slideslideslideslide

Novinky

Spolu s nitrianskou UKF skvalitňujeme vybavenie pre budúcich učiteľov technických predmetov

25.10.2021

Projekt sa realizuje na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Eductech rád podporil skvalitnenie prístrojového vybavenia pre tých, ktorí raz budú techniku učiť. 

Zameranie projektu:

Katedra techniky a informačných technológií pripravuje budúcich učiteľov pre predmet technika na základných školách. Táto príprava sa uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov a praktických cvičení v povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch. V rámci praktických cvičení predmetov zameraných na technické materiály sú študenti oboznamovaní s ich vlastnosťami. Ide hlavne o technické materiály ako drevo, kovy, plasty, kompozitné materiály a pod. Projekt si kladie za cieľ skvalitniť prípravu budúcich učiteľov technických predmetov doplnením prístrojového vybavenia. Pre dosiahnutie cieľa projektu  plánujeme zakúpiť nasledovné prístroje:

Rockwelov tvrdomer

Ide o prístroj, pomocou ktorého sa určuje tvrdosť podľa Rockwela, ako mechanická vlastnosť u vybraných technických materiálov. Študenti pri práci s týmto prístrojov získajú praktické zručnosti z merania tejto vlastnosti a spracovania nameraných hodnôt do protokolov. Tvrdomer bude využívaný na predmete Materiály a technológie I, Materiály a technológie II.

Požadovaný počet 1 ks.

Digitálny mikroskop

Pomocou mikroskopu je možno pozorovať mikroskopickú štruktúru drevených materiálov, ktoré študenti poznávajú na predmete Materiály a technológie I. Pozorovanie preparátov umožní študentom získať praktické zručnosti z práce s mikroskopom, zároveň budú realizovať  zaznamenávanie pozorovanej štruktúry a jej vyhodnocovanie.

Požadovaný počet 2 ks.

Mikrometer

Mikrometer je meradlo, ktoré sa používa na meranie dĺžky s presnosťou do 0,001 mm. Merajú sa ním priemery drôtov, vodičov, prípadne iných rozmerov technických zariadení, napríklad kalibrov. Prístroj sa bude používať na predmetoch Materiály a technológie I, Materiály a technológie II, Elektrotechnika a Časti strojov a stroje. Prácou s prístrojom študenti získajú zručnosti na meranie dĺžkových rozmerov technických materiálov napríklad pri určovaní ich hustoty, elektrickej vodivosti, kontrole rozmerov súčiastok a pod.

Požadovaný počet 4 ks

Vlhkomer

Je určený na meranie vlhkosti stavebných materiálov a dreva. Prostredníctvom tohto prístroja študenti budú určovať vlhkosť technických materiálov ako sú drevo, sadrokartón a iné stavebné materiály. Prístroj sa bude používať na predmetoch Technické praktiká I, Technické praktiká II, Materiály technológie I.

Požadovaný počet 1 ks

Silomery

Silomery sú určené na meranie veľkosti pôsobiacej sily prostredníctvom predĺženia pružiny. Silomermi budú určovať študenti veľkosť šmykovej trecej sily, pôsobiacej proti pohybu telesa. Využitie zariadenia bude na cvičeniach predmetu Časti strojov a stroje, Technická mechanika II.

Požadovaný počet 3 ks