slideslideslideslide

Novinky

SÚŤAŽ: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky

8.7.2016

Prihláste sa do súťaže o najkrajšiu prezentáciu technickej pamiatky a získajte finančnú odmenu a knihu.

Výhercovia získajú:
1. miesto: 200 eur + kniha
2. miesto: 150 eur + kniha
3. miesto: 100 eur + kniha

Téma: Najkrajšia prezentácia technickej pamiatky
Zaujíma nás, ako svojimi očami vidíte technické pamiatky – vyberte si jednu z nich a odprezentujte ju! Technické pamiatky sú funkčné, účelové stavby a projekty. Slúžia ľudstvu a majú svoju technickú hodnotu. Sú to napríklad mlyny, hámre, banské pamiatky, mosty, hvezdárne, pivovary, papierne, elektrárne, jazdiarne či sýpky. Ale nielen to.

Čo prihlasujete?
Prezentáciu technickej pamiatky. Tá môže mať rozličné formy:

– séria fotografií
– reportáž (text + foto)
– interview (text + foto)
– umelecká fotografia
– video
– powerpointová prezentácia
– Prezi
– webová stránka
– mobilná aplikácia

Podmienkou je prihlásenie originálnej práce – výsledok vlastnej tvorivej činnosti. Prihlasovateľ súčasne v plnom rozsahu a bezodplatne umožňuje neziskovej organizácii Eductech zverejniť a propagovať prihlásenú súťažnú prácu prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a akýchkoľvek iných komunikačných prostriedkov.

Kto sa môže prihlásiť?
– žiaci ZŠ (individuálne)
– študenti SŠ (individuálne)
– základné a stredné školy, triedy, krúžky

Súťaž prebieha v dňoch 4.4.-15.5.2016. Vyhlásenie výsledkov prebehne v máji 2016. Súťažné príspevky je nutné prihlásiť pomocou tohto formulára najneskôr do 30.4.2016. Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované. Príspevky prihlásené do súťaže budú zverejnené aj na webových stránkach Eductech a iných informačných kanáloch neziskovej organizácie.

O vyhodnotení súťaže budú výhercovia informovaní mailom. Výsledky budú tiež zverejnené prostredníctvom eductech.sk a sociálnych sietí.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese sutaz(zav.)eductech(bodka)sk.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU