slide slide slide slide

Projekty

Eductech, n.o. vytvára projekty na podporu inovatívnych možností vzdelávania,

ďalej projekty na podporu materiálového alebo technického zabezpečenia učebného procesu dlhodobého aj krátkodobého charakteru, ktoré majú za hlavný cieľ zmeniť vnímanie a postavenie slovenskej vedy a techniky v spoločnosti, prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k hlavnej cieľovej skupine - mládeži.

Pozrieť Projekty  
Projekt

Podporili sme ZŠ Lemešany. Aby stimulovali tvorivé myslenie

Eductech v školskom roku 2017/2018 podporil inovatívny projekt na ZŠ Lemešany. Predstavujeme ho spolu s tamojším pedagógom Tomášom Suslom, PhD., ktorý je triednym učiteľom 6.A a vedie tvorivý ateliér. O čom je váš projekt, podporený Eductechom? Hlavným zámerom projektu je modernizácia výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód....

Eductech v školskom roku 2017/2018 podporil inovatívny projekt na ZŠ Lemešany. Predstavujeme ho spolu s tamojším pedagógom Tomášom Suslom, PhD., ktorý je triednym učiteľom 6.A a vedie tvorivý ateliér.

O čom je váš projekt, podporený Eductechom?

Hlavným zámerom projektu je modernizácia výučby techniky aplikáciou moderných učebných pomôcok a vyučovacích metód. Neziskovka Eductech podporila našu školu finančnou dotáciou na nákup učebných pomôcok, ktoré využívame v rámci výučby v predmete technika a ktoré zároveň umožňujú uplatňovať vo vyučovaní inovatívne vyučovacie metódy a postupy.

Koho všetkého zapájate do tohto projektu?

Cieľovou skupinou v rámci projektu sú prioritne žiaci 5. – 8. ročníka našej školy, ktorí absolvujú výučbu predmetu technika.

Aké výsledky od tohto projektu si sľubujete?

Keďže predmet technika je koncipovaný tak, aby žiaci popri nadobúdaní teoretických poznatkov mali možnosť získavať aj zručnosti v praktických činnostiach, naším cieľom, a zároveň očakávaným výsledkom, je aplikáciou moderných učebných pomôcok simulovať konkrétne životné situácie, v ktorých prichádza človek do priameho kontaktu s technikou v jej rôznych podobách a v nadväznosti na to rôznymi problémovými a praktickými úlohami stimulovať aktívne poznávanie a tvorivé myslenie žiakov. Keďže učebné pomôcky boli dodané v rozobratom stave, žiaci sa podieľali veľkou mierou aj k ich konštruovaniu do požadovaného finálneho stavu, čím sa zdokonaľovali aj v manuálnych a konštrukčných činnostiach, či v práci podľa pracovného postupu.

„Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“

Prečo je potrebné podporovať technické vzdelávanie?

Človek prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách pri bežných každodenných činnostiach. Poznanie základného pojmového aparátu v oblasti techniky, základných technických  materiálov, nástrojov, náradia a zariadení, ovládanie jednoduchých pracovných operácií, nadobudnutie rôznych pracovných návykov, vedomosti z pracovného trhu, podnikateľskej sféry či pracovnej orientácie a v neposlednom rade vytváranie pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia a prírody, to je len časť toho, čo technické vzdelávanie ponúka. Preto si myslíme, že technické vzdelanie by malo byť jednou zo základných zložiek vzdelávania na základnej škole a sme radi, že jeho význam v posledných rokoch získava potrebnú podporu.

Čo vás motivuje robiť niečo navyše, venovať sa žiakom, prinášať projekty?

