slideslideslideslide

Novinky

Technické vzdelávanie očami doc. PaedDr. Jána Stebilu, PhD.

6.5.2024

V poslednom období sa v našej spoločnosti prejavila potreba zvyšovania záujmu o technické vzdelávanie. Odrazom tejto skutočnosti sú i reformné kroky zo strany MŠ SR smerujúce k zmene cieľov, vzdelávacích obsahov a k celkovej modernizácii vlastného vyučovacieho procesu. Nakoľko sa tieto zmeny obsahovo dotkli predmetov Pracovné vyučovanie a predmetu Technika zameraných na technické vzdelávanie mladých ľudí, je možné očakávať, že zmeny inovovaného ŠVP sa pozitívne odrazia i v obsahoch jednotlivých predmetov. Inovovaný ŠVP posilňuje v plnej miere výučbu prírodovedných predmetov a kladie väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov základných škôl. Upravuje ciele, obsah i časovú dotáciu v predmete Technika.

Poprosili sme doc. PaedDr. Jána Stebilu, PhD., prodekana pre pedagogickú činnosť, z  Katedry techniky a technológií – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, aby nám zodpovedal na niektoré otázky týkajúce sa sveta technického vzdelávania.

Pán docent, ako Vy vnímate pozíciu predmetu TECHNIKA v novom Štátnom vzdelávacom programe na roky 2026/2027?   K tomuto môžem odpovedať dosť kompetentne, keďže som 2. rok predseda vzdelávacej oblasti. Keď sa spúšťala reforma v rámci Plánu obnovy, aby naša vzdelávacia oblasť zastávala takú pozíciu, akú si zaslúži v rámci vzdelávania. Do vzdelávacej oblasti nastúpili 3 nové komponenty, ktoré sme prijali: 1.komponent technika, 2.komponent kariérová výchova, 3.komponent podnikavosť a iniciatívnosť. Všetky obsahy pripravujeme tak, aby základné školy a učitelia boli na to dostatočne pripravení.

Ako sa pripravujú budúci učitelia techniky na nový Štátny vzdelávací program? Na nové komponenty ešte nie sme dostatočne pripravení. Skôr to bude vec diskusie, ako sa na to bude potrebné nachystať. Pomáha nám skutočnosť, že v rámci Plánu obnovy sú pilotné školy, ktoré sa na tento návrh pripravia. Pevne verím, že to celovzdelávacia oblasť určite zvládne. Ponúkame základným školám a učiteľom, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikáciu, aby boli  multidisciplinárni pri štúdiu predmetu technika. Vytvárame priestor pre rozširujúce štúdium techniky (matematika, chémia, fyzika a pod.), pretože riaditelia škôl si žiadajú takýchto učiteľov a my reagujeme na ich dopyt.

Ako hodnotíte spoluprácu UMB v Banskej Bystrici s našou n.o. Eductech?

Spolupráca medzi týmito dvomi subjektmi  je od začiatku veľmi prospešná a veľmi dôležitá. Trvá už nejaký čas. To, ako vnímam človeka, ktorý stojí za Eductech  – je to Absolútna Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková, hovorí samo za seba. Pri jej príhovore bolo jasne povedané, čo podporuje. Podporuje technické vzdelávanie, podporuje mladých ľudí, ktorí sa technikou  chcú zaoberať.

A ja ďakujem n.o. Eductech a Absolútnej Slovenke roka 2023 Silvii Manduľákovej za všetko, čo robí pre technické vzdelávanie na Slovensku.

Kde ste sa Vy osobne po prvýkrát stretli s našou riaditeľkou Silviou Manduľákovou?  Spoznali sme sa akademickými cestami. Oponoval som habilitačnú prácu adeptky Silvie Manduľákovej, a tá práca bola úžasná, mala názov Analýza aktuálneho stavu implementácie obsahovej reformy technickej výchovy na základných školách, ktorú vynikajúco obhájila. A od vtedy úspešne spolupracujeme.

Prezraďte nám motto Vášho života? Pokiaľ budete rybu súdiť podľa jej schopností šplhať na strom, tak bude celý život veriť, že je hlúpa. (Albert Einstein)

Za rozhovor ďakuje Eductech, n.o.

 

Kto je Doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.?

Prodekan pre pedagogickú činnosť, Katedra techniky a technológií – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

“Pochádzam zo Sniny. K povolaniu vysokoškolského pedagóga som sa dopracoval prirodzeným vývojom. Po úspešnom ukončení štúdia na VŠ som v roku 2003 začal na Fakulte prírodných  vied UMB internú formu doktorandského štúdia, kde som v jeho rámci realizoval okrem študijnej časti aj pedagogickú činnosť, ktorá ma nesmierne bavila a napĺňala. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce som na základe výberového konania nastúpil na Katedru techniky a technológií ako odborný asistent, neskôr vedúci katedry a v súčasnosti ako prodekan pre pedagogickú činnosť.”

Silvia Manduľáková a Ján Stebila