slideslideslideslide

Novinky

Podporili sme modelovanie ekologického a nízkoenergetického domu

8.12.2017

Nezisková organizácia Eductech každoročne podporí viacero projektov, ktoré rozvíjajú technické vzdelávanie, alebo prinášajú do slovenského školstva – najmä základného a stredného – zaujímavé inovácie. V roku 2017 sme podporili aj Cirkevnú spojenú školu zo Sniny. O projekte sa zhovárame s tamojším učiteľom Jánom Mariničom.

O čom je Váš projekt, podporený Eductechom?

Hlavným zámerom projektu bolo, aby sa žiaci podieľali na príprave modelu nízkoenergetického a ekologického domu. Pri týchto prácach si museli premyslieť postupnosť krokov a využitie rôznych pracovných operácií: rezanie, vŕtanie, lepenie, spájanie skrutkami, využitie tavnej pištole, zapájanie elektronických a elektrotechnických zariadení. Využili veľa pracovných operácií, ktoré sa naučili na hodinách techniky. Pri pracovných operáciách nám pomohli zariadenia, ktoré sme vlastnili, ale aj tie, ktoré sme zakúpili v rámci tohto projektu. Na modeli ekologického domu mali navrhnúť využitie dažďovej vody v domácnosti, využitie fotovoltaických panelov, využitie domáceho zdroja pitnej vody – studne. Vyrobenú elektrickú energiu použili na osvetlenie modelu, ako aj na elektrické podlahové vykurovanie, či elektrického kozubu a výťahu. Na modeli sú urobené rozvody studenej vody a odpadu, ktoré sú funkčné a dajú sa názorne predviesť a prezentovať.

modelovanie ekologického a nízkoenergetického domu Koho všetkého zapájate do tohto projektu?

Do projektu som zapojil štyroch žiakov, ktorí pracovali na inštalácii jednotlivých technických prvkov: fotovoltaika, nádrže s dažďovou vodou a automatickým napúšťaním (horná nádrž sa automaticky dopúšťa, ak jej hladina klesne pod určitú hodnotu) batéria, led pásik, výťah ovládaný cez ovládač, čerpadlo na obeh podlahového kúrenia, čerpadlo na vytlačenie vody do hornej nádrže, čerpadlo na vytlačenie vody zo studne a ďalšie potrebné komponenty. Zaujímavosťou je, že sme využili komponenty z akvaristiky: čerpadlá, ventily,  rozbočovače a plastové hadičky. Samozrejme, žiaci, ktorí chodili do školskej dielne na vyučovaciu hodinu techniky, sa tiež intenzívne zaujímali, ako to funguje, a ako sme postupne inštalovali jednotlivé miniatúrne súčiastky.

Aké výsledky si od tohto projektu sľubujete?

Žiaci, ktorí pracovali na projekte, sa popri tom vzdelávali a naberali zručnosti v problematike fotovoltaiky, využitia zrážkovej vody, elektrického vykurovania a vodoinštalácie. Súčasne teoretické poznatky prepájali s praktickými zručnosťami, keď do modelu museli inštalovať jednotlivé zariadenia. Okrem tohto samotný finálny produkt sa bude využívať pri vyučovaní a zúčastní sa súťaží s energetickou problematikou, ako aj súťaže stredoškolskej odbornej činnosti, kde chceme v rámci teoretickej časti porovnať návratnosť investície fotovoltaiky v rodinnom dome spojené s elektrickým vykurovaním a ohrevom teplej vody, návratnosť nákladov slnečných kolektorov a návratnosť domáceho zdroja pitnej vody – studne. Z výsledkov týchto porovnaní potom zostavíme poradie, ktorá energia je najperspektívnejšia, ktorú treba uprednostniť a špecifikovať výhody a nevýhody týchto alternatívnych foriem energie.

Prečo je potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Technické vzdelávanie je potrebné podporovať preto, aby žiaci už na základnej škole mali skúsenosť s technikou, aby boli oboznámení so základnými technickými vedomosťami, ale hlavne, aby pracovali prakticky a vytvárali výrobky – svoje projekty. Paradoxom je, že technika nás v živote všade obklopuje a my, v rámci školského vzdelávania, jej nepripisujeme taký význam. Len pred tromi rokmi začalo platiť, aby postupne sa na základných školách vyučovala 1 hodina týždenne. Predtým to bolo ešte v obmedzenej dotácii, čo bolo veľkou chybou, lebo na školách zanikli dielne a v súčasnosti chýba materiálovo-technické zázemie pre tento predmet.

Technika nás v živote všade obklopuje a my, v rámci školského vzdelávania, jej nepripisujeme taký význam.

Čo Vás motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?
Motiváciou je, že aj učiteľ pri projektoch sa stretáva s niečím novým a žiakov takáto tvorivá činnosť veľmi baví, lebo pretavujú svoje teoretické poznatky do praktickej činnosti. Výsledkom tohto nášho projektu je niečo nielen estetické, ale hlavne funkčné a čo je dôležité, má vzdelávaciu funkciu. Výskumy dokazujú, že ak sú samotní žiaci zainteresovaní do problému a pracujú na ňom, tak si to zapamätajú najlepšie. Je to aj zároveň pomôcka, ktorá poslúži pri vyučovaní. Z minulosti máme za sebou skúsenosť vytvorenia učebnej pomôcky – viacúčelového fyzikálneho autíčka. Jej základom bol výrobok na celoslovenskom kole technickej olympiády, kde sme obsadili 1. miesto. Tento náš produkt sme niekoľko rokov vylepšovali a zhotovili prototyp, z ktorého je dnes učebná pomôcka, ktorá je k dispozícii školám nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Foto: Archív J. Mariniča