slideslideslideslide

Novinky

„Blended learning“ na hodinách matematiky

8.4.2016
Hlavným cieľom z kvantitatívneho hľadiska je vytvorenie dvoch odborných  učební matematiky v prostredí MacOS , ktoré umožnia žiakom a učiteľom tzv. „blended learning“, čiže využitie kombinácie kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov IKT a tak podporia zavedenie inovatívnych metód do výučby a podporia samostatnú prácu žiakov pri získavaní nových poznatkov a informácií a tým prispejú k aktívnemu prístupu žiaka k vyučovaniu. Z kvalitatívneho hľadiska je cieľom nášho predkladaného projektového zámeru podpora kreativity a tvorivosti žiakov a ich samostatnej práce a zodpovednosti za výsledky práce ako aj posilnenie kompetencií a zručností žiakov v používaní moderných IKT na rôznych platformách.
Hlavným podnetom k predkladanej žiadosti o finančnú podporu je integrácia nových metód a foriem práce učiteľov matematiky v tejto škole, uplatnenie prvkov interaktivity a dynamiky vo vyučovaní matematiky prostredníctvom využitia informačno – komunikačných technológií, čo predpokladá prispôsobenie metód a foriem vyučovania súčasným potrebám a trendom, ktoré kladú do popredia učiť kreatívne, tvorivo, hravo a efektívne spolu s aktívnou účasťou žiakov na procese vyučovania.
Našim hlavným zámerom je preto vytvorenie dvoch odborných matematických učební, v ktorých budú žiakom k dispozícií tablety (iPady), ktorými naša škola disponuje a notebooky slúžiace učiteľom pre vytvorenie vlastných materiálov a ich vzájomné prepojenie prostredníctvom lokálnej siete vytvorenej zo zariadení, ktoré plánujeme zakúpiť prostredníctvom finančnej podpory neziskovej organizácie EDUCTECH, ktorá zastrešuje túto výzvu, ako aj tých, ktoré predstavujú náš vklad do projektu (iPADy).
ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné