slideslideslideslide

Novinky

Centrum vedy v Nitre má vyprovokovať ľudí, aby si kládli otázky. O vede a technike

28.1.2019

Ivana Raslavská, centrum vedy Nitra, CVTI SRCentrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky chystá veľký projekt. Na mieste bývalých kasární v Nitre vyrastie nové Centrum vedy, ktoré ju má popularizovať. O projekte, s ktorým sa začne ešte v tomto roku, sa zhovárame s odbornou pracovníčkou CVTI SR Ivanou Raslavskou. 

Prichádza projekt, výber padol na Nitru, Žilinu a Košice

Je reálna šanca, že sa s výstavbou centra popularizácie vedy začne už v tomto roku?

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) aktuálne pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve operačného programu Výskum a inovácie, ktorá bola vyhlásená koncom októbra minulého roka. Administratívna náročnosť podmienok štrukturálnych fondov je veľmi vysoká, ale počítame s tým, že sa projekt začne už počas tohto roka. V prvej fáze projektu bude potrebné zrealizovať verejné obstarávania v súvislosti so stavbou a rekonštrukciou objektov. V závislosti od výsledkov archeologického prieskumu bude plánovaný ďalší harmonogram rekonštrukcie budov a úpravy okolia pre účely centra vedy.

Prečo ste sa rozhodli umiestniť takéto centrum do Nitry?

V predchádzajúcom programovom období CVTI SR vybudovalo z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave, ktoré návštevníkom ponúka zábavu aj vzdelávanie prostredníctvom vedeckých poznatkov skrytých v zaujímavých experimentoch. V tomto programovom období už Bratislava nie je oprávneným miestom realizácie, hoci aj tu by bolo viacero zmysluplných možností na rozvoj projektu. Osvedčený koncept, keď školáci, mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov a vytvoriť tak sieť centier vedy na Slovensku. Sú plánované v Nitre, Žiline aj v Košiciach. V Nitre má CVTI SR partnerské vedeckovýskumné inštitúcie v Archeologickom ústave SAV, Univerzite Konštantína filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Rozhodnutie umiestniť jedno z centier vedy do areálu kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom pramení zo spoločného záujmu všetkých zúčastnených inštitúcií vytvoriť atraktívne miesto na oddych a zábavu, ktoré by slúžilo primárne študentom stredných a vysokých škôl, ale aj širšej verejnosti. Budovy Archeologického ústavu SAV tak získajú nový zmysel a pomôžu oživiť lokalitu, ktorá bude slúžiť obyvateľom Nitry a jej okolia.

Osvedčený koncept, keď školáci, mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov a vytvoriť tak sieť centier vedy na Slovensku.

centrum vedy nitra, centrum vedy v nitre, science museum nitra, science center nitra, ivana raslavská, eductech, technika, STEM, CVTI SRCentrá vedy kladú otázky, ale mali by ste aj hľadať odpovede

Pre koho sú centrá určené a čo si v nich návštevníci nájdu?

Centrá vedy majú primárne slúžiť mladým ľuďom – študentom stredných a vysokých škôl, ale aj celým rodinám a širokej verejnosti aby inšpirovali všetky generácie k pozorovaniu a bádaniu. Objavovanie vedy sa v nich ponúka tzv. metódou trójskeho koňa – teda nie prvoplánovo, ale atraktívnou a zábavnou formou – pomocou hier a pokusov, pri ktorých účastníci nenásilným spôsobom získavajú vedecké poznatky.

Expozície v centrách vedy majú vyprovokovať návštevníkov k tomu, aby si kládli rôzne otázky, aktívne hľadali odpovede a vytvárali si tak pozitívny vzťah k vede a technike. Centrum vedy v Nitre plánuje otvoriť niekoľko expozícií prírodovedného a technického charakteru, ktoré budú odrážať aj charakteristiky nitrianskeho regiónu. Atraktívnou formou by mali návštevníci spoznať napr. moderný archeologický výskum, automobilový svet v nitrianskom regióne či prírodu, životné prostredie a technickú vyspelosť tejto oblasti.

