slideslideslideslide

Novinky

Vedecký brloh je skvelé miesto. Mláďatá sú tam v bezpečí

3.7.2017

Elektrina v ľudskom tele, magická biológia, robotika, či ako sa stať záchranárom. Aj s týmito témami sa stretli návštevníci Vedeckých brlohov, ktoré v Košiciach organizuje Mária Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Renáta Zolnaiová z projektu Výmenníky. Eductech vám prináša rozhovor o tom, ako dnes hovoriť s deťmi o vede. A to v časoch, keď sa často na školách ani neuskutočňujú fyzikálne či chemické experimenty.

Prečo a ako vznikol Vedecký brloh?
MZ: Vedecký brloh je dieťaťom akcie Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013. Vtedy sa tím projektu Výmenníky-Spots – pod vedením Blanky Berkyovej – ovplyvnený veľkým úspechom Vedeckých kaviarní rozhodol, že by bolo fajn mať podobný formát šitý na mieru inej cieľovej skupine – deťom. Obrátili sa preto s touto požiadavkou na mentora Vedeckých kaviarní a skúseného košického popularizátora vedy Dr. Jána Gálika z Neurobiologického Ústavu SAV v Košiciach. No a keďže sme v tom čase obaja spolupracovali na projekte SteelPark, pre ktorý sme pripravovali interaktívne exponáty, na jednom pracovnom stretnutí sa ma Janko spýtal, či by som o takýto projekt nemala záujem. No a ja som mala. Mala som totiž za sebou zhruba desať rokov fyzikálnych pásiem v rámci pôvodnej metodiky Pastelkovej fyziky pre materské školy a prvý stupeň základnej školy.

Vedecké kaviarne pre deti, to bola pre mňa výzva posunúť sa zase trochu iným smerom. Najprv sme vymysleli ten názov Vedecký brloh. Brloh je totiž vo všeobecnosti pre mláďatá skvelé miesto. Mláďatá sú tam v bezpečí, chránené matkou, spolu so spriaznenými členmi svorky. Je to zároveň miesto, kde sa veľa hrajú, ale i naučia všetko potrebné o svete a to v úplne neformálnom prostredí. A práve také prostredie sme chceli pre deti vytvoriť, prosto Vedecký brloh. Veľkou výhodou tohto projektu je jeho interdisciplinárnosť a to vo viacerých aspektoch. Už samotný organizačný tím je interdisciplinárny, čo je veľká výhoda. Umožňuje nám to obsadiť každú funkciu v tíme profesionálom. Slovenská akadémia vied ako partner projektu odborne garantuje jeho náplň. Lektori, s ktorými sa deti stretávajú, sú vedeckí pracovníci z jej ústavov, prípadne zamestnanci vysokých škôl a niekedy aj učitelia. Snažíme sa predstaviť deťom vedu komplexne v celej jej šírke, od prírodovedných až po humanitné odbory. Vyberáme témy, ktoré sú predmetom výskumu a zároveň sú atraktívne práve pre detského poslucháča.

Brloh je totiž vo všeobecnosti pre mláďatá skvelé miesto. Mláďatá sú tam v bezpečí chránené matkou spolu so spriaznenými členmi svorky. Je to zároveň miesto, kde sa veľa hrajú, ale i naučia všetko potrebné o svete a to v úplne neformálnom prostredí. A práve také prostredie sme chceli pre deti vytvoriť, prosto Vedecký brloh.

Skvelé je, že v rámci Výmenníkov máme k dispozícii profesionálny tím aj v oblastiach, ktoré nám vedcom zvyčajne až tak nejdú, napríklad promo akcií, fotografie, plagáty, profesionálny vizuál, drobné suvenírové predmety, správu facebookovej a webovej stránky. Akurát nám trochu chýba sponzor, ktorý by nám umožnil realizovať aj pásma s finančne náročnejšími experimentmi. Interdisciplinárnosť vo výbere tém nám zasa umožňuje vracať sa k rovnakej téme pohľadom rôznych vedeckých odborov. Keď sme mali napríklad Vedecký brloh s košickými záchranármi, ktorí okrem iného deťom predvádzali použitie defibrilátora pri záchrane života, deti z brlohu ich prekvapili svojimi znalosťami o tom, ako nervové vlákna vedú elektrické signály s informáciami k dôležitým orgánom ako mozog a srdce a tým regulujú ich činnosť. Na pozadí týchto vedomostí bolo pre deti veľmi ľahké pochopiť úlohu defibrilátora pri záchrane ľudského života.

