slideslideslideslide

Novinky

Múdra sova

1.5.2015

Projekt bol zameraný na matematiku a jej inovatívnu metódu výučby. Ide o inovatívnu metódu p. Hejneho, ktorého snahou je vnášať do vyučovania také prostredie, v ktorom hrá hlavnú úlohu žiakova skúsenosť. Metóda v tomto prípade, spočíva v nadobúdaní skúseností a organizovaní týchto skúseností do schém v žiakovom mozgu. V podstate ide pri tejto metóde o problémové vyučovanie, v ktorom žiak na základe vlastných skúseností objavuje zákonitosti matematiky a vedomosti takto nadobudnuté sú trvácnejšie a majú širšie využitie v praxi.

Do projektu „Múdra sova“ boli zapojený žiaci 2.A. triedy, na základnej škole JUH vo Vranove nad Topľou, s počtom 21 žiakov, z toho 8 dievčat a 13 chlapcov.

Metóda bola aplikovaná na štyroch vyučovacích hodinách z piatich, týždenne od januára 2014 do júna 2014. Po 6-tich mesiacoch môžeme vidieť prvé úspechy. Žiaci majú k matematike lepší vzťah, na hodiny sa tešia a dosahujú lepšie výsledky.

Výsledky danej metódy sa prejavili v pozitívnych hodnoteniach vo výstupných testoch z matematiky, ako ja vo výsledkoch medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN.

Pre porovnanie: v prvom ročníku nebol zo vzorky žiakov žiaden úspešný riešiteľ. V druhom ročníku pri použití inovatívnej metódy, boli 4 úspešní riešitelia matematickej súťaže Klokan a osobné výkony žiakov sa výrazne zvýšili (od 30%-70%).

Pri porovnaní výsledkov za školský rok 2012/2013 (kedy nebol v triede realizovaný projekt „Múdra sova“) a školského roku 2013/2014 po aplikovaní metódy sa prejavili tieto zmeny. Úspešnosť žiakov sa hodnotí podľa percentilu (koľko žiakov v SR vo svojej kategórii malo menej bodov oproti sledovanému žiakovi). V školskom roku 2012/2013 bol percentil na jedného žiaka v triede 2.A 26,1%, pričom v školskom roku 2013/2014 dosahoval percentil na jedného žiaka 61,82% zo sledovanej skupiny. Úspešnosť danej metódy potvrdzuje aj porovnanie s triedami ostatných druhých ročníkov, v ktorých metóda nebola aplikovaná, pričom výsledky sú nasledovné. Experimentálna skupina s aplikáciou metódy dosiahla rozdiel v percentile úspešnosti oproti roku bez aplikovania metódy 24,7%.
Triedy bez aplikovania metódy:

II.B trieda percentil na žiaka v šk. r. 2012/2013 – 20,7% a v šk.r. 2013/2014 – 35,9%
II.C trieda percentil na žiaka v šk. r. 2013/2014 – 22,3% a v šk.r. 2013/2014 – 36,8%

Pričom rozdiel percentilov medzi šk. rokmi tvoril v II.B triede 15,5% a v II.C triede 14,5%. Podľa uvedeného experimentálna skupina, v ktorej bola inovatívna metóda aplikovaná dosiahla v priemere o 9,7% lepšie výsledky s porovnávanými skupinami.

Dané výsledky dokazujú, že žiaci sú úspešnejší v ďalších kolách súťaže KLOKAN a vyšších ročníkoch aj bez inovatívnej metódy (vzhľadom na lepšiu akceptáciu školských povinností, zorientovanie sa vo forme testovania, skúsenosti z testovania v škole, lepšia psychická vyspelosť dieťaťa) ale s použitím inovatívnej metódy je rozdiel v zlepšení v cca o 15 % čo je relatívne vysoké zlepšenie.

Monitor školských vedomostí je vypracovaný tak, aby podchytil skutočné vedomosti žiakov, ktoré vyplývajú z pochopenia textu a logického myslenia a nie z memorovania vyučovacej látky. Pri projekte „Múdra sova“ bolo prakticky dokázané, že systém podľa ktorého sa vyučuje, tieto skutočnosti zohľadňuje, čo je vidieť aj v percentuálnom vyjadrení výsledkov medzinárodnej súťaže KLOKAN, v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Treba doplniť, že projekt je výrazne finančne náročný, vzhľadom k tomu, že všetkým žiakom sa musia nakúpiť špeciálne učebnice, pracovné zošity, učiteľom je potrebné dodať metodické pomôcky a tak bez výraznej finančnej podpory neziskovej organizácie EDUCTECH, n.o. , by nebolo možné projekt realizovať.