slideslideslideslide

Novinky

Svetové slovenské deti – druhý ročník

26.10.2016

Ciele súťaže:  Cieľom tejto súťaže je odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov a študentov na rôznych olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň má súťaž pomôcť zvýšiť u žiakov záujem prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

Ako sa súťaže zúčastniť?
Účastníci súťaže:  Súťaž je určená žiakom 5.- 9. ročníka 2. stupňa základných škôl Prešovského kraja.  Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.
Podmienky účasti: Podmienkou je úspešná účasť žiakov v školskom roku 2015/2016 na obvodných, krajských, celoslovenských a celosvetových olympiádach a súťažiach. Do súťaže môžu žiaci poslať ocenenia z nasledujúcich predmetov:
Vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy:

Človek a príroda: predmet Fyzika
predmet Chémia
Človek a svet práce: predmet Technika

Úspešný žiak zašle na adresu neziskovej organizácie:

  1.  fotokópie diplomov a ocenení z olympiád a zároveň v prílohe uvedie nasledujúce údaje:
  2.  meno, dátum narodenia a adresu,
  3.  názov, adresu školy a triedu, ktorú navštevuje,
  4.  zoznam priložených ocenení.

 

Termín súťaže: Súťaž sa koná v termíne 24.októbra 2016 do 31. januára 2017

Ceny:

1. miesto: Hvezdársky ďalekohľad v hodnote 175,00 eur
2. miesto: Inteligentné hodinky v hodnote 105,00 eur
3. miesto: Digitálny mikroskop v hodnote 70,00 eur
Každý výherca dostane k cene aj digitálny zápisník.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu sutaz(zavináč)eductech.sk.

Adresa n.o.: EDUCTECH,n.o. (k rukám Antónia Hnáthová)
Pod Dolami 838,093 02 Vranov n./T.