slideslideslideslide

Novinky

Mladý človek vo svete techniky (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou, 2019)

8.4.2019

Na Základnej škole Bernolákova vo Vranove nad Topľou pôsobí učiteľka Alena Mihóková, ktorá má už 30-ročnú pedagogickú prax. Za ten čas si všimla, ako sa podhodnotilo technické vzdelávanie, ktoré ale nedokáže nič iné nahradiť. Na škole realizujú projekt Mladý človek vo svete techniky vďaka neziskovej organizácii Eductech. Z grantu nakúpili 3D tlačiareň a rozličné stavebnice, budú sa učiť fyziku aj programovať. Výstupom projektu má byť mladý človek, ktorý sa vie orientovať vo svete techniky, má získať základné zručnosti, návyky a postoje k technike, informatike a fyzike, prichádza s novými nápadmi, vie pracovať v skupine i samostatne.

Ako prebieha projekt Mladý človek vo svete techniky?
Samotná myšlienka zvýšiť technické povedomie a záujem o technické a prírodovedné predmety je u nás už niekoľko rokov realizovaná prostredníctvom krúžkovej činnosti žiakov a projektového vyučovania. Pomenovanie projektu Mladý človek vo svete techniky a samotný začiatok môžeme datovať od začiatku novembra 2018, kedy sme aj po rozhovore s PaedDr. Silviou Manduľákovou v krátkom čase obdržali finančnú pomoc vo výške 3 000 € na kúpu pomôcok, ktoré nám v súčasnosti spestrujú vyučovanie predmetov technického zamerania. Trvanie projektu závisí od záujmu žiakov, zanietenosti učiteľov a finančných možností obnovovať stavebnice ktoré inšpirujú a sú lákadlom pre žiakov.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant?
Pomôcky a stavebnice ktoré máme, sú zastaralé a neúplné, nové sú finančne náročné. Na našej škole máme veľa talentovaných žiakov aj manuálne zručných, u ktorých je veľký potenciál orientovať sa na školy s technickým zameraním. Na Slovensku rastie automobilový priemysel, ktorý si takýchto ľudí vyžaduje. Dôležité je aj uplatnenie mladých ľudí v živote, možnosti zamestnanosti. Uchádzať o grant sme sa rozhodli, aby sme podporili prácu detí s 3D tlačiarňou a stavebnicami pre prácu na predmete technika. Z finančných prostriedkov sa zakúpila 3D tlačiareň, stavebnice Merkur, elektromagnetická stavebnica a niekoľko stavebníc Mladý konštruktér – rôzne stroje a mechanizmy.

INFORMATIKA, KRÚŽOK INFORMATIKY, ROBOTIKA – počas projektu sme sa učili pracovať s 3D tlačiarňou a s programom Blender. Do projektu sa zapojilo 24 žiakov. S tlačiarňou pracovalo 10 žiakov.
TECHNIKA – do projektu zapojená i skupina triedy 8.A a žiaci technického krúžku. Spolu 24 žiakov.
FYZIKA – počítame tam s elektromagnetickou stavebnicou. Keďže nám prišla len pred dvoma týždňami a učivo z fyziky nám už neumožňuje ju využiť, počítame s jej prácou až na konci školského roka pri projektovom vyučovaní.

Škola spolupracuje s materskými školami v našom meste. V rámci spolupráce robíme ukážky prác našich žiakov s možnosťou zapojenia sa, čím sa zvyšuje aj ich záujem. Ukážky robotiky, 3D tlačiarne a výrobky zo stavebníc využívame pri zápise žiakov, ako aj v týždni netradičného vyučovania v aktivite Spoznaj v sebe kúsok vedca.

Výstupom projektu má byť mladý človek, ktorý sa vie orientovať vo svete techniky, má získať základné zručnosti, návyky a postoje k technike, informatike a fyzike, prichádza s novými nápadmi, vie pracovať v skupine i samostatne.

Aký prínos má projekt pre nás, pre žiakov a školu?
Nadšenie, pozitívne ohlasy, záujem a zanietenosť počas práce. Pre školu: nové kvalitné moderné pomôcky, možnosť prezentovať školu na verejnosti prostredníctvom záujmovej činnosti, orientácia žiakov na tech.zameranie v budúcnosti.
Kým v minulosti bola škola viac zameraná na výkon žiaka ako vedomosti, v súčasnosti, myslím si, je vzdelávanie orientované na osobný rozvoj žiaka a v mojom prípade technické zručnosť a praktické skúsenosti žiaka ako v predmete informatika a technika. Preto je potrebné mať pomôcky ako je 3D tlačiareň ale aj dobra technika(notebook) pre prácu s programom na modelovanie v 3D.

Prečo je dôležité technické vzdelávanie na školách?
Ja som učiteľka s 30-ročnou praxou a vidím, ako sa mení vyučovanie techniky za ten čas. Myslím, že za čas, keď sa podhodnotil tento predmet, sa veľa stratilo. Žiaci prestali byť manuálne zruční, neprichádzajú s novými myšlienkami, sú menej kreatívni a nápadití. Na jednom stretnutí učiteľov techniky nás informatik išiel presvedčiť o tom, že nepotrebujeme vyučovať vtedy ešte technické práce, pracovné vyučovanie, ale sa orientovať na počítače. Opýtala som sa ho, že kto nám vymení žiarovku, opraví kohútik, urobí plot. Počítač? Ten to určite nespraví. Tieto predmety v súčasnosti ale neskutočne kooperujú, a vzájomne sa ovplyvňujú a dopĺňajú. 

Ako hodnotíte spoluprácu s neziskovou organizáciou Eductech? Odporučili by ste túto spoluprácu aj inej škole?
Spoluprácu hodnotím na veľmi dobrej úrovni, nielen čo sa týka finančnej pomoci, ale aj o prejavený záujem, ako zvýšiť úroveň technických predmetov a v snahe riešiť problémy. Určite odporúčam spoluprácu.