slideslideslideslide

Novinky

Ruka v ruke s robotmi na matematike

2.8.2016

Projekt je zameraný na inovatívne metódy výučby matematiky s využitím programovateľných robotov (Bee-Bot a Pro-Bot) na ZŠ, ktorými dochádza k rozvíjaniu matematického myslenia a zručností žiakov. Prostredníctvom využitia týchto moderných učebných pomôcok si žiaci hravou a efektívnou formou osvojujú a prehlbujú svoje vedomosti, nepriamo sa učia logicky myslieť, algoritmovať a skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces.

V rámci ŠVP ISCED 1 (primárne vzdelávanie) budú žiaci na hodinách matematiky využívať Bee-Botov v 2.- 4.ročníku v témach:

–          sčítanie a odčítanie prirodzených čísel,

–          násobenie a delenie prirodzených čísel – násobilka a delilka,

–          porovnávanie čísel, slovné úlohy

V rámci ŠVP ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelávanie) budú žiaci na hodinách matematiky využívať Pro-Botov v 5.- 8.ročníku v témach:

–          počtové operácie s prirodzenými, desatinnými a celými číslami,

–          štatistika, kombinatorika a slovné úlohy

–          geometrické útvary,

–          výrazy a rovnice.
Učitelia si budú raz týždenne vytvárať metodické listy, prípravy na vyučovanie (na vhodnú tému), kde budú precvičovať prebrané učivo netradičnou formou. Roboty budú používať nielen na prehlbovanie učiva, ale aj na matematické súťaže v rámci triedy a školy.V prvej fáze projektu (január 2015) bude realizovaný prieskum trhu so zameraním na robotov s príslušenstvom a ich nákup, v druhej fáze projektu (február 2015) bude oslovený lektor realizovať 2 školenia v práci s robotmi pre pedagógov zo ZŠ Laboreckej 66, v tretej fáze (február – jún 2015) budú učitelia vytvárať metodické listy a prípravy na vybrané témy z matematiky s využitím Bee-Botov a Pro-Botov. V štvrtej fáze (máj – jún 2015) bude priebežne prebiehať propagácia projektu prostredníctvom školskej webstránky, miestnych novín a miestnej TV. Záverečná fáza (jún 2015) bude predstavovať prezentovanie prácu žiakov s Bee-botmi a Pro-botmi počas dňa otvorených dverí (DOD) na ZŠ, priamo na otvorených hodinách v jednotlivých triedach. DOD bude venovaný nielen žiakom a rodičom našej školy, ale aj širokej verejnosti.

ZŠ Laborecká, Humenné

Koniec realizácie: jún 2016

Projekt realizovali Mgr. Mária Pajtašová, učiteľka matematiky a chémie a Mgr. Dominika Laudová, učiteľka fyziky a biológie