slideslideslideslide

Novinky

Inovatívne metódy výučby techniky: Ako to dopadlo v Lemešanoch

2.7.2018

eductech projekt ZŠ LemešanyČlovek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách  pri bežných každodenných činnostiach. Rozvoj technického myslenia ako základu pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností, poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, sa stáva pre človeka nevyhnutnosťou.

Preto si myslíme, že technické vzdelanie by malo byť jednou zo základných zložiek vzdelávania na základnej škole a sme radi,  že jeho význam v posledných rokoch získava potrebnú podporu.

Projekt Inovatívne metódy výučby techniky, ktorý sme realizovali  na našej škole, bol zameraný na modernizáciu výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód. Moderné učebné pomôcky, ktoré boli využívané v rámci výučby v predmete technika nám umožňovali uplatňovať vo vyučovaní inovatívne vyučovacie metódy a postupy, ktoré sú pre žiakov motivujúce a vychádzajú v ústrety ich individuálnym učebným štýlom.

Keďže predmet technika je koncipovaný tak, aby žiaci popri nadobúdaní teoretických poznatkov mali možnosť získavať aj zručnosti v praktických činnostiach, naším cieľom, a zároveň očakávaným výsledkom je aplikáciou moderných učebných pomôcok simulovať konkrétne životné situácie, v ktorých prichádza človek do priameho kontaktu s technikou v jej rôznych podobách a v nadväznosti na to rôznymi problémovými a praktickými úlohami stimulovať aktívne poznávanie a tvorivé myslenie žiakov, čo sa nám veríme podarilo dosiahnuť.

Učebné pomôcky, ktoré sme mali možnosť využívať, výrazne prispeli k lepšej názornosti prezentovaného učiva a umožnili jeho rýchlejšie, komplexnejšie a dokonalejšie osvojenie. Prostredníctvom nich bolo vyučovanie dynamickejšie, atraktívnejšie a hlavne prinieslo možnosť prepojenia teoretických poznatkov s praxou. Okrem toho sa žiaci veľkou mierou podieľali aj na montáži a konštrukcii dodaných učebných pomôcok, keďže boli dodané v rozobratom stave, čím sa zdokonaľovali aj v manuálnych a konštrukčných činnostiach, či v práci podľa pracovného postupu. Cieľovou skupinou v rámci projektu boli prioritne žiaci 5. – 8. ročníka našej školy, ktorí absolvovali výučbu predmetu technika.

Vyučovací predmet technika poskytuje žiakom priestor rozvíjať svoj talent, tvorivé schopnosti i manuálne zručnosti v rôznych aktivitách, prináša nielen im, ale aj ich okoliu radosť, potešenie a dobrý pocit v podobe rôznych produktov, ktoré vytvárajú.

Okrem toho žiaci, vďaka podpore n.o. Eductech mali možnosť realizovať rôzne aktivity a činnosti s využitím technického vybavenia, ktoré nie je bežne dostupné v ich domácom prostredí. Zásadný prínos z pohľadu školy preto vidíme v zabezpečení materiálno-technického vybavenia školy modernými učebnými pomôckami, ktoré boli nevyhnutné pre realizáciu našich zámerov v rámci predmetného projektu, ale aj pre ich široké možnosti uplatnenia v rámci vyučovania. Sme presvedčení, že vplyvom pozitívneho prežívania aktivít v rámci projektu sme nemalou čiastkou prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a vzbudenie záujmu žiakov o technické vzdelávanie. Významným signálom je pre nás záujem detí o takýto druh aktivít, o čom sme sa mohli presvedčiť v priebehu projektu.

V Lemešanoch  29.6.2018                                               Vypracoval: Mgr. Tomáš Suslo, PhD.