Objavovanie vedy sa v centrách vedy ponúka tzv. metódou trójskeho koňa – teda nie prvoplánovo, ale atraktívnou a zábavnou formou – pomocou hier a pokusov, pri ktorých účastníci nenásilným spôsobom získavajú vedecké poznatky.

Možno si teda toto centrum predstaviť ako science museum?

V zahraničí sú centrá vedy (science museums alebo tiež science centers) bežnou súčasťou kultúry a takéto centrá sú dlhodobo etablované aj vo všetkých susedných krajinách. Tak ako v iných renomovaných európskych centrách vedy budú mať aj návštevníci slovenských centier vedy možnosť získať vedomosti a preskúmať rôznorodé oblasti vedy a techniky od základných fyzikálnych javov až po vysoko progresívne technológie. Interaktívne expozície budú mladých ľudí motivovať k vedeckej kariére, ku štúdiu technických odborov a prírodných vied. Jednotlivé exponáty budú  rozvíjať tvorivosť prostredníctvom prezentácií výsledkov výskumu a vývoja v jednotlivých odvetviach priemyselnej sféry a priblížia návštevníkom základné  javy z oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Zámerom je podať aktuálne vedecké poznatky zrozumiteľným spôsobom, predstaviť v centrách vedy slovenský  priemysel, súčasný slovenský  výskum a technologický  vývoj a  príťažlivou formou zaujať najmä študentov stredných a vysokých škôl. Sieť centier vedy bude mať oproti niektorým zahraničným centrám tú výhodu, že budú vznikať spoločne, budú navzájom poprepájané nielen obsahom ale aj vďaka elektronickému systému, ktorý zabezpečí efektívne riadenie činnosti a prevádzky jednotlivých centier, ako aj vzájomnú výmenu informácií medzi jednotlivými centrami.

Interaktívne expozície budú mladých ľudí motivovať k vedeckej kariére, ku štúdiu technických odborov a prírodných vied.

Bez popularizácie nevnímame vedu ako dôležitú 

Prečo je vôbec potrebné popularizovať vedu?

Spoločnosť si musí uvedomiť, že práve dôsledne podporovaná a kvalitná veda a výskum môže výrazne prispieť k riešeniu mnohých významných spoločenských problémov. Popularizácia vedy a techniky je jedným z dôležitých nástrojov, ktoré môžu prispieť k zmene vnímania a posilniť ich dôležitosť v spoločnosti. Na Slovensku chýba koordinovaná popularizačná sieť a mnohé aktivity v tejto oblasti zostávajú roztrieštené. Spoločná koordinovaná popularizácia vedy by tak mohla eliminovať negatívne faktory a pomáhať pri vytváraní vhodných podmienok na formovanie profesionálnej vedeckej komunity, ako aj stimulovať návrat kvalitných vedcov na Slovensko.

Popularizačné aktivity majú svoj zmysel už pri motivácii žiakov na začiatku ich potenciálnej „vedeckej kariéry“. Novými a atraktívnymi metódami lákajú mládež ku štúdiu v tzv. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) oblastiach. Mimoriadny význam majú pritom tie popularizačné aktivity, ktoré neformálnou a prístupnou formou ukážu a vysvetlia zaujímavosti a poukážu na možnosti využitia výskumu v bežnom živote. Popularizácia vedy tak pôsobí na emócie a pomáha vytvárať pozitívny vzťah mladých ľudí k vede, ktorý je kľúčový pre ich ďalšie rozhodovanie o vlastnej kariére. Ďalším dôvodom, prečo podporovať záujem o vedu a propagovať výsledky výskumu a vývoja v širokej verejnosti, je vytváranie pravdivého obrazu o vedcoch a vede ako takej, aby si každý jednotlivec uvedomoval, že veda, výskum a inovácie sú dôležitou súčasťou našich životov. Súčasťou popularizačných aktivít je aj podpora vedeckej komunity v komunikácii s verejnosťou a pri propagácii úspešných výsledkov výskumu a vývoja jednotlivých osobností a inštitúcií vedy a techniky. V konečnom dôsledku popularizácia vedy prispieva k budovaniu porozumenia medzi vedeckou komunitou a verejnosťou, objasňuje prínos výsledkov vedy a výskumu pre bežný život ľudí a pomôže tak zlepšovať súčasný i budúci stav tohto odvetvia na Slovensku.

