prekonať nezručnosť? Nemám univerzálnu radu, možno len snažiť sa nájsť takú oblasť techniky, ktorá je človeku blízka a cez ňu rozvíjať a posilňovať postupne vlastné technické zručnosti.    

Technika úzko súvisí s technológiami. Majú žiaci prístup aj k novým technológiám?

Majú informácie a snažia sa sledovať novinky aj v oblasti technológií, nie však vždy dokážu pochopiť a vnímať pozitívne, aj negatívne stránky používania nových technológií. Učitelia však musia nájsť priestor na zaradenie týchto tém do vyučovania, aj čas na diskusiu so žiakmi na zaujímavú tému technického a technologického pokroku.

_20161123_142010Dnešná doba je pretechnizovaná a prekomputerizovaná. Znásobuje predmet technika ešte viac túto pretechnizovanosť?

Predmet technika môže pomôcť žiakovi zorientovať sa vo svete techniky a vedieť ju správne využívať. Práve rozvojom vlastných technických zručností jednotlivca eliminuje závislosť od technických výdobytkov a naučí ho spoliehať sa na vlastné sily. Porozumenie základov techniky zároveň otvára žiakovi cestu k pochopeniu moderných technických a technologických noviniek.

Rozvíja technika umenie myslieť a byť kreatívny?

Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál musí technika podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie.

Ako učiť techniku kreatívne? Matematici môžu použiť napríklad Hejného metódu na vyučovanie „počtov“. Existuje Hejný pre technikov?

Slovo „kreativita“ je zaklínadlom dnešného školstva. Celkom by postačilo, keby boli učitelia za katedrou, aj v školskej dielni nadšení pre techniku a vyučovanie vôbec. Nemyslím si, že by technika potrebovala svojho „Hejného“, kľúčom k úspešnému vyučovaniu techniky a jej pozitívnemu obrazu u odbornej, aj laickej verejnosti a žiakov je zaujímavý vzdelávací obsah, primerané požadované výkony žiakov, kvalifikovaný zainteresovaný učiteľ a zodpovedajúce materiálne podmienky.

Aké miesto má technika v slovenskom školstve?

Od roku 1989 stále biednejšie, hoci sa teraz situácia začala pomaly obracať v prospech návratu techniky do slovenských základných škôl. Prevalcovali nás cudzie jazyky, informatika, najrôznejšie výchovy, len technickej sa nedostalo takmer žiadnej pozornosti. Zabudli sme na to, že pokroky v technike sú dôležité v historickom vývoji spoločnosti a takmer sme sa pripravili o toto poznanie. Pri súčasnom smerovaní slovenského školstva a ďalších pripravovaných reforiem, či skôr experimentov, nám ostáva len dúfať, že posilnenie technického vzdelávania nebude len krátka epizóda, ale trvalý jav. 

Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše, žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál technika musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie.

Ak bude pokračovať vytesňovanie techniky na okraj záujmu žiakov i učiteľov, aké dôsledky to môže mať v budúcnosti?

Nemusíme hľadieť ďaleko do budúcnosti, už prítomnosť je zarmucujúca. Sledujeme opakujúce sa volania technických, priemyselných a technologických firiem po kvalifikovanej technicky vzdelanej pracovnej sile, ktoré ostávajú nevypočuté. Štruktúra stredných škôl nezodpovedá nastúpeným trendom na Slovensku, čoho dôsledkom sú študijné  a učebné odbory, ktorých absolventi sú ťažko zamestnateľní. Čakáme zázraky od duálneho vzdelávania (prezentovaného  ako novinka!), ktoré sa pomaly rozbieha, ale záujem žiakov o takto nastavené vzdelávanie ešte nenaplnil očakávanie do neho vkladané. Zo svojej praxe kariérovej poradkyne usudzujem, že okrem žiakov treba pracovať aj s rodičmi, pretože tí sú väčšinou určujúcim faktorom pri voľbe povolania resp. strednej školy. Ak technika ako predmet v základnej škole ostane na okraji záujmu učiteľa aj vedenia školy a bude sa brať len ako nutné zlo, nemôžeme očakávať iný postoj ani od žiakov a ich rodičov.

 _20161123_142228Ktorá krajina v zahraničí by nám mohla ísť príkladom, čo sa týka výučby techniky?

Žiada sa mi povedať, že asi každá, ale nepoznám tak detailne podmienky vyučovania techniky, resp. technicky orientovaných predmetov v iných krajinách, aby som nejakú vyzdvihla ako vzor. Vzhľadom na už spomínané duálne vzdelávanie, ktoré k nám prišlo ako zahraničný model, sa obávam, že budeme opäť objavovať objavené a zavádzať s nadšením to, čo sme stihli v nedávnej minulosti zavrhnúť ako prežitok. Sledujme, ako to robia inde, poučme sa a inšpirujme sa, ale nezabudnime ani na vlastné skúsenosti a osvedčené modely. 

Zúčastňujete sa Technickej olympiády? Ako zvýšiť záujem o jednu z najmladších školských olympiád?

Pripravovala som žiakov do všetkých ročníkov Technickej olympiády, kde sa umiestňovali aj na „medailových“ priečkach. Potešil ma vznik tejto súťaže, ktorá dala možnosť vyniknúť žiakom s technickým nadaním, priestorovou inteligenciou a manuálnou zručnosťou. Záujem o súťaž bude narastať s postupným zvyšovaním počtu hodín v učebných plánoch škôl, aj lepším materiálnym zabezpečením. 

Do 16.12.2016 sa môžete zapojiť do našej novej výzvy Inovatívne metódy výučby techniky.
Do 31.1.2017 je možné zúčastniť sa druhého ročníka našej súťaže Svetové slovenské deti.

Aké sú Vaše ďalšie plány, čo sa týka výučby techniky?

Dostali sme významný impulz do vyučovania techniky v škole vo forme materiálneho vybavenia z projektu Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, preto sme okrem povinných hodín techniky vytvorili technický krúžok. Jeho členmi sú podľa očakávania žiaci, ktorí predmet technika absolvujú len v jednohodinovej časovej dotácii pre ISCED2, a sami pociťovali deficit technického vzdelávania. V nasledujúcich rokoch plánujeme zaviesť technicky a prírodovedne orientovaný predmet aj ako alternatívu k jazykovému vzdelávaniu. Verím, že žiaci príjmu techniku za svoj predmet a technika sa dostane na adekvátne miesto v systéme vyučovacích predmetov nielen na našej škole, ale aj na ostatných základných školách na Slovensku.

Foto: Archív I.P.