slideslideslideslide

Novinky

Neformálna atmosféra a bezstresová klíma len podporujú nadaných žiakov

10.7.2017

Jolana LaznibatováRecept na úspešnú školu hľadáme v našom novom rozhovore na bratislavskej Škole pre mimoriadne nadané deti. Jej riaditeľkou je Slovenka roka 2016 v  kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium uspela v rebríčku INEKO za šk. rok 2015/2016. Sú pre Vás takéto hodnotenia dôležité?

Takéto oficiálne hodnotenia sú dôležité predovšetkým pre rodičov, ktorí dnes vyberajú školu pre svoje deti oveľa pozornejšie a sledujú aj uvedené rebríčky škôl podľa kvality. Zároveň je takéto hodnotenie aj istou formou spätnej väzby pre samotných žiakov. A samozrejme aj mňa a našich pedagógov poteší uznanie kvality a umiestnenie sa na skvelom prvom mieste.

V čom sa odlišujete ako škola pre mimoriadne nadané deti oproti iným?

Naša Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) má od svojho vzniku svoje špecifiká a odlišnosti oproti iným školám. Je to zameranie sa na intelektovo nadaných žiakov, robenie psychologickej diagnostiky a výberom pre zaradenie do vzdelávacieho programu na základe splnenia medzinárodne platných kritérií nadania.

A odlišné sú aj postupy výučby a najmä prístupy učiteľov k žiakom, interakcia vo forme dialógu učiteľ-žiak. Neformálna partnerská atmosféra a bezstresová klíma len podporujú špecifiká edukácie nadaných žiakov.

Ako vyzerá „úspešná“ škola a ako získava svoje úspechy? Ako je to vo vašom prípade – cítite sa byť úspešní?

Za úspešnú školu možno považovať takú školu, v ktorej sú žiaci úspešní a výnimoční, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky nielen v škole, ale aj na rôznych úrovniach súťaží, pytagoriád, olympiád, atď. V našom prípade, rovnako ako i na iných špičkových školách, možno hovoriť o úspechoch, ak ide o výborné umiestnenia súťažiacich na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Ak sa žiakom podarí niečo výnimočné, tešíme sa spolu s nimi a tešíme sa takýmto úspechom.

Za úspešnú školu možno považovať takú školu, v ktorej sú žiaci úspešní a výnimoční, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky nielen v škole, ale aj na rôznych úrovniach súťaží

V dnešnej dobe je bežné, že škola musí získavať žiakov a o nich bojovať, čo môže mať vplyv aj na kvalitu, keďže sa uprednostní skôr ich počet ako „nadanie“. Ako to riešite Vy?

Systém našej ŠpMNDaG má svoje exaktné pravidlá, počty žiakov v triede, resp. v ročníku sú striktne stanovené zákonom, preto v našich triedach sú menšie počty žiakov, keďže ide o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. U nás sa robí výber žiakov už do prvej triedy a tieto deti potom ďalej plynule postupujú do vyšších ročníkov na základe splnenia postupových testov. Vzhľadom k uvedenému je dôležitý tento primárny výber detí, ktorý sa robí na základe viacnásobnej formy psychologickej a pedagogickej diagnostiky schopností a nadania.

Čo robíte, aby ste si udržali kvalitu? Vraví sa, že nie je ťažké dostať sa na vrchol, ale udržať sa na ňom.

V ŠpMNDaG sa pracuje podľa autorského programu APROGEN. Je tu zvýšená náročnosť na podávanie výkonov v škole a zvyšuje to aj skutočnosť, že sme viac prírodovedne zameraní. Preto u nás evidujeme výrazný záujem žiakov o také predmety ako matematika, informatika, fyzika, chémia, geografia a biológia. Samozrejme za nevyhnutnú považujeme aj kvalitnú prípravu žiakov v oblasti humanitnej a cudzích jazykov. O tom, že takýto systém práce prináša svoje výsledky, svedčí vždy samotný finálny výstup a to maturity na našej škole. Priemerné známky za jednotlivé roky máme vždy skvelé (1,45-1,14), ale tohoročné predišli všetky naše očakávania. Za všetkých žiakov a za všetky predmety sme získali priemernú známku 1,00, čo je neopakovateľný výsledok aj v rámci nášho Programu APROGEN.

Pokiaľ hľadáte inšpiráciu, ako robiť veci lepšie – ako budovať kvalitnú školu – kde čerpáte zdroje? Odkiaľ sa nechávate inšpirovať?

O tom, ako robiť veci lepšie, je potrebné sa stále snažiť. Našu prácu skvalitňujeme aj formami spolupráce so zahraničnými partnerskými školami rovnakého zamerania a rovnako aj našimi aktívnymi účasťami na medzinárodných konferenciách ako sú konferencie ECHA (Európska rada pre vysoké schopnosti), WGGTC (Svetová rada pre nadané a talentované deti), ICIE (Inovácie vo vzdelávaní) atď. Nemenej dôležitým aspektom je aj naša spolupráca s vysokými školami, univerzitami, SAV, či inými špecializovanými odbornými a výskumnými pracoviskami. Nové poznatky z oblasti nadania posúvajú našu prácu s nadanými žiakmi stále viac dopredu, efektívnejšie a inovatívnejšie. Avšak aj poznatky a praktické skúsenosti našich pedagógov a psychológov z oblasti vzdelávania nadaných žiakov, ktoré získavame už 25 rokov, teda najdlhšie v Európe, sú dobrým predpokladom pre neustále zlepšovanie našej každodennej práce.

Foto: laznibatova.sk