Komu je Vedecký brloh určený?
MZ: Typický návštevník Vedeckého brlohu má 6 až 11 rokov, ale chodia aj celkom malé deti a nájdu sa aj dorastenci. Deti chodia najčastejšie v sprievode rodičov, ale niekedy príde aj celá trieda s pani učiteľkou. Keď k nám na brloh začali chodiť aj deti z iných miest, uvedomila som si, aká skvelá vec je cestovanie vlakom zadarmo pre žiakov. Dáva to deťom slobodu, zrazu nie je rozdiel medzi miestnymi a tými zďaleka. Obidve skupiny návštevníkov k nám prídu za rovnakú cenu dvoch lístkov mestskej hromadnej dopravy. Keďže na brlohoch deti často niečo sami majstrujú a skúšajú, je pre nás veľmi pekné vidieť, ako na úlohe pracujú spoločne so svojimi rodičmi. Máme už svojich štamgastov, teda deti, ktoré nevynechajú žiadny brloh, ale aj špecialistov, niektorí chodia len na fyziku či chémiu, iní zase preferujú humanitné vedy. V duchu filozofie Výmenníkov sa snažíme byť jednou komunitou, kde všetci, organizátori i účastníci, rovnakou mierou tvoríme atmosféru v brlohu, preto sme vďační za každú spätnú väzbu, či už priamo od detí alebo od rodičov.

Je dôležité, aby si deti reálne vyskúšali chemické či fyzikálne pokusy, ku ktorým sa v škole nedostanú?
MZ: Nuž, bohužiaľ, v súčasnosti máme na Slovensku veľa škôl, na ktorých deti nemajú fyzikálne či chemické laboratóriá, a to je pre tieto predmety tragédia. Je to úplne rovnaká situácia, ako vyučovať telesnú výchovu bez telocvične, či informatiku bez počítačov. Niet sa potom čo čudovať, že často deti z takýchto škôl majú o prírodných vedách asi rovnakú predstavu ako by mal programátor, ktorý sa naučí programovací jazyk, napíše si vývojový diagram alebo vie napísať možno aj celý program, ale nikdy si ho neodladí a nespustí na počítači, má teda teoretické vedomosti, ale z technických príčin ich nemôže použiť. Zdá sa vám ten príklad absurdný? Nuž a práve v takom absurdnom režime musia aj dnes pracovať mnohí učitelia prírodných vied. Nie je to fér voči nim, ani voči ich žiakom a ani voči tým predmetom samotným. Myslím, že viac ako stále nové reformy, ktoré menia formálne nastavenie vzdelávacieho procesu, by naše školstvo potrebovalo vrátiť sa do minulosti. Tým myslím časy, keď školy mali dobre vybavené laboratóriá, skrine boli plné chemikálií a žiaci ich pod dozorom pedagóga aj mohli používať. Keď učitelia neboli tak veľmi zavalení byrokraciou a mohli sa teda venovať svojim žiakom vo väčšej pohode. Jediná reforma, ktorú by naše školstvo podľa mňa potrebovalo, je zavedenie systému štipendií pre šikovných žiakov, aby sa tomu, v čom sú dobrí, mohli naplno venovať bez ohľadu na rodinné finančné zázemie. Dnes to finančne ťahajú výhradne rodičia, úplne rovnako v prípade mladého vedca, športovca, či umelca.
Nuž a akú úlohu v tom môže hrať Vedecký brloh? Len takú celkom malú. Chceme deťom ukázať, že práca vedca je niečo celkom iné ako suchopárne stránky v učebniciach. Že veda je pekná, je v nej dobrodružstvo, aj veľké emócie, len ju treba robiť poctivo. A tajne dúfame, že niektoré z detí sa nám podarí osloviť natoľko, že sa s nimi po čase stretneme v našich laboratóriách ako s kolegami.

V súčasnosti máme na Slovensku veľa škôl, na ktorých deti nemajú fyzikálne či chemické laboratóriá, a to je pre tieto predmety tragédia. Je to úplne rovnaká situácia, ako vyučovať telesnú výchovu bez telocvične, či informatiku bez počítačov.

V čom vidíte prínos organizácie Vedeckých brlohov? Je to len „pekná akcia,”  alebo badať aj nejaké výsledky?
MZ: Vedecké brlohy sú formou popularizácie vedy pre deti. V ústavoch SAV cítime, ako štátni zamestnanci majú určitú povinnosť informovať verejnosť o našej práci. Chceme, aby sa aj deti mohli dozvedieť, na čom pracujeme, aby si mohli urobiť svoj názor na našu prácu, aby sa rozhodli, či je zaujímavá a pre spoločnosť užitočná. Klasický dokladovaný výsledok akcií tohto druhu je nárast záujmu o štúdium vedeckých odborov na vysokých školách. Na tento typ výstupu si však ešte budeme musieť nejaký čas počkať. Deti majú pred sebou dlhú cestu a dnes sa ešte nedá predvídať, kam ich osud zaveje. Nám však úplne stačí, keď vidíme, že ich nami pripravené témy zaujali a že sa k nám vracajú opakovane. To považujeme za signál, že zatiaľ ideme správnou cestou.

Vedecké témy sú často skryté pod pláštikom akejsi nezrozumiteľnosti, či nepochopiteľnosti. Ako v dnešnej dobe popularizovať vedu? Aké sú na to vhodné prostriedky?
RZ: Vedu je možné deťom sprostredkovať rôznymi spôsobmi. Závisí to však aj od veku dieťaťa. Názov tém Vedeckých brlohov vyberáme v spolupráci s lektorom. Je dôležité, aby deti neodstrašil, ale naopak, zaujal. Snažíme sa o to, aby čo najvýstižnejšie vypovedal o tom, čo sa na brlohu bude diať. Ak sa budú testovať vlastnosti rôznych materiálov vystavených tekutému dusíku – aj brloh sa tak bude volať Pokusy s tekutým dusíkom, ak ide o chemické pokusy – nazveme ich, napríklad, Chémia ľavou zadnou.  Občas sa stane, že si brloh nájde dieťa samo a na základe toho príde aj s rodičmi do Výmenníka. Avšak pri promovaní brlohov sa zameriavame na rodičov, ktorí hľadajú nové a zaujímavé možnosti trávenia voľného času pre svoje deti. Komunikujeme im výhody brlohov pre rozvoj ich detí a inzerujeme na webových stránkach, kde vieme, že sa rodičia nachádzajú. Myslíme si, že ak rodičia vidia, že brlohy a to, čo sa na nich deti naučia, sú užitočné a využiteľné v praxi – je to polovica úspechu. Druhá polovica závisí na deťoch a na tom, či ich to samozrejme baví. Často sa aj samotní rodičia zapájajú do pokusov a do programu brlohov. Na Vianočnom brlohu majú deti príležitosť preveriť si svoje schopnosti v špeciálom kvíze. A aj tu sa rodičia aktívne zapájajú vyplnením kvízu. Okrem toho sme vytvorili zberateľskú edíciu karát s popisom pokusov z brlohov. Takto si deti aj rodičia môžu vyskúšať pokusy aj doma.

Ako súvisí Vedecký brloh s košickými Výmenníkmi?
RZ: Vedecký brloh je spoločným produktom Výmenníkov a SAV Košice. Vo výmenníkoch sa zrodila myšlienka sprostredkovať vedu aj mladšiemu publiku v roku 2013. Inšpiráciou boli Vedecké kaviarne pre dospelých, ktoré sa v tom čase tiež konali vo Výmenníkoch. Pri hľadaní odborného garanta sme sa obrátili práve na Máriu Zentkovú, ktorá bola známa tým, že sa intenzívne venovala popularizácii vedy pre deti. Spolupráca nám vyšla a dodnes funguje. Výmenníky poskytujú priestor Výmenníka Obrody, organizačné zabezpečenie a publicitu pre jednotlivé brlohy. Hostí, lektorov, vyberá spomedzi odborníkov a vedcov doktorka Zentková, ktorá garantuje, že deti získavajú kvalitné a overené poznatky, s prihliadnutím na najnovšie pokroky v jednotlivých vedných oblastiach od na slovo vzatých odborníkov.

Foto: Vedecký brloh