slideslideslideslide

Novinky

Mladý remeselník (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou)

18.4.2019
Nezisková organizácia podporila projekt Mladý remeselník na Základnej škole Juh vo Vranove nad Topľou. Zastrešuje ho tajomojšia pani učiteľka Iveta Filičková. “So spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech som nadmieru spokojná, odporučila som som ju už inej škole a budem odporúčať ďalej.”

Projekt Mladý remeselník vo Vranove 

Do projektu sa zapojilo 15 žiakov piateho ročníka. Spoznajú prácu remeselníkov, budú vedieť, aké náradie a materiál používajú. Nebudú sa to učiť teoreticky, ale prakticky, a tak z každého žiaka bude chvíľu drotár, hrnčiar, košikár, ale aj výrobca sviečok z vosku či kraslíc. “Žiaci sa zúčastnili aj na Dni remesiel S0ŠD vo Vranove,” približuje I. Filičková, ktorá so žiakmi prichystá aj prezentácie k remeslám a výstavu výrobkov v priestoroch ZŠ. 
 
Čo dal projekt samotnej učiteľke, ktorého ho prihlásila? “Ja osobne som sa realizáciou projektu naučila veľa nového, od prípravy až po realizáciu projektu. Novinkou pre mňa bolo materiálové zabezpečenie, objednávanie a nákup pomôcok. Sama som sa musela bližšie oboznámiť s jednotlivými remeslami, vybrať vhodné  výrobky, ktoré žiaci zvládnu vyrobiť, využívať IKT vo vyučovaní. Zároveň je to veľmi vhodný spôsob, ako motivovať žiakov. vzbudzovať záujem o techniku, praktické činnosti a zručnosti, vážiť si prácu iných. Tým, že sa jednotlivé výrobky vystavujú priebežne v priestoroch školských dielní, vzbudzujú  záujem aj u ostatných žiakov v jednotlivých ročníkoch, ktorí si chcú jednotlivé činnosti vyskúšať.  Do budúcna sa uvažuje o krúžkoch a tvorivých dielňach.” 

Ako lepšie vyučovať techniku

S projektom Mladý remeselník začala škola už v roku 2018, keď si podali žiadosť na našu neziskovú organizáciu a koncom roka aj dostali finančné prostriedky. Realizácia sa začala v januári 2019 a škola predpokladá, že Mladého remeselníka ukončí v júni 2019 – spolu s koncom školského roka. “O grant sme sa začali uchádzať z finančných dôvodov. Kedže predmet technika sa začala vyučovať s novým iŠVP  s podstatne rozšíreným obsahom, je veľa tematických celkov, ktoré nemáme pokryté pomôckami, ani materiálovo,” vraví pedagogička Iveta Filičková z vranovskej základnej školy. 
 
Ako lepšie vyučovať technické vzdelávanie? Máte nápady? “Určite by bolo vhodné rozšíriť časovú dotáciu z jednej hodiny na dve hodiny týždenne. Tematické celky týkajúce sa finančnej gramotnosti preradiť do vyučovania matematiky. Vhodnejšie zadeliť tematické celky do ročníkov. Zriadiť materiálové strediská, ktoré by pripravovali materiál (polovýrobky) a technickú dokumentáciu k výrobkom pre jednotlivé ročníky (drevo, plasty, kov),” navrhuje I. Filičková, podľa ktorej predmet technika všestranne rozvíja celkovú osobnosť žiaka, vedomosti, zručnosti, návyky, schopnosti, ale aj vzťah k práci.