slideslideslideslide

Novinky

SAV: Ako dostať deťom do hláv kritické myslenie

15.12.2021

Ústavy Slovenskej akadémie vied pripravia pre žiakov a učiteľov vybavenie na pokusy, metodické pomôcky, či interaktívnu aplikáciu.

S vyučovaním prírodných vied v základných školách od budúceho roka učiteľom pomôže Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania.

Do realizácie programu sa s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zapojilo päť ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV), konkrétne Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Chemický ústav, Ústav pre výskum srdca CEM a Ústav experimentálnej psychológie CSPV.

Napriek tomu, že žiaci majú veľký záujem o zážitkové vyučovanie a väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, súčasný stav v mnohých základných školách nie je primeraný požiadavkám doby, ktorá si vyžaduje schopnosť kriticky myslieť a aplikovať poznatky do praxe.

Systémový program prispieva k riešeniu každodenných problémov

Cieľom programu je v priamej spolupráci s učiteľmi základných škôl, zatraktívniť obsah vyučovania prírodovedných predmetov pomocou zážitkového vyučovania a tým zároveň rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov. Program vychádza z myšlienky, že práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie a porozumenie toho, ako poznanie vzniká, budú žiaci vedieť lepšie aplikovať vedecké postupy na riešenie každodenných problémov.

 Veda poháňa ľudstvo vpred

„Veda je jedným z hlavných pilierov každej rozvinutej spoločnosti, pretože objavovanie zákonitostí v prírode a spoločenskom správaní predstavuje to, čo ženie ľudstvo vpred k poznaniu. Aspoň základy vedeckého myslenia sú nevyhnutné na pochopenie moderných technológií, robenie informovaných rozhodnutí o zdraví, ale aj pri filtrovaní rôznych bombastických správ, či priamo dezinformácií, ktorými nás zaplavujú médiá a sociálne siete,” uvádzajú predkladatelia a riešitelia projektu, vedci zo SAV, Miroslav Ferko, Martin NoskoVladimíra Kurincová Čavojová, Pavol Farkaš  a Alena Opálková Šišková.

Preto hoci má projekt za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, nie je určený len pre malé percento nadaných žiakov. Naopak, cieľovou vzorkou sú všetci žiaci bez ohľadu na to, či sa neskôr rozhodnú vedu študovať alebo nie. „Hlavným cieľom je rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká, a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie každodenných problémov,“ dodávajú vedci zo SAV.

Prináša pomôcky, webovú platformu aj aplikáciu

Systémový program chce vychádzať v ústrety nielen žiakom, ale aj učiteľom. Vďaka programu budú základné školy vybavené pomôckami na pokusy, doplnené o metodickú príručku, učiteľom bude navyše k dispozícii webová platforma, ako zdroj vzdelávacích materiálov a interaktívna aplikácia použiteľná v triede i doma, pre učiteľov aj žiakov.

Prevzaté z Veda na dosah.