slideslideslideslide

Novinky

EDUCTECH – REŠPEKTOVANÝ PARTNER TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 2024: Podpora celoštátneho kola na UMB v Banskej Bystrici

2.5.2024

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR.

Technická olympiáda je najmladšou predmetovou súťažou a medzi zaangažovanou učiteľskou verejnosťou je hodnotená veľmi pozitívne. Je nielen súťažou na podporu záujmu o techniku, ale aj systémom starostlivosti o talentovaných žiakov. Pozorovaním žiakov pri praktickej činnosti sa dá vybadať zanietenosť a pracovný zápal svedčiaci o záujme pre takýto druh činnosti. Práve táto zanietenosť žiakov núti organizátorov súťaže urobiť všetko pre úspešný priebeh ďalších ročníkov Technickej olympiády, na ktorých žiaci získajú základnú orientáciu v oblasti techniky a vzťah k technicky orientovaným odborom.

TalentExpo je unikátne podujatie, ktoré prepája mladé talenty s možnosťami uplatnenia ich potenciálu.

V dňoch 25. – 26.4.2024 sa v srdci Slovenska v Banskej Bystrici, na Fakulte prírodných vied UMB, Katedre techniky a technológií  uskutočnilo celoštátne kolo 14. ročníka Technickej olympiády, kat. A.

Organizátormi boli Ministerstvo školstva SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Slovenská komisia Technickej olympiády. ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM TALENTEXPO: VEDA A TECHNIKA prevzali: dekan Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Marek Drímal, PhD. a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ondrej Luntner.

Súťaže sa zúčastnili dvojice žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl z celého Slovenska, ktoré boli víťazmi v krajských kolách. V teoretickej časti písal každý zo súťažiacich test a potom už nasledovala praktická časť – práca v dvojiciach na projektoch podľa zadania.

Vzhľadom na to, že kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, mala komisia ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.

Porota pracovala v zložení doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. – predseda SK TO, KTIT Pedagogická fakulta UKF v Nitre, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. – UMB v Banskej Bystrici, doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. – Pedagogická fakulta UKF v Nitre

a doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Ocenenia získali títo najlepší mladí technici:

  1. miesto: ZŠ J. A. Komenského, Komárno – Haim Oliver, Ollé Olivér Mátyás
  2. miesto: ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice – Obdržal Jakub, Valko Andrej
  3. miesto: ZŠ, Hlavná 116, Bučany – Bilanič Jakub, Horváth Juraj

 

Nezisková organizácia Eductech, na ktorej čele stojí Absolútna Slovenka roka 2023 PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., je už niekoľko rokov rešpektovaným, vzácnym partnerom a podporovateľom Technickej olympiády.

Je pre nás potešením, že naša pani riaditeľka osobne odovzdala prvým trom víťazným dvojiciam hodnotné dary: ďalekohľady na pozorovanie hviezd, tablety a notebooky.

Hodnotné ceny a blahoželania víťazom odovzdali:

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., predseda SK TO, KTIT Pedagogická fakulta UKF v Nitre

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., riaditeľka Eductech, n.o., partner podujatia a Absolútna Slovenka roka 2023 

RNDr. Roman Lehotský, tajomník SK TO Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava, Oddelenie podpory nadaných a talentovaných detí a mládeže, Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Aj touto cestou chceme poďakovať organizátorom podujatia za skvelý priebeh celoštátneho finále Technickej olympiády, žiakom za záujem o technické predmety, pri ktorých si pestujú logické myslenie, presnosť a zmysel pre detaily. Veľká  vďaka patrí zanieteným a obetavým pedagógom, ktorí venujú svoj čas a úsilie príprave žiakov.

Úspešným mladým technikom, ktorí neskrývali radosť z hodnotných cien od n.o. Eductech srdečne blahoželáme. Sme radi, že sme aj takouto formou prispeli k podpore mladých slovenských talentov a osobne sa zúčastnili celoštátneho kola, kde vládla srdečná a priateľská  atmosféra.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok, priatelia!

Odovzdávanie ocenení víťazom

 

 

 

 

 

      

Zdroj a fotografie: Eductech, n.o. (25.-26.4.2024)