slideslideslideslide

Novinky

Podporili sme ZŠ Lemešany. Aby stimulovali tvorivé myslenie

27.5.2018

Eductech v školskom roku 2017/2018 podporil inovatívny projekt na ZŠ Lemešany. Predstavujeme ho spolu s tamojším pedagógom Tomášom Suslom, PhD., ktorý je triednym učiteľom 6.A a vedie tvorivý ateliér.

O čom je váš projekt, podporený Eductechom?

Hlavným zámerom projektu je modernizácia výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód. Neziskovka Eductech podporila našu školu finančnou dotáciou na nákup učebných pomôcok, ktoré využívame v rámci výučby v predmete technika a ktoré zároveň umožňujú uplatňovať vo vyučovaní inovatívne vyučovacie metódy a postupy.

Koho všetkého zapájate do tohto projektu?

Cieľovou skupinou v rámci projektu sú prioritne žiaci 5. – 8. ročníka našej školy, ktorí absolvujú výučbu predmetu technika.


Aké výsledky od tohto projektu si sľubujete?

Keďže predmet technika je koncipovaný tak, aby žiaci popri nadobúdaní teoretických poznatkov mali možnosť získavať aj zručnosti v praktických činnostiach, naším cieľom, a zároveň očakávaným výsledkom, je aplikáciou moderných učebných pomôcok simulovať konkrétne životné situácie, v ktorých prichádza človek do priameho kontaktu s technikou v jej rôznych podobách a v nadväznosti na to rôznymi problémovými a praktickými úlohami stimulovať aktívne poznávanie a tvorivé myslenie žiakov. Keďže učebné pomôcky boli dodané v rozobratom stave, žiaci sa podieľali veľkou mierou aj k ich konštruovaniu do požadovaného finálneho stavu, čím sa zdokonaľovali aj v manuálnych a konštrukčných činnostiach, či v práci podľa pracovného postupu.

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“

Prečo je potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Človek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách pri bežných každodenných činnostiach. Poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, základných technických  materiálov, nástrojov, náradia a zariadení, ovládanie jednoduchých pracovných operácií, nadobudnutie rôznych pracovných návykov, vedomosti z pracovného trhu, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, to je len časť toho, čo technické vzdelávanie ponúka. Preto si myslíme, že technické vzdelanie by malo byť jednou zo základných zložiek vzdelávania na základnej škole a sme radi, že jeho význam v posledných rokoch získava potrebnú podporu.

Čo vás motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?

Opodstatnením realizovať projekty a uchádzať sa o granty je predovšetkým obmedzená možnosť našej školy na investíciu finančných prostriedkov pre vytvorenie priaznivého prostredia s ohľadom na náš zámer zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu na našej škole využitím moderných učebných pomôcok. Okrem iného predmet technika ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoj talent, tvorivé schopnosti i manuálne zručnosti v aktivitách, ktoré nielen im, ale aj ich okoliu prinášajú radosť, potešenie a dobrý pocit v podobe rôznych produktov, ktoré vytvárajú. To všetko je dostatočnou motiváciou venovať svoj čas žiakom, ktorých technika zaujíma a robiť veci, niekedy aj na úkor svojho voľného času. Veď ako hovorí A. P. Čechov: „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“