slideslideslideslide

Novinky

Na vranovskej ZŠ Dvojke sme podporili získanie strojov na obrábanie dreva

12.2.2020

Prečítajte si skúsenosť učiteľa Mareka Hermanovského s neziskovou organizáciou Eductech. Na vranovskej ZŠ  na Sídlisku II sme podporili nakúpenie strojov na obrábanie dreva Unimat. Od školy sa nám ušlo aj pekné poďakovanie, v ktorom nájdete aj fotky, ako stroj využívajú v praxi.

Orientujeme sa na podporu technického vzdelávania

S prosbou o podporu nášho projektu sme sa rozhodli osloviť vašu spoločnosť, pretože, ako vieme, vaša spoločnosť je všeobecne známa tým, že sa dlhodobo orientuje na podporu technického vzdelávania. Nezisková organizácia Eductech nás podporila aj v roku 2018, takže je to spoločnosť, ktorej sme veľmi vďační. Navyše riaditeľka spoločnosti nás veľmi potešila svojím vysokým profesionálnym záujmom o rozvoj technického vzdelávania.

Unimat: Výhodou je možnosť prestavby

Obrábacie stroje Unimat slúžia na obrábanie dreva. Výhodou týchto zostáv je možnosť prestavby stroja na niekoľko účelov. Stroj môže byť zostrojený ako lupienková pílka, sústruh, brúska. Žiaci si tak majú možnosť vyskúšať niekoľko obrábacích strojných zariadení. Zariadenia majú samozrejme nízky výkon, aby nedošlo k úrazu alebo ohrozeniu života.

Unimat rozvíja aj rozličné funkcie žiakov

Tieto stroje rozvíjajú psychomotorické a kognitívne funkcie žiakov. Pretože v oblasti kognitívneho rozvoja už nemusí ísť len o strohé teoretické poznávanie na základe výkladu vyučujúceho, aj keď podporeného video ukážkou. V tomto prípade žiak reálne vidí podstatu fungovania stroja, ako aj obrábacie možnosti stroja. Zároveň zisťuje možné nebezpečenstvá v bezpečnom prostredí. V oblasti psychomotorickej získava zručnosti pri opracovaní materiálov. Získava tak cit pri vytváraní detailov, pri rozvoji jemnej motoriky. Žiakovi sa tak vytvárajú synoptické spojenia myšlienok a pohybov, potrebných na uskutočnenie výsledného diela. Veľmi dôležité je aj poznanie vlastností materiálov pri obrábacích postupoch. Čo je následne veľkým bonusom pre budúcnosť jedinca, napríklad pri riešení konštrukčných problémových úloh v budúcej praxi jedinca.

obrábanie dreva, unimat

Technika je všade okolo nás. Dokážeme ju naučiť?

Dôležitosť vzdelávania žiakov v oblasti techniky nie je potrebné zdôrazňovať. Stačí si len uvedomiť skutočnosť, že technika je všade okolo nás. Napríklad máme elektrinu, staviame budovy, nosíme oblečenie, na zostrojenie ktorého je potrebné množstvo techniky, používame hudobné nástroje, ktoré boli skonštruované, medicína využíva nekonečné množstvo technických zariadení a mohli by sme pokračovať stále ďalej. Takže nevyučovať techniku, znamená silnú degradáciu populácie. To môže mať za následok nielen nemožnosť vývoja ľudstva, ale aj jeho postupný úpadok. A z dejín vieme, že k úpadku ľudstva došlo vždy, ak ľudstvo prestalo technicky tvoriť, čiže „spohodlnelo“. Dúfam, že sa z dejín budeme vedieť poučiť.

Eductech rozvíja našu spoločnosť

Nezisková organizácia Eductech je vďaka podpore techniky prostriedkom rozvoja našej spoločnosti. Vysoko hodnotíme záslužnú aktivitu spoločnosti, najmä s ohľadom k zanedbávaniu podpory tejto oblasti zo strany štátu. Podpora spoločnosti Eductech n. o. je vysoko efektívna aj s ohľadom minimálnej byrokratickej záťaže.

Autor: Marek Hermanovský

Medzititulky: Eductech