slideslideslideslide

Novinky

Stropkovčania rozvíjajú hrnčiarstvo, či šperkárstvo. Veď remeslo má zlaté dno

15.12.2017

remeslo má zlaté dno“Náš projekt je o vzbudení záujmu o techniku, o remeslá (hrnčiarstvo, šperkárstvo), o motivovaní žiakov pre budúce povolania, ale aj o získavaní nových poznatkov netradičným spôsobom. Cieľom je podporovať emociálny, sociálny, morálny rast žiakov a rozvíjať ich zmyslovo-pohybové schopnosti,” hovorí učiteľka Anna Juhasová zo ZŠ Mlynská v Stropkove. Aj tento stropkovský projekt podporuje naša nezisková organizácia Eductech.

Do projektu zapájajú žiakov v rámci predmetov technika (5. a 6. ročník), výchova umením (8. a 9. ročník), ale i z krúžku Dielnička a zo školskej družiny. Deťom chcú taktiež ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Tamojšia pani učiteľka techniky a informatiky Anna Juhasová má rada zmenu, i rada sama vytvára nové veci. “A veľmi by som bola rada, aby niečo po mne ostalo.”

Na Slovensku sa vraví, že remeslo má zlaté dno. To podľa Juhásovej platí aj dnes. “Veď pod pojmom remeslo chápeme malovýrobu, založenú prevažne na ručnej práci, čiže možnosť zárobku. Každý výrobok je neopakovateľný originál. Remeslo môžu vykonávať len zruční ľudia, vyučení       v odbore. Výrobky, ktoré sa vyrábajú, sú kvalitné a vkusné, ktoré dnes v supermarketoch nenájdeme.”

Medzi najstaršie remeslá patrí hrnčiarstvo, vzniklo z prirodzenej potreby ľudí uskladňovať potraviny. V priebehu stáročí pribúdali ďalšie: sklárstvo, tkáčstvo, stolárstvo, baníctvo, farbiarstvo, pekárstvo, mydlárstvo, mäsiarstvo, stavebníctvo. Mnohé časom stratili svoj význam a zanikli, v lepšom prípade sa pretransformovali do umeleckej roviny, nazdáva sa Juhasová.

V súčasnosti na slovenskom trhu práce je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily so zameraním na techniku. Preto je nevyhnutné podporovať záujem žiakov o technické vzdelávanie, myslí si Juhasová. “Dnes je už jednoznačné, že zamestnávatelia musia úzko spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami  a podnietiť tak chuť detí študovať technické odbory. To je cesta, ako naplniť potreby zamestnávateľov v súvislosti s hľadaním kvalifikovaných odborníkov, ale aj mladých absolventov škôl, ktorí si budú môcť jednoduchšie nájsť uplatnenie a budovať kariéru.”

Nový školský zákon dáva priestor na začlenenie ľudových remesiel do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom voliteľných predmetov. “Tak sa žiakom priblížia materiály a technológie remesiel nielen teoreticky, ale predovšetkým prakticky. Prispeje sa tak k rozvoju manuálnych zručností, kreatívneho myslenia, špecifických zručností žiakov a v neposlednom rade k zachovaniu kultúrneho dedičstva,” uzatvára Juhasová.

Foto: Archív A. Juhasovej