Opodstatnením realizovať projekty a uchádzať sa o granty je predovšetkým obmedzená možnosť našej školy na investíciu finančných prostriedkov pre vytvorenie priaznivého prostredia s ohľadom na náš zámer zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu na našej škole využitím moderných učebných pomôcok. Okrem iného predmet technika ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoj talent, tvorivé schopnosti i manuálne zručnosti v aktivitách, ktoré nielen im, ale aj ich okoliu prinášajú radosť, potešenie a dobrý pocit v podobe rôznych produktov, ktoré vytvárajú. To všetko je dostatočnou motiváciou venovať svoj čas žiakom, ktorých technika zaujíma a robiť veci, niekedy aj na úkor svojho voľného času. Veď ako hovorí A. P. Čechov: „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.“

Projekt

Ruka v ruke s robotmi na matematike

Ciele projektu: 1) Rozvíjať matematické a technické zručnosti učiteľov a žiakov na ZŠ. 2) Poukázať na efektívne vyučovanie s využitím robotov. 3) Spojiť digitálne technológie s klasickou formou vyučovania matematiky. 4) Obohatiť a spestriť obsah vzdelávania modernými didaktickými pomôckami. 5) Rozvíjať logické myslenie, spoluprácu a aktivitu žiakov na hodinách matematiky. 6) Inovatívnymi metódami výučby podporovať tvorivé myslenie žiakov a záujem...

Projekt je zameraný na inovatívne metódy výučby matematiky s využitím programovateľných robotov (Bee-Bot a Pro-Bot) na ZŠ, ktorými dochádza k rozvíjaniu matematického myslenia a zručností žiakov. Prostredníctvom využitia týchto moderných učebných pomôcok si žiaci hravou a efektívnou formou osvojujú a prehlbujú svoje vedomosti, nepriamo sa učia logicky myslieť, algoritmovať a skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces.

V rámci ŠVP ISCED 1 (primárne vzdelávanie) budú žiaci na hodinách matematiky využívať Bee-Botov v 2.- 4.ročníku v témach:

–          sčítanie a odčítanie prirodzených čísel,

–          násobenie a delenie prirodzených čísel – násobilka a delilka,

–          porovnávanie čísel, slovné úlohy

V rámci ŠVP ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelávanie) budú žiaci na hodinách matematiky využívať Pro-Botov v 5.- 8.ročníku v témach:

–          počtové operácie s prirodzenými, desatinnými a celými číslami,

–          štatistika, kombinatorika a slovné úlohy

–          geometrické útvary,

–          výrazy a rovnice.
Učitelia si budú raz týždenne vytvárať metodické listy, prípravy na vyučovanie (na vhodnú tému), kde budú precvičovať prebrané učivo netradičnou formou. Roboty budú používať nielen na prehlbovanie učiva, ale aj na matematické súťaže v rámci triedy a školy.V prvej fáze projektu (január 2015) bude realizovaný prieskum trhu so zameraním na robotov s príslušenstvom a ich nákup, v druhej fáze projektu (február 2015) bude oslovený lektor realizovať 2 školenia v práci s robotmi pre pedagógov zo ZŠ Laboreckej 66, v tretej fáze (február – jún 2015) budú učitelia vytvárať metodické listy a prípravy na vybrané témy z matematiky s využitím Bee-Botov a Pro-Botov. V štvrtej fáze (máj – jún 2015) bude priebežne prebiehať propagácia projektu prostredníctvom školskej webstránky, miestnych novín a miestnej TV. Záverečná fáza (jún 2015) bude predstavovať prezentovanie prácu žiakov s Bee-botmi a Pro-botmi počas dňa otvorených dverí (DOD) na ZŠ, priamo na otvorených hodinách v jednotlivých triedach. DOD bude venovaný nielen žiakom a rodičom našej školy, ale aj širokej verejnosti.

ZŠ Laborecká, Humenné

Koniec realizácie: jún 2016

Projekt realizovali Mgr. Mária Pajtašová, učiteľka matematiky a chémie a Mgr. Dominika Laudová, učiteľka fyziky a biológie

Projekt

„Blended learning“ na hodinách matematiky

Eductech podporila ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom.
Hlavným cieľom z kvantitatívneho hľadiska je vytvorenie dvoch odborných  učební matematiky v prostredí MacOS , ktoré umožnia žiakom a učiteľom tzv. „blended learning“, čiže využitie kombinácie kontaktného vyučovania s integrovaním prostriedkov IKT a tak podporia zavedenie inovatívnych metód do výučby a podporia samostatnú prácu žiakov pri získavaní nových poznatkov a informácií a tým prispejú k aktívnemu prístupu žiaka k vyučovaniu. Z kvalitatívneho hľadiska je cieľom nášho predkladaného projektového zámeru podpora kreativity a tvorivosti žiakov a ich samostatnej práce a zodpovednosti za výsledky práce ako aj posilnenie kompetencií a zručností žiakov v používaní moderných IKT na rôznych platformách.
Hlavným podnetom k predkladanej žiadosti o finančnú podporu je integrácia nových metód a foriem práce učiteľov matematiky v tejto škole, uplatnenie prvkov interaktivity a dynamiky vo vyučovaní matematiky prostredníctvom využitia informačno – komunikačných technológií, čo predpokladá prispôsobenie metód a foriem vyučovania súčasným potrebám a trendom, ktoré kladú do popredia učiť kreatívne, tvorivo, hravo a efektívne spolu s aktívnou účasťou žiakov na procese vyučovania.
Našim hlavným zámerom je preto vytvorenie dvoch odborných matematických učební, v ktorých budú žiakom k dispozícií tablety (iPady), ktorými naša škola disponuje a notebooky slúžiace učiteľom pre vytvorenie vlastných materiálov a ich vzájomné prepojenie prostredníctvom lokálnej siete vytvorenej zo zariadení, ktoré plánujeme zakúpiť prostredníctvom finančnej podpory neziskovej organizácie EDUCTECH, ktorá zastrešuje túto výzvu, ako aj tých, ktoré predstavujú náš vklad do projektu (iPADy).
ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
Projekt

Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky

Nezisková organizácia Eductech, n.o. realizovala a 100 % finančne zastrešila od septembra 2015 projekt „Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky“.

Nezisková organizácia Eductech každoročne vyhlasuje výzvu na zaujímavé projekty. V roku 2015 sme podporili aj ZŠ Sačurov, kde sa rozhodli učiť žiakov matematiku zaujímavo a hravo. Ich projekt sa realizuje od 1.9.2015 do 30.6.2016.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do výzvy neziskovej organizácie Eductech?
Oslovila nás výzva Eductechu na edukatívny program Inovatívne metódy výučby matematiky a techniky, rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ.
Keďže koordinátorky nášho projektu RNDr. Marta Megyesiová a PaedDr. Jana Humeníková absolvovali kurz vyučovania matematiky Hejného metódou pre pokročilých a získali certifikát na vyučovanie žiakov základnej školy pomocou tejto metódy, rozhodli sme sa postupne zaviesť v našej škole vyučovanie matematiky touto metódou.

S akým projektom ste uspeli?
Prihlásili sme sa s projektom „Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky“, do ktorého sme zapojili štyri cieľové skupiny – 1. žiaci primárneho vzdelávania, 2. žiaci nižšieho stredného vzdelávania, 3. učitelia primárneho vzdelávania a 4. učitelia nižšieho stredného vzdelávania.

Čo je obsahom projektu?
Týmto projektom chceme sprístupniť žiakom 2. – 5. ročníka učivo matematiky pomocou Hejného vyučovacej metódy. Zaviazali sme sa, že počas trvania projektu vytvoríme štyri ilustračné videá z rôznych prostredí Hejného matematiky, interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou s názvom Štvrtky s profesorom Hejným a súbor pracovných listov pre žiakov. Projekt realizujeme v tomto školskom roku 2015/2016 – od 1.9.2015 do 30.6.2016

V čom vám projekt reálne pomohol?
Vďaka finančnému grantu od n.o. Eductech sme zakúpili učebnice a metodické príručky Hejného matematiky pre žiakov 2. – 5. ročníka, dva notebooky pre učiteľov vyučujúcich matematiku Hejného metódou a kancelárske potreby, ktoré využívame na tlač pracovných listov a pomocných materiálov pre žiakov na samostatnú aj skupinovú prácu.

Čo by vám pomohlo do budúcna, aké zlepšenia si viete v spolupráci predstaviť?
Naša škola každoročne organizuje pre žiakov primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania školskú technickú olympiádu, na ktorej žiaci primárneho vzdelávania programujú robotické včielky Bee Bot a žiaci nižšieho stredného vzdelávania konštruujú, programujú a predvádzajú roboty vytvorené zo stavebnice Lego Mindstorms. Pri vzájomnom stretnutí s pani riaditeľkou PaedDr. Silviou Manduľákovou sme sa rozprávali o možnostiach našej ďalšej spolupráce inovatívneho vyučovania techniky pri vytvorení nových dielní, ktoré nám v škole chýbajú.

Akým spôsobom sa do projektu zapojili učitelia a žiaci? Baví ich to?
Zámerom nášho projektu bolo zmeniť spôsob vyučovania matematiky, učiť tento predmet tvorivo a netradične s uplatnením heuristickej metódy (žiaci objavujú zákonitosti matematiky), zlepšiť pracovnú atmosféru v triedach (podporiť tímového ducha) a vytvoriť netradičné úlohy z preberaného učiva matematiky.V minulom školskom roku vystúpili na školskej konferencii TEDx ZŠ Sačurov žiaci 2. ročníka, ktorí s radosťou sprostredkovali spolužiakom a učiteľom svoje prvé dojmy zo stretnutia s matematikou a prostrediami profesora Hejného. Učitelia, ktorí vyučujú pomocou Hejného metódy sa stretávajú na pracovných workshopoch, na ktorých si navzájom vymieňajú skúsenosti z práce so žiakmi v daných ročníkoch. V rámci projektu vytvárame interaktívnu cvičebnicu vhodnú na prácu s interaktívnou tabuľou a pracovné listy pre žiakov, ktoré poskytneme všetkým záujemcom. Prínosom tohto projektu je aj to, že sa 12 našich učiteľov prihlásilo na certifikované vzdelávanie vyučovania matematiky Hejného metódou pre začiatočníkov. Žiaci, ktorí sú vzdelávaní touto metódou, pristupujú k matematickým problémom viditeľne iným spôsobom riešenia úloh ako žiaci vyučovaní klasicky. V tomto školskom roku sme u žiakov 3. ročníka, ktorí sú 2. rok vzdelávaní Hejného metódou, zaznamenali na školskom kole Pytagoriády výrazný posun k lepším výsledkom.

PaedDr. Jana Humeníková, koordinátor pre primárne vzdelávanie
RNDr. Marta Megyesiová, koordinátor pre nižšie stredné vzdelávanie

Projekt

Múdra sova

Nezisková organizácia Eductech, n.o. realizovala a 100% finančne zastrešila od začiatku januára 2014 projekt „Múdra sova“.

Projekt bol zameraný na matematiku a jej inovatívnu metódu výučby. Ide o inovatívnu metódu p. Hejneho, ktorého snahou je vnášať do vyučovania také prostredie, v ktorom hrá hlavnú úlohu žiakova skúsenosť. Metóda v tomto prípade, spočíva v nadobúdaní skúseností a organizovaní týchto skúseností do schém v žiakovom mozgu. V podstate ide pri tejto metóde o problémové vyučovanie, v ktorom žiak na základe vlastných skúseností objavuje zákonitosti matematiky a vedomosti takto nadobudnuté sú trvácnejšie a majú širšie využitie v praxi.

Do projektu „Múdra sova“ boli zapojený žiaci 2.A. triedy, na základnej škole JUH vo Vranove nad Topľou, s počtom 21 žiakov, z toho 8 dievčat a 13 chlapcov.

Metóda bola aplikovaná na štyroch vyučovacích hodinách z piatich, týždenne od januára 2014 do júna 2014. Po 6-tich mesiacoch môžeme vidieť prvé úspechy. Žiaci majú k matematike lepší vzťah, na hodiny sa tešia a dosahujú lepšie výsledky.

Výsledky danej metódy sa prejavili v pozitívnych hodnoteniach vo výstupných testoch z matematiky, ako ja vo výsledkoch medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN.

Pre porovnanie: v prvom ročníku nebol zo vzorky žiakov žiaden úspešný riešiteľ. V druhom ročníku pri použití inovatívnej metódy, boli 4 úspešní riešitelia matematickej súťaže Klokan a osobné výkony žiakov sa výrazne zvýšili (od 30%-70%).

Pri porovnaní výsledkov za školský rok 2012/2013 (kedy nebol v triede realizovaný projekt „Múdra sova“) a školského roku 2013/2014 po aplikovaní metódy sa prejavili tieto zmeny. Úspešnosť žiakov sa hodnotí podľa percentilu (koľko žiakov v SR vo svojej kategórii malo menej bodov oproti sledovanému žiakovi). V školskom roku 2012/2013 bol percentil na jedného žiaka v triede 2.A 26,1%, pričom v školskom roku 2013/2014 dosahoval percentil na jedného žiaka 61,82% zo sledovanej skupiny. Úspešnosť danej metódy potvrdzuje aj porovnanie s triedami ostatných druhých ročníkov, v ktorých metóda nebola aplikovaná, pričom výsledky sú nasledovné. Experimentálna skupina s aplikáciou metódy dosiahla rozdiel v percentile úspešnosti oproti roku bez aplikovania metódy 24,7%.
Triedy bez aplikovania metódy:

II.B trieda percentil na žiaka v šk. r. 2012/2013 – 20,7% a v šk.r. 2013/2014 – 35,9%
II.C trieda percentil na žiaka v šk. r. 2013/2014 – 22,3% a v šk.r. 2013/2014 – 36,8%

Pričom rozdiel percentilov medzi šk. rokmi tvoril v II.B triede 15,5% a v II.C triede 14,5%. Podľa uvedeného experimentálna skupina, v ktorej bola inovatívna metóda aplikovaná dosiahla v priemere o 9,7% lepšie výsledky s porovnávanými skupinami.

Dané výsledky dokazujú, že žiaci sú úspešnejší v ďalších kolách súťaže KLOKAN a vyšších ročníkoch aj bez inovatívnej metódy (vzhľadom na lepšiu akceptáciu školských povinností, zorientovanie sa vo forme testovania, skúsenosti z testovania v škole, lepšia psychická vyspelosť dieťaťa) ale s použitím inovatívnej metódy je rozdiel v zlepšení v cca o 15 % čo je relatívne vysoké zlepšenie.

Monitor školských vedomostí je vypracovaný tak, aby podchytil skutočné vedomosti žiakov, ktoré vyplývajú z pochopenia textu a logického myslenia a nie z memorovania vyučovacej látky. Pri projekte „Múdra sova“ bolo prakticky dokázané, že systém podľa ktorého sa vyučuje, tieto skutočnosti zohľadňuje, čo je vidieť aj v percentuálnom vyjadrení výsledkov medzinárodnej súťaže KLOKAN, v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Treba doplniť, že projekt je výrazne finančne náročný, vzhľadom k tomu, že všetkým žiakom sa musia nakúpiť špeciálne učebnice, pracovné zošity, učiteľom je potrebné dodať metodické pomôcky a tak bez výraznej finančnej podpory neziskovej organizácie EDUCTECH, n.o. , by nebolo možné projekt realizovať.