slideslideslideslide

Novinky

Technická fakulta SPU: Uchádzačom by nemalo chýbať technické myslenie

2.7.2020

Technická fakulta SPU v Nitre má už 50 rokov. O jej činnosti sa rozprávame dekanom prof. Romanom Gálikom.

Roman Gálik

Technická fakulta SPU: Našou ambíciou je pripraviť technicky rozhľadených inžinierov

V čom vidíte zmysel a poslanie Technickej fakulty SPU v Nitre?

Technická fakulta SPU v Nitre si začiatkom akademického roka 2019/2020 pripomenula 50. výročie založenia. Za toto obdobie si fakulta vytvorila aj v zložitých podmienkach dobré meno v slovenskom akademickom priestore. Prvoradou ambíciou fakulty je pripraviť absolventov, schopných uplatniť sa v širokom spektre technických disciplín, vo všetkých odvetviach hospodárstva, ako odborne zdatných, technicky rozhľadených inžinierov, s vysokou mierou zodpovednosti a invenčného myslenia.  

Ktoré sú najväčšie starosti, ale aj radosti dekana technickej fakulty ?

Medzi najväčšie starosti, ktoré ovplyvňujú fungovanie univerzít a fakúlt, patrí financovanie resp. podfinancovanie slovenskej vedy, demografický vývoj a odliv najlepších maturantov do zahraničia. Najväčšou radosťou sú pre mňa úspechy našich študentov na domácej aj medzinárodnej úrovni. Je všeobecne známe, že absolventov technických fakúlt je na trhu práce nedostatok. Podľa počtu pozretí životopisu zamestnávateľmi na portáli Profesia.sk, je veľký dopyt po absolventoch našej fakulty, keďže vzdelávanie na fakulte je zamerané na oblasti, ktoré reálne prax potrebuje. Z hľadiska uplatnenia absolventov na trhu práce naša fakulta obhájila svoje miesto medzi TOP 20 fakultami v SR.

Uchádzačom by nemalo chýbať technické myslenie

Prečo je podľa Vás dôležité študovať techniku napríklad už od základnej školy ?

Na Technickú fakultu prichádzajú študenti zo stredných škôl rôzne pripravení. Väčšinou prichádzajú so slabšími vedomostnými základmi z predmetov matematika a fyzika, ktoré sú pre zvládnutie ďalších disciplín veľmi dôležité. Samozrejme, uchádzačom o štúdium na našej fakulte by nemalo chýbať technické myslenie a základné technické zručnosti, ktoré by sa malo hravou formou rozvíjať už od najmenších detí v materských školách, cez základné školy a tak ich motivovať pre štúdium na technických študijných programoch. Potom si uchádzači o štúdium na vysokej škole musia uvedomiť, o akých absolventov vysokých škôl má trh práce záujem a akí absolventi sú dnes najžiadanejší.

Je technické vzdelanie na Slovensku dostačujúce a kvalitné?

Skôr by som sa zamyslel nad úrovňou a kvalitou stredoškolského technického vzdelávania, pričom vývoj priemyslu na Slovensku poukazuje aj na potrebu technicky vzdelaných ľudí s maturitným vysvedčením. Kvalitu vzdelávania z matematiky a fyziky na základných a stredných školách som naznačil už v predchádzajúcej otázke (zníženie počtu hodín výučby uvedených predmetov, nepovinná maturita z matematiky ….). 

Vnímate ako „technik“ aj dôležitosť humanitných či spoločenských vied? Mali by technické či prírodné vedy súperiť s humanitnými, alebo sa skôr snažiť dopĺňať sa?

Určite si nemyslím, že by malo prísť k súpereniu, skôr som za snahu dopĺňať sa. 

Korona bola skúška, na ktorú sme neboli pripravení

Ako Vašu fakultu zasiahla korona?

Tak, ako aj na iných fakultách, museli aj naši učitelia v pomerne krátkom čase modifikovať spôsob výučby a skúšania z prezenčnej do dištančnej formy s využitím IKT v spojení s vhodným softvérom. Bola to skúška, na ktorú sme neboli celkom pripravení, ale zvládli sme ju. Som presvedčený, že učitelia urobili všetko pre úspešný priebeh vzdelávania, za čo im patrí poďakovanie. Okrem zmeny formy štúdia boli zrušené všetky zahraničné pracovné cesty, rovnako sme nemohli ani prijať na našej fakulte návštevy zo zahraničia. Zrušilo sa organizovanie konferencií, seminárov, spoločenských a pracovných stretnutí…   

V čom sa Vaša práca zmení po „korone“?

V prvom rade musíme zorganizovať podujatia, ktorých termín bol presunutý do letného obdobia, teda do obdobia, kedy nám to epidemiologická situácia dovolí. Verím, že nový akademický rok už začneme podľa dopredu schváleného harmonogramu a nebudeme ho musieť upravovať. Myslím si, že neľahké obdobie vzdelávania, ktorým sme na fakulte prešli, nám do budúcna prinesie aj niečo pozitívne a to v podobe skvalitnenia výučby využívaním toho, čo sme sa počas pandémie COVID-19 naučili.    

foto: SPU v Nitre