slideslideslideslide

Novinky

Namiesto jedného štyri. Eductech podporil programovanie a prácu s robotmi Lego

19.12.2017

Pôsobí na ZŠ Sibírska 42 v Prešove a naša neziskovka podporila jej projekt – programovanie s Legobotmi. Znie to cool? To áno, lebo práve programovanie dnes letí. Učiteľka Saskia Oľhová bližšie predstavuje to, čomu sa venuje so svojimi žiakmi.

ZŠ Sibírska Prešov eductech

Eductech vybral Váš projekt zameraný na inovatívnu metódu výučby. Môžete ho bližšie predstaviť?
Projekt sa volá Riadené aktívne učenie (R.A.U.) techniky s využitím programovateľných robotov LEGO® Mindstorms 31313 EV3 (Legobotov). Už v minulých rokoch sme v rámci krúžkovej činnosti pracovali so žiakmi s programovateľným robotom LEGO® Mindstorms 31313 EV3, ktorý sme mali zapožičaný z SPŠE v Prešove. Avšak počet žiakov, ktorí prejavili záujem učiť sa programovať a pracovať s Legobotom bol väčší a my sme mali iba jeden Legobot. Práca viacerých tímov na jednom Legobote bola zdĺhavá a pre žiakov demotivujúca.
Preto sme veľmi radi, že Eductech sa rozhodol podporiť náš projekt a umožnil nám zakúpiť štyri Legoboty.

Kto sa bude učiť programovať?
Do projektu zapájame žiakov 5. – 9. ročníkov z našej školy. S Legobotmi budú pracovať na hodinách techniky, informatiky a v záujmovom krúžku. Žiaci si aktívnou prácou v tíme osvoja tvorbu jednoduchých algoritmov, naučia sa programovať LEGObota. Po zvládnutí základov budú žiaci riešiť náročnejšie úlohy, pri ktorých budú využívať rôzne snímače a senzory. Sú to úlohy typu LEGObot ako maliar, LEGObot ako strážny pes, LEGObot ako inteligentné auto, LEGObot ako záchranár a pod.

Základná škola je prostredie, v ktorom sa buduje osobnosť dieťaťa (žiaka). Formujú sa jeho postoje a budúci záujem o štúdium. Technické vzdelávanie dáva príležitosť žiakom oboznámiť sa s výrobnými nástrojmi, s postupmi pri práci s rôznymi materiálmi, s bežnými problémami každodenného praktického života.

ZŠ Sibírska Prešov eductech

Čo to môže priniesť škole i žiakom?
Vďaka programovaniu Legobota si žiaci dokážu vytvoriť algoritmus riešenia problému. Problém popíšu a rozčlenia ho na menšie čiastkové úlohy, ktorých splnením dosiahnu riešenie daného problému. Schopnosť tvorivo riešiť problémy je dôležitá nielen pri programovaní, ale aj pre úspešné uplatnenie sa v bežnom živote.
Tým, že pracujú v skupinách, u žiakov rozvíjame komunikačné a sociálne zručnosti, ako je práca v tíme, komunikácia a argumentácia. Práve tieto zručnosti sú v dnešnej dobe veľmi potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.
Predpokladaným prínosom projektu je pripravenosť žiakov tvorivo a kriticky riešiť samostatne bežné pracovné problémy.

Ministerstvo školstva neposkytuje školám dostatočné a potrebné technické vybavenie.

Má podľa Vás zmysel podporovať technické vzdelávanie?
Žijeme v dobe, v ktorej sa bez techniky nezaobídeme. Samotná technika sa sústavne vyvíja a je čoraz náročnejšia na obsluhu a prácu s ňou. Vývoj a aplikovanie nových technických poznatkov v praxi zabezpečuje prosperitu spoločnosti. Základná škola je prostredie, v ktorom sa buduje osobnosť dieťaťa (žiaka). Formujú sa jeho postoje a budúci záujem o štúdium. Technické vzdelávanie dáva príležitosť žiakom oboznámiť sa s výrobnými nástrojmi, s postupmi pri práci s rôznymi materiálmi, s bežnými problémami každodenného praktického života. Výučba techniky pomáha žiakom uvedomiť si, o ktoré činnosti má najväčší záujem a ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.

Čo Vás motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?
Ministerstvo školstva neposkytuje školám dostatočné a potrebné technické vybavenie. Preto sme my, učitelia, čiastočne nútení byť aktívni aj v projektoch, aby sme dokázali poskytnúť žiakom aktuálne učebné pomôcky. Úspech žiakov na súťažiach a v ďalšom štúdiu je motivačným motorom pre nás. A samotná práca s novinkami baví aj nás učiteľov.

Foto: Archív S. Oľhovej

Všetky fotografie k projektu nájdete TU.