slideslideslideslide

Novinky

Svetové slovenské deti

1.5.2015

Spomienka na Štefana Baniča

Nezisková organizácia odmení pravidelne, každoročne žiakov a študentov v rámci Prešovského kraja za aktívnu a úspešnú reprezentáciu mesta, kraja a krajiny v zahraničí. Nezisková organizácia EDUCTECH vyhlasuje prvý ročník súťaže pre žiakov ZŠ s názvom „Svetové slovenské deti“, pri príležitosti blížiaceho sa 143-ho výročia narodenia slovenského vynálezcu Štefana Baniča.

 

Ciele súťaže

Cieľom tejto súťaže je odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

 

Ako sa súťaže zúčastniť?

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:
Súťaž je určená žiakom 5.- 9. ročníka 2. stupňa základných škôl Prešovského kraja. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne
vzdelávanie.

PODMIENKY ÚČASTI:
Podmienkou je úspešná účasť žiakov v minulom školskom roku 2012/13 na obvodných, krajských, celoslovenských a celosvetových olympiádach a súťažiach. Do súťaže môžu žiaci poslať ocenenia
z nasledujúcich predmetov:

Vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy:

Matematika a práca s informáciami: predmet Matematika, predmet Informatika
Človek a príroda: predmet Fyzika, predmet Chémia
Človek a svet práce: predmet Technika

Úspešný žiak zašle na adresu neziskovej organizácie:

  • fotokópie diplomov a ocenení z olympiád v školskom roku 2012/2013 a zároveň v prílohe uvedie nasledujúce údaje:
  • meno, dátum narodenia a adresu,
  • názov, adresu školy a triedu, ktorú navštevuje,
  • zoznam priložených ocenení.

TERMÍN SÚŤAŽE:
Súťaž sa bude konať v termíne od 15. novembra 2013 do 15.decembra 2013.

 

CENY:
1. miesto: dvojdňový víkendový poukaz vo vodnom svete pod Tatrami pre dve osoby v hodnote 300,- EUR v roku 2014
2. miesto: fotoaparát – Samsung WB800F v hodnote 186,- EUR
3. miesto: tablet ASUS MeMo PAD v hodnote 102,- EUR

Každý žiak, ktorý sa do súťaže zapojí dostane od neziskovej organizácie malý darček.

 

Kontakty:

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu eductech@centrum.sk alebo telefonicky na čísle 0918 18 44 98.

Nájdete nás aj na FACEBOOKU – EDUCTECH, n.o.

Eductech, n.o.
(k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou