slideslideslideslide

Novinky

Zhodnotenie celoštátneho kola Technickej olympiády 2024 Gabrielom Báneszom

6.5.2024

Úspešne sme zavŕšili 14. ročník celoštátneho kola Technickej olympiády, tentokrát na UMB v Banskej Bystrici. Medzi organizátorov a porotcov celoslovenského kola technickej olympiády už tradične patrí jej predseda doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

Po ukončení a odovzdaní cien súťažiacim sme sa ho opýtali, ako hodnotí priebeh tohto  ročníka Technickej olympiády?

Tento aktuálny ročník máme úspešne za sebou. Na jej priebehu sa každoročne podieľajú tri katedry: v Nitre, Banskej Bystrici a Prešove a to na tvorbe úloh pre jednotlivé kolá.

Súťaže sa zúčastnili dvojice žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl z celého Slovenska, ktoré boli víťazmi v krajských kolách. Bolo to 8 dvojíc, v kategórii A. V teoretickej časti písal každý zo súťažiacich test a potom už nasledovala praktická časť – práca v dvojiciach na projektoch podľa zadania. Úloha bola vypracovať hračku alebo zapájanie jednoduchých elektrických obvodov. Vzhľadom na to, že kvalita prezentovaných prác bola na vysokej úrovni, mala komisia ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Účastníčkou tohto ročníka bolo aj dievča, ktoré má záujem o technické vzdelávanie.

Tešíme sa, že technická orientácia žiakov našla uplatnenie v Štátnom vzdelávacom programe,  takže žiaci 8. a 9. ročníkov pokračujú v štúdiu na stredných školách s technickým zameraním.

Aj touto cestou ďakujeme za partnerstvo a podporu n.o. Eductech. Samozrejme, že pre žiakov sú na súťaži lákadlom aj pekné a zaujímavé ceny, ktoré tradične už niekoľko rokov venuje práve Eductech, n.o., ktorá je podporou technických projektov pre základné školy. Ceny sú veľmi atraktívne, už sa na Slovensku rozšírilo, že ceny sú superJ. Riaditeľka Eductech a Absolútna Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková venuje každoročne do súťaže hodnotné ceny. Tento rok ich osobne aj odovzdala prvým trom víťazným dvojiciam: ďalekohľady na pozorovanie hviezd, tablety a notebooky.

Kto je Gabriel Bánesz?

Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. – docent na katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. Venuje sa v rámci odborovej didaktiky zabezpečeniu predmetu Technika v prebiehajúcej školskej reforme v Slovenskej republike. Okrem toho sa zaoberá komparáciou technického vzdelávania na základných školách vo vybraných štátoch Európy. Pedagogická činnosť je zameraná na prednášky z technickej mechaniky a zo strojov a častí strojov.

 

Zdroj: Eductech, n.o.