centrum vedy nitra, centrum vedy v nitre, science museum nitra, science center nitra, ivana raslavská, eductech, technika, STEM, CVTI SRMajú súčasní mladí ľudia k vede vzťah? Čo si možno pod týmto pojmom predstaviť a ako sa dá ďalej prehlbovať?

Na Slovensku medzi mladými ľuďmi prevláda záujem o humanitné vzdelanie a celospoločenský záujem o uplatnenie sa v humanitnej a ekonomickej sfére. Podľa dostupných štatistík počet záujemcov o prírodovedné a technické vysokoškolské, ale i stredoškolské vzdelanie klesá. To má priamy dopad na štruktúru zamestnanosti aj vzdelanostný potenciál rozvoja našej spoločnosti v oblasti vedy a výskumu. Slabý záujem spoločnosti o vedu a techniku sa odráža aj v nedostatku financií a kvalitného výskumu na Slovensku, to čoraz viac mladých ľudí odrádza od štúdia STEM oblastí, alebo vedie k tomu, že sa mladí vedci rozhodnú študovať a uplatniť sa v zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách. Viaceré štatistiky sledujúce trendy na slovenskom pracovnom trhu pritom ukazujú, že práve absolventi prírodovedných, ale najmä technických smerov, sú na trhu práce najžiadanejší.

Slabý záujem spoločnosti o vedu a techniku sa odráža aj v nedostatku financií a kvalitného výskumu na Slovensku.

Uplatnenie vo vede, výskume, ale aj v technických oblastiach si vyžaduje rozvíjanie technických aj netechnických zručností. Zvedavosť, schopnosť logicky a kreatívne uvažovať pri riešení problémov, komunikačné schopnosti aj schopnosti tímovej spolupráce sa dajú rozvíjať už na stredných školách. Centrá vedy môžu vzhľadom na svoj neformálny, atraktívny, ale pritom náučný charakter zohrať dôležitú úlohu pri podpore kapacít pedagógov, môžu priamo rozvíjať odborné a technické zručnosti a popri tom aj predstaviť témy, ktoré mladých ľudí pritiahnu a prispejú k tomu, aby získané poznatky a zručnosti uplatnili práve v prírodných a technických vedách. CVTI SR plánuje využiť moderné, finančne menej náročné prostriedky komunikácie, akými sú sociálne siete a virtuálne aplikácie, aby tak priamo oslovila aj cielene informovala kľúčové skupiny mladých ľudí, ktorí majú potenciál na vedeckú kariéru.

Pripravované popularizačné centrum má teda viacero cieľov: sprístupniť expozície, podporiť univerzity, prispieť k nárastu záujemcov o štúdium vedy a techniky… Ale aká je ich ústredná „vízia“? Čo nimi chcete v konečnom dôsledku dosiahnuť?

Dlhodobým strategickým cieľom projektu je dobudovanie národnej popularizačnej siete vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej súčasťou budú práve spomínané centrá vedy a organizácia rôznorodých popularizačných aktivít. Do popularizačnej siete budú zapojení viacerí aktéri – partnerské vedecké inštitúcie a univerzity, neziskové organizácie, zriadené centrá vedy a iné organizácie popularizujúce vedu a techniku. Cieľom je zvýšiť záujem mládeže o štúdium prírodných a technických odborov, zníženie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl technického zamerania a lepšia kvalifikácia absolventov pre prax vo vybraných lokalitách na Slovensku.

 foto: archív I. Raslavskej 

vizualizácie: CVTI SR 

O vede môže čítať aj na portáli Veda na dosah.